آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ضوابط و دستور العمل هاي سازمان آتش نشاني در مورد ايمني ساختمان ها

الف) ضوابط و مقررات ايمني سازمان در مرحله طراحي 
   
1- ضوابط مربوط به فاصله ساختمان ها از يکديگر با توجه به نوع کاربري
 1-1- جايگاه هاي سوخت از قبيل عرضه بنزين و گاز محل استقرار مخازن حداقل هفت متر فاصله از پلاک هاي مجاور و معبر عمومي رعايت گردد و ابعاد پلاک جايگاه با توجه به اين مورد در نظر گرفته شود.
2-1- عدم احداث ساختمان ها با کاربري: سينما، سالن اجتماعات، مدارس،مساجد و اماکن پرجمعيت از اين قبيل در مجاورت جايگاه هاي سوخت.
3-1- پلاک هاي مجاور در جايگاه هاي سوخت تا ارتفاع دو طبقه روي پيلوت بلامانع و به ازاي هر طبقه افزايش ارتفاع نسبت به دو طبقه روي پيلوت بلامانع و به ازاي هر طبقه افزايش ارتفاع نسبت به دوطبقه روي پيلوت عقب نشيني سه متر در ضلع مجاورت جايگاه سوخت رعايت و يا ديوار مجاور جايگاه، بدون هيچگونه روزنه و داکت با جبهه باز بطرف جايگاه سوخت و تأمين ايستائي بر حسب تحمل فشار7کيلوگرم بر سانتيمتر مربع (7 اتمسفر فشار ناشي از انفجار گاز مواد نفتي) در نظر گرفته شود.
 
 
2- ضوابط مربوط به ارتفاع ساختمان (تعداد طبقات روي پيلوت) و عرض ترافيکي گذرهاي اطراف پلاک
 

رديف

عرض ترافيکي گذر

حداکثر ارتفاع

1-2

کمتر از 6 متر

دو طبقه روي پيلوت

2-2

6 متر

سه طبقه روي پيلوت

3-2

8 متري

چهار طبقه روي پيلوت

4-2

10 متر

پنج طبقه روي پيلوت

5-2

12 متر لغايت 22 (بن بست)

شش طبقه روي پيلوت

6-2

12 متر و بيشتر (بن باز)

محدوديت ندارد

7-2

22متر و بيشتر (بن بست)

محدوديت ندارد

 
3- ضوابط مربوط به مسير و دستگاه پله اضطراري
 1-3- حداکثر ارتفاع ساختمان 30 متر يا 9 طبقه روي پيلوت دستگاه پله اصلي بعنوان دستگاه پله اضطراري مد نظر قرار گيرد، به نحوي که دستگاه پله از ايستگاه مشترک ورودي واحدها و آسانسور در طبقات کاملاً جداسازي گردد.
مساحت ايستگاه مشترک (سه متر مربع + يک متر مربع × تعداد واحدها در طبقه) با مصالح ساختماني و درب ايزوله دود خود بسته شو جداسازي گردد.
2-3- از ارتفاع بيش از 30 متر يا بيشتر از 9 طبقه روي پيلوت ضروري است دو دستگاه پله بنحوي در نظر گرفته شود که در طبقات به يکديگر راه داشته باشند يکي از دستگاه پله ها با فاصله از دستگاه پله ديگر و در ضلع مجور فضاي آزاد بوده و ره در ايزوله دود خود بسته شو مجهز گردد.
3-3- ساختمان هاي با 3 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 8 واحد، ساختمان هاي با 4 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 6 واحد و ساختمان هاي با 5 طبقه روي پيلوت و هر طبقه شامل 3 واحد و ساختمان هاي 6 طبقه روي پيلوت و بيشتر حتي با يک واحد در هر طبقه مشمول بند 1-3 مي شوند.
4-3- براي ساختمان هاي خاص طبق نظر کارشناس سازمان آتش نشاني.
5-3- حداقل تعداد خروجي هاي مورد نياز براي فضاي هاي بزرگ (سالن اجتماعات، سينماها و غيره) و همچنين حداقل عرض خروجي ها مطابق جدول زير محاسبه گردد:
 

عرض خروجي

تعداد اشغال کنندگان (نفر)

 

تعداد خروجي

تعداد اشغال کنندگان (نفر)

cm 80

1تا 50

 

1

1 تا 50

cm 90

51 تا 110

 

2

51 تا 500

cm 100

111 تا 170

3

501 تا 1000

cm 110

171 تا 220

 

4

1001 تا 2000

cm 120

221 تا 240

 

5

2001 تا 4000

cm 130

241 تا 260

 

6

4001 تا 7000

cm 140

261 تا 280

 

7

7000 تا 11000

cm 150

281 تا 300

 

cm 160

301 تا 320

 

cm 170

321 تا 340

 

    
 در ضمن دستگاه پله اضطراري علاوه بر دستگاه پله اصلي براي سالن اجتماعات با ظرفيت بيش از يک صد نفر، سينما ها، بيمارستان ها، هتلها، ... ضروري مي باشد.
6-3- در يک ساختمان با کاربري مختلف ( مسکوني، تجاري، دفتر کار...) ضروري است از نظر ايمني، دستگاه پله مسکوني مستقل از دستگاه پله کاربري هاي ديگر در نظر گرفته شود.
7-3- راه دسترسي به انبار تجاري واقع در زيرزمين، از انتهاي انباري غير مجاز مي باشد و مقتضي است از داخل واحد تجاري با فاصله حداکثر 2/1 متر از معبر عمومي و ترجيحاً بطور مستقل از برگذر در نظر گرفته شود.
 
4- ضوابط مربوط به آسانسور 
1-4- آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله طراحي گردد.
2-4- چاه آسانسور تا روي فوندانسيون ساختمان  امتداد يابد و يا در صورت قرار داشتن فضاي آزاد زير چاهک آسانسور يک ستون زير ضربه گيرهاي چاهک با تأمين ايستائي پنج هزار نيوتن بر متر مربع در نظر گرفته شود.
3-4- ابعاد مفيد چاه آسانسور حداقل 150 × 150 سانتيمتر باشد.
4-4- در چاه آسانسور داخل موتور خانه تأسيسات قرار نگيرد.
5-4- در نظر گرفتن اطاق مستقل براي موتورخانه آسانسور، دريچه به ابعاد حداقل 80 × 60 سانتيمتر زير کف موتور خانه روي ديوار جانبي با بازشو به بيرون.
6-4- هر گونه بازشو (روزنه، دريچه) به چاه آسانسور بجز در ورودي به چاه و دريچه مورد بند 5-4 غير مجاز است.
7-4- رعايت کليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.
 
5- ضوابط مربوط به رمپ پارکينگ
 1-5- شروع رمپ با 5/2 متر فاصله از معبر عمومي (پياده رو)
2-5- شيب حداکثر 15%
3-5- رعايت ارتفاع حداقل 195 سانتيمتر از روي رمپ تا زير سقف بالاي رمپ.
4-5- حداقل قطر در چرخش 180 درجه 12 متر رعايت گردد.
5-5- حداقل وتر مثلث در زاويه چرخش 90 درجه رمپ 7 متر رعايت گردد.
6-5- در نظر گرفتن دو رمپ با عرض حداقل 5/3 متر يا يک رمپ با عرض حداقل 5 متر براي پارکينگ با ظرفيت بيش از 24 خودرو بصورت رفت و برگشت ضروري است.
7-5- در نظر گرفتن رمپ به عرض حداقل 5/3 متر براي پارکينگ با ظرفيت کمتر از 24 خودرو ضروري است.
8-5- در نظر گرفتن راه دسترسي دستگاه پله و رمپ براي پارکينگ ها در طبقات فوقاني و زيرزمين به کد همکف تراز خروجي ضروري است.
9-5- تأمين راه دسترسي خودرو صرفاً توسط جک آسانسور و در نظر نگرفتن رمپ غير مجاز (بجز پارکينگهائي که تمام طبقات کاربري پارکينگ دارد و در اين مورد رمپ بصورت ترجيحاً مطرح است).
10-5- دور بندي ايستگاه مشترک دستگاه پلکان وآسانسور در پارکينگ ساختمان ها و نصب در دودبند خود بسته شو.
 
6-ضوابط مربوط به موتور خانه تأسيسات
1-6- طراحي موتورخانه تأسيسات خارج از زيربنا و در صورت عدم امکان، مجاور يک جبهه به فضاي آزاد با پنجره به فضاي آزاد در نظر گرفته شود.
2-6- موتورخانه تأسيسات در جوار چاه آسانسور، دستگاه پله و سالن اجتماعات قرار نگيرد. و در صورت عدم امکان، ديوار مشترک بين آنها مقاوم حريق باشد.
3-6- داکت مستقل براي لوله هاي تأسيسات، کابلهاي برق و دود کشها در نظر گرفته شود.
 
7- ضوابط مربوط به سيستم اعلام کننده حريق
1-7- براي ساختمان ها که نياز به راه دسترسي يا پله اضطراري داشته باشند وساختمان هاي صنعتي، انبار ها، اداري، عمومي سينماها، سالنهاي اجتماعات مراقبتي، درماني، اقامتي عمومي، مجتمع هاي تجاري و اماکن پرمخاطره ضروري است.
2-7- طراحي بر اساس استاندارد جهاني از قبيل BS5839 يا EN54 اقدام شود.
3-7- تأييد طرح قبل از اجراء توسط سازمان آتش نشاني ضروري است.
 
8- ضوابط مربوط به نماي سنگ و شيشه
ضوابط مربوط به نماي سنگ و شيشه بايد طبق بند ب- 2 اقدام شود.
 
9- ضوابط مربوط به استعلام از سازمان آتش نشاني و نظريات کارشناسي
1-9-با توجه به موقعيت، کاربري، شرايط ساختمان ها ضروري است هر يک از ساختمان ها مستقل جهت اخذ نظريات کارشناسي و تشکيل پرونده و حفظ سوابق براي مواقع اضطراري و بررسي علل حريق و حادثه از سازمان آتش نشاني استعلام گردد.
2-9- همواره نظريات کارشناسي سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد.
 
ب) دستور العمل ايمني سازمان در مرحله اجراء (بازديد، کنترل و نظارت)
 
1-دستور العمل مربوط به ايمني از مرحله خاک برداري و شورع تا پايانکار
1-1- بر اساس مبحث 12 مقررات ملي ساختمان ايران اقدام شود.
 
2- دستورالعمل مربوط به نماي سنگ وشيشه
1-2- شيشه از نوع سکوريت باشد.
2-2- از پشت نما داخل ساختمان در قسمت داخل واحدها در هرطبقه از کف تمام شده اجراي جانپناه با مصالح ساختماني به ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر ضروري است.
3-2- ضخامت شيشه متناسب با ابعاد شيشه در نظر گرفته شده و براي فرم شيشه هر شش متر ارتفاع يک ژوئن دو سانتي اجراء گردد.
4-2- هر سه متر ارتفاع سنگ روي نيشي قرار گيرد و اسکوپ کامل شود.
5-2- فرم شيشه محکم و فيکس اجراء گردد.
6-2- سنگ هاي روي درپوش ها کاملاً رولپلاک گردند.
7-2- در محل تقاطع ديوارهاي جداکننده با فرم نماي شيشه به منظور ممانعت گسترش حريق از دو فضاي مجاور به يکديگر از پشت نماي شيشه به عرض حداقل يک متر با مصالح ساختمان مقاوم حريق احداث گردد.
8-2- فضاهاي جدا از يکديگر واقع در پشت نماي شيشه، نسبت به يکديگر با مصالح ساختماني غير قابل اشتعال کاملاً جداسازي شوند.
 
3-دستور العمل مربوط به برق و روشنائي اضطراري ساختمان
1-3- سيستم برق بر اساس مبحث 13 مقررات ملي ساختمان ايران رعايت گردد.
2-3- تابلوي برق مجاور در اصلي داخل واحد در نظر گرفته شود.
3-3- تابلو برق حداقل مجهز به فيوز مينياتوري مستقل براي سرويس بهداشتي (حمام و توالت)- آشپزخانه- سالن- اطاق خواب ها- کولر.... باشد.
4-3- هر يک از تابلوهاي برق به کليد قطع برق در صورت نشت جريان (FI) مجهز گردد.
5-3- کابلها ولوله هاي سيستم برق از داکت هاي مستقل يا داخل ديوار عبور نمايند.
6-3- در نظر گرفتن سيستم ارتينگ و صاعقه گير.
7-3- در نظر گرفتن روشنائي 12 ولت تغذيه از باتري با شارژ و رله اتوماتيک براي دستگاه پله و مسير اضطراري، کابين آسانسور، زيرزمين هاي فاقد نور طبيعي، سالن اجتماعات، موتورخانه، مجتمع ها، واحدهاي تجاري، مجتمع هاي تجاري، بيمارستان ها، کتابخانه ها و موزه ها و هتل ها....
8-3- سيستم برق اماکن مرطوب از قبيل استخر و محوطه مربوط از کف تمام شده تا ارتفاع 2/2 متر بصورت 12 ولت و عدم بهره برداري از 220 ولت و از ارتفاع بالاي 2/2 متر در صورت بهره برداري از 220 ولت از نوع حفاظت شده در نظر گرفته شود.
 
4-دستور العمل مربوط به آسانسور
1-4- رعايت کليه اصول استاندارد مربوط به آسانسور.
2-4- عدم عبور هر گونه لوله هاي تأسيسات آب سرد، گرم، دودکش ها، لوله هاي گاز و کابل هاي برق از داخل چاه آسانسور. (بجز تجهيزات آسانسور)
3-4- نصب قفل سويچي روي دريچه زير کف موتورخانه و در اتاق موتور خانه آسانسور.
4-4- نصب مشبک فلزي با خانه هائي به ابعاد 2×2 سانتيمتر روي پنجره و روزنه هاي اتاق موتورخانه آسانسور.
5-4- کابين آسانسور به در، آيفون ثابت روي بدنه بدون گوشي متحرک، زنگ خطر، تهويه، روشنايي 12 ولت تغذيه از باتري با شارژو رله اتوماتيک مجهز گردد.
6-4- در نظر گرفتن تجهيزات کامل ايمني آسانسور (از قبيل گاورنر، پاراشوت، ميکروسوئيچ هاي کنترل کننده).
7-4- ديوارهاي جانبي چاه آسانسور خود ايستا و مقاوم حريق بدون هيچگونه روزنه اجرا گردد.
8-4- در نظر گرفتن چاه ارت و اتصال اسکلت فلزي چاه، کابين، قاب وزنه، تجهيزات موتورخانه و کليه قسمت ها به سيستم ارتينگ با مقاومت حداکثر 5 اهم.
9-4- اخذ تأييد از شرکت بازرسي و کيفيت و استاندارد ايران.
10-4- نصب تابلو هشدار دهنده داخل کابين با مشخصات ذيل:
ابعاد30×20 سانت- زمينه آبي رنگ و نوار شبرنگ سبز به عرض يک سانت در پيرامون تابلو- نوشته متن به رنگ سفيد.
متن تابلو: در زمان حريق به هيچ عنوان از آسانسور استفاده نگردد.
 
5-دستورالعمل مربوط به سيستم گرمايش ساختمان
1-5- کليه ساختمان هاي تجاري و فروشگاه ها از سيتم حرارت مرکزي يا پک ايچ استفاده نمايند (استفاده از بخاري با شعله رو باز مجاز نيست).
2-5-سيستم گازکشي ساختمان مورد تأييد اداره گاز قرار گيرد.
3-5- براي هريک از انشعابات گاز بجز روشنائي ها در نظر گرفتن دودکش بطور مستقل و امتداد آن تا ارتفاع 80 سانتيمتر بالاتر از پشت بام و نصب کلاهک مناسب ضروري است.
4-5- شومينه ها و دستگاه هاي گازسوز (کليه مشعل ها) به شير کنترل ترموکوپل مجهز گردند.
5-5-آشپزخانه رستوران ها حتي المقدور زير فضاي آزاد مستقر گرددو در صورت استقرار زير احداث بنا در مجاورت فضاي آزاد قرار گيرد و بالاي آشپزخانه سالن اجتماعات وجود نداشته باشد.
 
6-دستور العمل مربوط به موتور خانه تأسيسات
1-6-در نظر گرفتن در فلزي و آستانه زير در براي موتورخانه.
2-6-در نظر گفتن تهويه به تناسب حجم موتورخانه.
3-6-کليه ديگ هاي تحت فشار داراي سوپاپ اطمينان باشند.
4-6-سيم کشي هاي برق بصورت توکار يا از داخل لوله مخصوص عبور نمايند.
5-6-روشنائي ها از نوع مخصوص حفاظ دار باشند.
6-6- موتورخانه تأسيسات به تجهيزات ايمني و آتش نشاني زير نظر کارشناس مجهز گردند.
7-6- مجهز به کف شوي باشد.
8-6- حداقل 3/1 فضاي موتورخانه بصورت فضاي پرت منظور شود.
 
7-دستورالعمل مربوط به جانپناه، داکت و نورگير و بازشوها
1-7- احداث جانپناه با ارتفاع حداقل 80 سانتيمتر از کف تمام شده اطراف پشت بام، تراس، بالکن، دستگاه پله، اطراف داکت هاي واقع در پشت بام، پرتگاه ها و پشت بام ساختمان هاي 6 طبقه به بالا موزايک فرش شود و از آسفالت و ايزوگام استفاده نشود.
2-7-استفاده از شيشه يا اشياء برنده جهت حفاظ جانپناه مجاز نمي باشد و در صورت استفاده از نرده، حفاظ ها بصورت عمودي و با فاصله حداکثر 10 سانتيمتر از يکديگر باشد.
3-7- نصب کوپل طلق دار روي نورگيرهاي پشت بام و در صورتيکه از شيشه در قسمت نورگيرها و داکت ها روي پشت بام استفاده شده است، ضروري است مشبک فلزي با خانه هائي به ابعاد حداکثر 2×2 سانت با قاب مقاوم زير شيشه ها نصب گردد.
4-7- ديوارهاي جانبي داکت ها مقاوم حريق و بدون درز اجرا گردد.
5-7- پنجره داکت هاي نورگير: از خط الرأس تلاقي دو ديوار جانبي با فاصله حداقل يک متر، فاصله دوپنجره مجاور حداقل يک متر، زير پنجره ها با ارتفاع حداقل 5/1 متر از کف تمام شده، شيشه ها دوجداره و شيشه داخلي از نوع سکوريت 6 ميليمتري، پنجره آشپزخانه ثابت، حداقل مساحت نورگيري براي ساختمان هاي تک واحدي 4 متر مربع و براي          ساختمان هاي چند واحدي 7 متر مربع با در نظر گرفتن فرمول:
0.2 K × 0.3 R ×  N= S
S = مساحت، N = تعداد طبقات، R = پنجره غير از آشپزخانه، K = تعداد پنجره آشپزخانه
6-7- در صورت استفاده از شيشه جهت رفع مشرفيت، شيشه ها بصورت فيکس باشد در قاب فلزي با دوربندي کامل و نوار دور شيشه نصب شوند و در صورت استفاده از شيشه سکوريت بطور اصولي وبا استحکام لازم در محل خود مستقر گردد.
7-7- عدم استفاده از شيشه در قسمت کتيبه بالاي درب اصلي ورودي به واحدها.
 
8- دستور العمل مربوط به سيستم لوله کشي آب آتش نشاني ساختمان ها
1-8- ساختمان هاي به ارتفاع حداکثر سه طبقه روي پيلوت و يک واحد در هر طبقه و زير بنا در هر طبقه حداکثر 140 متر مربع نياز به لوله کشي آب آتش نشاني ندارد.
2-8- ساختمان ها با مشخصات بند 1-8  و دو واحد در هر طبقه طبق ارائه طريق بند 3- 8 اقدام شود.
3-8- ساختمان هاي مسکوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روي پيلوت و زير بنا، از 140 متر مربع تا 230 متر مربع نياز به اجراي سيستم کشي آب آتش نشاني با لوله به قطر 5/1 اينچ و نصب جعبه F به صورت يک طبقه در ميان شروع از همکف مي باشد.
4-8- ساختمان هاي مسکوني با ارتفاع سه الي پنج طبقه روي پيلوت با زير بناي بيش از 230 متر مربع با لوله به قطر 1               
الي 2 اينچ و نصب جعبه F در کليه طبقات با نظر کارشناسان آتش نشاني.   
5-8- ساختمان هاي با ارتفاع بيش از 5 طبقه روي پيلوت با هر مقدار زير بنا و نصب جعبه  Fدر تمام طبقات با نظر کارشناس آتش نشاني لازم مي باشد.
(قطر لوله اصلي آب آتش نشاني توسط کارشناس آتش نشاني مشخص مي گردد.)
6-8- متعلقات جعبهF براي بندهاي (2-8) الي (5-8) والو و کوپلينگ 1 اينچ و هوزريل (تصوير رنگي شماره 4) با لوله
                                                                                                                                                        
لاستيکي فشار قوي و سرنازل شيردار سه حالته مي باشد.
 7-8- سيستم لوله کشي آب آتش نشاني سالن هاي اجتماعات، انبارها، واحدهاي تجاري و صنعتي زير نظر کارشناسان آتش نشاني انجام شود نصب جعبهF  جنب در وخارج از ساخت با متعلقات لوله نواري و داخل سالن ها با متعلقات لوله لاستيکي فشار قوي و هوزريل صورت گيرد، حداکثر فاصله جعبهF از يکديگر سي متر. (نصب جعبهF با متعلقات لوله نواري، داخل سالن بر حسب نظر کارشناسي آتش نشاني)
8-8- امتداد لوله اصلي آب آتش نشاني از پشت بام تا پائين ترين ارتفاع ساختمان (کد روي فوندانسيون) و اتصال آن به آب شهر و منبع ذخيره هوائي آب آتش نشاني مستقر در پشت بام ضروري است سايز لوله اصلي و ظرفيت منبع طبق نظر کارشناس آتش نشاني و دبي خروجي براي مدت 10 دقيقه تا زمان رسيدن نيروي عملياتي آتش نشاني در نظر گرفته مي شود و در نظر گرفتن پمپ با رلة اتوماتيک جهت تأمين حداقل 3 آتمسفر فشار براي هر يک از سر نازل ها.
9-8- انبارها، واحد هاي صنعتي، توليدي ضروري است مجهز به استخر آب با ظرفيت متناسب با محل و چاه و سيستم پمپاژ با رلة اتوماتيک باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق اضطراري جهت مواقع ضروري و قطع برق (زير نظر کارشناس  آتش نشاني).
10-8- هيدرانت آتش نشاني (شير ايستاده آتش نشاني) براي مجتمع هاي مسکوني، تجاري، صنعتي و اداري زير نظر کارشناس آتش نشاني مشخص مي گردد.
11-8- سيستم آب افشان اتوماتيک و دستي (سيستم اسپرينکلر) زير نظر کارشناسان آتش نشاني مشخص مي گردد.
12-8- سيستم لوله کشي آب آتش نشاني بصورت خشک زير نظر کارشناسان آتش نشاني مشخص مي گردد.
 
9-دستور العمل مربوط به خاموش کننده دستي و چرخ دار آتش نشاني
1-9- نصب خاموش کننده 6 کيلويي دي اکسيد کربن (CO2 ) مجاور تابلو اصلي برق ضروري است.
2-9- نصب خاموش کننده پودر وگاز درجه دار جنب در موتورخانه و انباري ها و داخل هر واحد تجاري ضروري است.
3-9- سيستم اطفاء حريق اتوماتيک زير نظر کارشناسان آتش نشاني مشخص گردد.
4-9- تعداد و نوع خاموش کننده هاي دستي و چرخ دار توسط کارشناسان آتش نشاني در مرحله پايان کار مشخص گردد.
 
10- دستورالعمل مربوط به نازک کاري و دکوراسيون داخلي ساختمان ها
1-10- عدم استفاده از مواد قابل اشتعال (از قبيل موکت) داخل راهروها و دستگاه پله اضطراري و يا ايستگاه هاي ورودي واحدها و سقف.
2-10- عدم استفاده از مواد قابل اشتعال جهت دکوراسيون و نازک کاري سالن هاي اجتماعات، سينماها و راه هاي دسترسي اضطراري در کليه ساختمان ها.
 
11-دستورالعمل مربوط به سيستم اعلام حريق
1-11- هر يک از ساختمان ها که نياز به راه دسترسي اضطراري يا پله اضطراري داشته باشند، ساختمان هاي صنعتي، انبارها، عمومي، اداري سينماها و سالن هاي اجتماعات، مراقبتي، درماني، اقامتي عمومي، مجتمع هاي تجاري و اماکن پر مخاطره.
2-11- قبل از اجراء ضروري است طرح سيستم اعلام حريق به تأييد سازمان آتش نشاني برسد.
3-11- نصب تابلو هشدار دهنده در محدوده ورودي اصلي ساختمان در معرض ديد با مشخصات ذيل:
- ابعاد 30×40 سانت زمينه آبي و نوار شبرنگ سبز به عرض يک سانت در پيرامون تابلو
- نوشته متن به رنگ سفيد
- متن تابلو: به محض شنيدن آژير عمومي اعلام حريق در اسرع وقت با حفظ خونسردي محل واحد خود را ترک نموده و از مسير دستگاه پله از ساختمان خارج گرديد.
 
12- دستور العمل مربوط به دستگاه پله اضطراري
1-12- ديوارهاي مسير دسترسي اضطراري و دستگاه پله اضطراري خود ايستا بدون هيچگونه منفذ باشد (بجز پنجره هاي مشرف به فضاي آزاد) و به در دودبند خود بسته شو مجهز گردد و نصب کوپل طلق دار همراه با فن مناسب در سقف دستگاه پلکان و جانپناه دستگاه پلکان مشرف به نورگير به ارتفاع حداقل 5/1 متر اجراء و نصب روشنائي اضطراري 12 ولت تغذيه از باتري با شارژ و رلة اتوماتيک.
2-12- نصب علائم راهنما جهت مشخص نمودن شماره طبقه مسير خروج در ارتفاع حداکثر 8/1 متر از کف تمام شده با مشخصات ذيل:
بصورت نوردار با روشنائي 12 ولت تغذيه از باتري با شارژر و رلة اتوماتيک يا شبرنگ متناسب با مسير خروج.
 
13- دستور العمل مربوط به استخر و محوطه استخر
1-13- موتورخانه و مشعل ها خارج از محوطه استخر مستقر گردند.
2-13- سيستم برق تا ارتفاع 2/2 متر بصورت 12 ولت و عدم بهره برداري از 220 ولت و از ارتفاع بالاي 2/2 متر در صورت استفاده از 220 ولت از نوع حفاظت شده و مجهز به کليدF1  مستقل باشد.
3-13- در نظر گرفتن روشنائي اضطراري 12 ولت تغذيه از باتري با شارژر و رلة اتوماتيک
4-13- جداسازي محوطه استخر بوسيله در قفل دار سوئيچي از ديگر قسمت هاي ساختمان ضروري مي باشد.
5-13- در بالا و اطراف سکوي شيرجه (دايو) تا فاصله حداقل به 3 متر عدم بهره برداري از برق 220 ولت و از ولتاژ حداکثر 12 ولت بهره برداري شود.
6-13- کليه شيشه هاي مشرف به استخر و رختکن از نوع سکوريت انتخاب گردد.
7-13-کف سازي محوطه استخر لغزنده نباشد.
8-13- سيستم گرمايشي بصورت حرارت مرکزي تغذيه گردد.
 
14- دستور العمل مربوط به استعلام از سازمان آتش نشاني و نظريات کارشناسي 
1-14- با توجه به موقعيت، نوع کاربري و شرايط ساختمان ها ضروري است براي هر يک از ساختمان ها بطور مستقل از سازمان آتش نشاني استعلام گردد. جهت اخذ نظريات کارشناسي و ارائه طريق، تشکيل پرونده، حفظ سوابق براي مواقع بروز آتش سوزي و حادثه و راهنمائي نيروهاي عملياتي بر اساس آن توسط ستاد فرماندهي، بررسي علل حريق و حادثه.
2-14- همواره نظريات کارشناس سازمان آتش نشاني در اولويت قرار دارد. 

 منبع :http://biranvand7.blogfa.com/post-20.aspx