آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

مشاوره
مشاوره
سودآوري عامل استمرار حيات سازمان ها
سودآوري شركت ها و به تبع آن افزايش توان مالي آنها همواره به عنوان يك عامل تعيين كننده و تضمين كننده حضور جدي و مقتدرانه شركت ها در بازار رقابتي مطرح بوده است. بديهي است عواملي مانند افزايش فروش و بهره وري با سودآوري شركت ها ارتباط  مستقيم دارد. اما در بسياري از موارد شركت ها از پتانسيل كاهش هزينه ها به عنوان يك عامل بالقوه افزايش سود غافل هستند.
 
حوادث صنعتي عامل افزايش هزينه و كاهش سود
خطر و حادثه امري اجتناب ناپذير و اجين شده با تمامي فعاليت هاي بشر از جمله فعاليت هاي توليدي، صنعتي و خدماتي است. حوادث ناشي از کار هميشه زايده و محصول مخاطرات ناشي از بكارگيري مواد، ماشين آلات و فرايندهاي كاري مختلف و ... در واحدهاي توليدي و خدماتي مي باشد.
حادثه بنا به تعريف ساده و عمومي آن، اتفاق ناخواسته و نا خوشايندي است كه باعث صدمه ديدن كاركنان، خسارت به ماشين آلات و دارايي هاي يك واحد توليدي و يا تخريب محيط زيست مي شود. بنابراين وقوع حادثه را مي توان ايجاد هزينه و به تبع آن كاهش سود تلقي نمود.
 
استقرار سيستم هاي مديريت راهكار كاهش حوادث و هزينه ها 
از اين رو سازمان هايي كه تمايل دارند از پتانسيل كاهش هزينه هاي حوادث به عنوان عامل افزايش سود در مجموعه خود استفاده نمايند، مي توانند با استقرار سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 18000  ) يا سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE_MS  ) و ... نسبت به كنترل مخاطرات و كاهش حوادث و هزينه هاي ناشي از آن در مجموعه خود اقدام نمايند.     
 
خدمات موسسه در حوزه كنترل خطرات و اسقرار سيستم هاي مديريت
موسسه با تکيه بر توانمندي تيم هاي تخصصي خود توان ارايه مشاوره در تمامي زمينه هاي ايمني، بهداشت حرفه اي، بهداشت محيط، محيط زيست و HSE   از جمله استقرار سيستم هاي مديريت در خود ايجاد نموده است.
·         استقرار سيستم هاي مديريت سلامت ايمني محيط زيست (HSE_MS  )
·         استقرار سيستم هاي مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS   18001)
·         استقرار سيستم مديريت HSE    و تدوين HSE Plan   براي شركت هاي پيمانكار پروژه
·        استقرار سيستم مديريت ISO 14000
·        استقرار سامانه HACCP
·        سيستم مديريت يکپارچه IMS