تخفيف ها :
  • ثبت نام بيش از 3 نفر از يک شرکت( 10 % تخفيف)
  • ثبت نام اعضاي رسمي پورتال ( 10 % تخفيف )
  • ثبت نام دانشجويان (بيش از  10 % تخفيف )
  • شرکت کنندگان در 4 دوره قبلي موسسه ( مي توانند در يک دوره به صورت رايگان شرکت کنند)

 

 
فرم درخواست دوره هاي آموزشي در محل كارفرما
 
به هنگام وارد کردن کاراکترهاي تصوير امنيتي به تفاوت بين حرف O و عدد 0 دقت نماييد.
 
*
*
*
*
*
*


*
تغییر تصویر
*