ثبت آگهي هاي استخدام

بديهي است درج آگهي هاي استخدام در روزنامه ها و جرايد علاوه بر تحميل هزينه هاي زياد به كارفرمايان نيازمند صرف وقت زياد جهت بررسي رزومه هاي افراد مي باشد. از اين رو موسسه با راه اندازي اين بخش اين امكان را فراهم آورده است تا كارفرمايان عضو پورتال در صورت نياز به جذب کارشناسان و متخصصان ايمني، بهداشت حرفه اي،‌ بهداشت محيط، محيط زيست و HSE بتوانند با درج آگهي هاي استخدام و يا مشاهده و بررسي رزومه هاي متخصصان در وقت و هزينه خود صرفه جويي نمايند.

آگهي هاي استخدام فاقد محدوديت زماني بوده و تا انتخاب فرد مورد نظر مي تواند حفظ شود.

فرم ثبت آگهي هاي استخدام
***
*
*

*
**
*

*
*
*
*
*
تغییر تصویر
XML document must have a top level element.
-1072896680
xml menu failed to load