آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
پيشگيري از آتش سوزي در آزمايشگاه

 آزمايشگاه شيمي محلي است که در آن احتمال خطر وجود دارد. اين محل محتوي مايعات قابل اشتعال، ظروف شيشه اي شکننده و مواد شيميايي خورنده و سمي است. با اين حال اگر پيشگيري و دقت به عمل آيد از يک آشپزخانه خطرناکتر نيست.
معمولترين خطرات در يک آزمايشگاه شيمي عبارتند از:  
1- آتش سوزي و انفجار، 2- مواد شيميايي، 3- ظروف شيشه اي.
  
پيشگيري از آتش سوزي و انفجار
1- در صورت امکان از بکار بردن شعله در آزمايشگاه اجتناب کنيد
2- چنانچه لازم است از شعله استفاده کنيد پيشگيريهاي زير را به عمل آوريد
الف) هرگز يک مايع قابل اشتعال را در ظرف باز حرارت ندهيد.
ب) هنگامي که مايع قابل اشتعالي را در حالت تقطير يا رفلاکس حرارت مي دهيد اطمينان حاصل کنيد که تمام رابطها محکم و عاري از فشار باشند.
ج) هرگز مايعات قابل اشتعال را در نزديکي شعله از ظرفي به ظرف ديگر منتقل نکنيد.
د) هرگز نگذاريد که يک محصول تقطير قابل اشتعال، در نزديکي شعله آزادانه از خنک کننده به ظرف گيرنده اي که چند اينچ پايين تر از آن است بچکد.
3- هرگز دستگاه بسته اي را که در برابر فشار مسدود شده، حتي اگر خنک کننده هم داشته باشد حرارت ندهيد.
4- هنگامي که واکنش گرمازايي را انجام مي دهيد يک حمام آب سرد يا آب يخ تهيه کنيد که اگر واکنش بخواهد از کنترل خارج شود از آن استفاده کنيد.
5- محل نزديکترين کپسول آتشنشاني را ياد بگيريد.
6- هيچگاه به يک مايع جوشان سنگ جوش يا جامد ديگري اضافه نکنيد.
7- محلولهاي اتري را تا مرحله خشک شدن حرارت ندهيد.
  
پيشگيريهاي شيميايي
1-  تا جايي که ممکن است نگذاريد مواد شيميايي با پوست شما تماس پيدا کند. و در صورت تماس موضع تماس را با مقدار زياد آب يا هر ماده شستشو دهنده مناسب بشوييد.
2-  هرگز ماده شيميايي را نچشيد.
3-  تا جايي که ممکن است از استنشاق دود و بخارهاي مواد شيميايي و حلالها اجتناب کنيد.
 
منبع : http://www.mahdis80.blogfa.com/post-291.aspx