آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
اصول ايمني در آزمايشگاه

نخستين و مهمترين موضوع در آزمايشگاه، ايمني و حفظ سلامت است. مي‌دانيد که همه‌ي مواد شيميايي سمي و مضر هستند و تنها مقدار مصرف آنها با هم تفاوت دارد (با اين تعريف، آب نيز يک سم است اگر زياد مصرف شود). در هنگام انجام آزمايش، ضمن توجه به اين نکته، بايد از خطرهاي احتمالي بسياري آگاهي داشت که امنيت و سلامتي شما را تهديد مي‌کند. بنابراين نخستين درس در آموزش آزمايشگاه شيمي، آشنا نمودن فراگير با اصول ايمني و مقررات کار در آزمايشگاه است.
آگاهي از اصول ايمني آزمايشگاه و رعايت تک‌تک آنها تنها راه ممکن براي کار در آزمايشگاه است. قوانين و مقررات ايمني در آزمايشگاه به آن معني نيست که از آزادي عمل دانشجويان بکاهد، بلکه بر عکس سبب مي‌شود که از خطرات جاني و مالي آنان نيز جلوگيري بعمل آيد. هرگاه اين اصول رعايت نشود با تجربه‌اي که وضع کنندگان دارند، وقوع حادثه حتمي است.
اين خطرات به‌ويژه متوجه کساني است که تازه‌کار بوده و آزمايشهاي شيمي را بدون در نظر گرفتن جوانب آن انجام مي‌دهند و هيچگونه احاطه‌اي بر شيمي ندارند، و چه بسا کساني که تاکنون اصلا در آزمايشگاه کار نکرده و نخستين بار است که در آزمايشگاه کار مي‌کنند. به همين دليل بايد به اين نکات توجه بيشتري نمود.
معمولترين خطرات در يک آزمايشگاه شيمي عبارتند از:
·          آتش سوزي وانفجار
·          مواد شيميايي
·  ظروف شيشه‌اي    
 
نويسنده : مهندس محمدرضا سمائي
منبع : http://darabiran.persianblog.ir/post/171