آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ايمني حريق در بيمارستان

خلاصه مقاله:
آتشسوزي يكي از خطرناكترين پديده هايي است كه خسارات جاني و مالي عمده اي را بوجود آورده و خطـري واقعـي براي مراكز خدماتي همچون بيمارستانهاست . از آنجا كه ساكنين بيمارستان عموما افراد ناتواني هستند كه امكان نجات خـود را ندارند بنابراين آتش سوزي در بيمارستان بيشتر از هر مكان عمومي ديگري ميتو اند باعث خسارات جـاني شـود، بعـلاوه بـدليل وجود دستگاهها و تجهيزات گرانقيمت و متعدد در بيمارستان، آتشسوزي ميتواند باعث خسارات مالي بزرگي نيز شود و البتـه شديدا به وجهه عمومي بيمارستان آسيب برساند. از انجا كه آتش سوزي ميتواند خسارات جبران ناپذيري را بر پيكره بيمارستان وارد كند، ايمني بيمارستان در برابر آتشسوزي يكي از فاكتورهاي مهم در نگهداري و ايمني بيمارستان به حساب مي آيد و بايد مورد توجه مدير يت و مورد بحث كارشناسي قرار گيرد. در اين راستا، اين مقاله مديريت ايمني حريق در بيمارستان را مورد بحـث قرارداده است. متن مديريت حريق بيمارستان و تهيه و تدارك استراتژي ايمني حريق در آن قبل از سـاخت سـاختمان شـروع ميشود و از طراح بيمارستان تا سطوح مختلف مديريت در بيمارستان و تمـامي پرسـنل، بيمـاران، عيـادت كننـدگان، لـوازم و تجهيزات همه و همه در روشهاي مديريت حريق در بيمارستان كه شامل پيشگيري، كشف، اعلام فرار و نجات، كوچك سـازي و اطفا حريق است نقش دارند . دراين راستا، وظيفه مدير بيمارستان و مسئول ايمني بيمارستان از همه بيشتر و نقش انهـا پر رنـگ تر است. در متن اصلي مقاله به شرح وظايف و مسئوليتهاي مدير بيمارستان و مسئول ايمني بيمارستان در اين زمينـه پرد اختـه شده است. يكي از اين وظايف طراحي برنامه ايمني حريق در بيمارستان است. در برنامه ايمني بيمارسـتان بايـد تـلاش شـود تـا احتمال مرگ و صدمه ساكنان تا حد ممكن كاهش يابد و به اسكلت ساختمان و محتويات آن كمتـرين آسـيب وارد شـود. بـراي رسيدن به اين اهداف از روشـهاي ايمنـي حريـق اسـتفاده ميـشود كه بطـور خلاصـه شـامل مـوارد زيراسـت :

1-  پيـشگيري از ايجاد حريق: پيداست كه اولين مرحله پيشگري است و فقط زماني كه اين روش اثرش را از دست داد روشهاي ديگر مـورد توجـه قرار ميگيرد. طراحي مناسب اسكلت و بناي ساختمان و نگهداري صحيح آن، نگهداري مناسب دسـتگاهها و تجهيزات و سرويـسها، توجه جدي به مناطق داراي احتمال آتش سوزي بالا، آموزش كاركنان در جهت نحوه صحيح كار با دستگاهها و تجهيزات، تهيه دستورالعمل هاي مناسب براي موارد فوق و بازرسي مداوم از راههاي پيشگيري از ايجاد حريق وكنتـرل منـابع حريـق اسـت.

2- ارتباطات (سيستم هاي كشف و اعلام حريق): بايد مطمئن شد در صورت بروز حريق ساكنان و بخـصوص مـسئولين مربوطـه بـا خبر شده و تمامي سيستم هاي حساس به حريق يكي پس از ديگري به كار خواهنـد افتـاد. اگـر ارتباطـات موفـق باشـد آنگـاه عمليات فرار و نجات و اطفا حريق مي تواند اجرا شود و اگر ارتباطات موفقيت آميز نباشد تنها محدود كردن حريق به عنـوان تنهـا روش در دسترس باقي مي ماند.

3- عمليات نجات و فرار: در هنگام حريق بايد مطمئن شد كه ساكنين ساختمان شامل بيماران، پرسنل و عيادت كنندگان قبل از آنكه بوسيله گرما يا دود صدمه ببيننـد بـه مناطـق امـن برونـد. تعريـف اصـولي فرار يـا خروج اضطراري آن است كه افراد به خارج از ساختمان و يا به محل امـن برونـد و ايـن كار بايـد در همـه قـسمتهاي سـاختمان ممكـن باشد. دو استراتژي عمده براي فرار وجود دارد : الف - خروج نهايي يا فرار كامل: كه شامل خروج از ساختمان و رسيدن به فضاي بـاز امن توسط افراديست كه قادر به انجام اين كار هستند. خروج نهايي و رسيدن به فضاي باز نجات مطلق را بوجود مي آورد.  ب - ورود بـه پناهگاه يا منطقه امن: اين روش بخصوص براي بيماران بستري كاربرد دارد. اين عمل، نجات نسبي را فراهم ميكند. پناهگاه يا منطقه امن، محلي در همان طبقه است كه از حفاظت و ايمني بالا در برابر آتش و محصولات آن برخوردار است. منطقه حفاظت شده يا امن و مسيرهاي فرار بايد داراي معيارهاي خاصي به منظور ايمن بودن دربرابر گسترش حريق و يا ورود محـصولات حريـق باشـند.

4- محدود كردن حريق و محصولات آن: حصول اطمينان از آنكه حريق در حداقل است و بنـابراين ميـزان وسـايل و افـرادي كـه در معرض تهديد هستند محدود است نتيجـه گيـري ايمنـي بيمارستان دربرابر آتش سوزي يكي از فاكتورهاي مهم در نگهداري و ايمني بيمارستان به حساب مي آيد و بايد مورد توجه خاص مدير يت قرار گيرد . طراحي برنامه ايمني حريق بيمارستان يكي از وظايف مدير بيمارستان است كه از طريق روشهاي فوق قابل دستيابي است. روشهاي فوق چهارچوبي كلي آنچه را كه در طي برنامه مديريت حريق در بيمارستان بايد انجام شود نشان مـي دهد، ضمنا پنج روش فوق [روش 3 دو روش به حساب مي آيد] در يك نظم وترتيب منطقي بايد مد نظرباشد . توجه كافي به آنهـا ميتوانـد دسترسـي بـه سـطح قابـل قبولي از ايمني حريق را ممكن سازد. هركدام از روشهاي فوق از فرايند طراحي بيمارستان تا كوچكترين مراحل خدمات رسـاني پزشكي در بيمارستان را شامل ميشود، بطوريكه ساختمان، افراد و لوازم بطور تاكتيكي درجهت كاهش خطر حريق مورد استفاده قرار مي گيرند.
نويسنده : دانشكده بهداشت ،گروه بهداشت حرفه اي تهران

منبع : http://byomid.blogfa.com/post-3.aspx