آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
چک ليست حريق

مايعات قابل اشتعال
- آيا حلالها ، رنگهاو ساير مواد قابل اشتعال در ظروف جداکانه و ضد حريق نگهداري مي شود؟
- آيا مايعات قابل اشتعال در ظروفي با ايمني مناسب حمل و نقل مي شوند؟
- آيا حمل و نقل مايعات قابل اشتعال در مسيرهاي ايمن و به دور از منابع احتراقي صورت مي پذيرد؟
- آيا در محلهايي که مايعات قابل اشتعال استفاده و يا انبار مي شود سيستم تهويه مناسب وجود دارد؟
- آيا مايعات قابل اشتعال به ميزان مورد نياز روزانه در واحد مربوطه نگهداري مي شود؟
- آيا مايعات قابل اشتعال باقي مانده در انتهاي روز کاري ، به محلهاي جمع آوري عودت داده مي شود؟
تجهيزات
- آيا فردي مسئوليت ايمني حريق را بعهده دارد؟
- آيا تيم اطفاء حريق در محل وجود دارد؟
- آيا روشي براي مطلع کردن تيم اطفاء حريق وجود دارد؟
- آيا کارگران آموزشهاي لازم را در هنگام بروز حريق ديده اند؟
- آيا سيستم  اعلان و اطفاء حريق اتوماتيک در محل وجود دارد؟
- در صورت عدم وجود تجهيزات اعلان و اطفاء اتوماتيک تجهيزات دستي در محل وجود دارد؟
- آيا کارکنان آموزشهاي لازم را جهت نحوه استفاده از تجهيزات فوق ديده اند؟
- آيا از سيستمهاي اعلان و اطفاء حريق بازديدهاي منظم دوره اي بعمل مي آيد؟
- آيا سيستمهاي اطفاء حريق دستي از جمله کپسولها و فاير باکسها و متناسب با نوع آتش در هر واحد در نظر گرفته شده است؟
- آيا سيستمهاي اطفاء حريق دستي در محلهاي مناسب و در حدود دسترسي مناسب نصب گرديده اند؟
- آياکپسولها به موقع شارژ مي شوند؟
- آيا در هنگام شارژ کپسولها ، کپسولهاي جايگزين وجود دارد؟
- آيا راههاي خروج اضطراري، هنگام بروز حريق طراحي شده است ؟
- آيا تيم امداد و نجات و تجهيزات لازم جهت کمکهاي اوليه تهيه شده است؟
نظارت بر انبارکردن مواد قابل اشتعال
- آيا مواد قابل اشتعال جدا از ساير مواد انبار مي شوند؟
- آيا محل انبار در دسترس آتشنشانها مي باشد؟
- آيا نظافت انبارها رعايت مي شود؟
- آيا محل انبار و ذخيره کردن مواد به گونه اي است که موجب محصور شدن سنسورهاي اعلان حريق نشوند؟
- آيا انبارها روزانه بعد از پايان کاربازرسي مي شوند؟
نظافت
- آيا محيطهاي کاري به طور منظم نظافت مي شوند؟
- آيا ظروف فلزي با در پوش مناسب براي جمع آوري زباله هاي کف کارگاهي وجود دارد؟
- آيا ظروف فلزي جداگانه براي جمع آوري مواد خطرناک مانند مايعات قابل اشتعال و لباسهاي روغني وجوددارد؟
- آيا زباله هاي موجود در محل بعد از پايان هر شيفت کاري به طور متوالي جمع آوري مي شوند؟
- آيا کليه قفسه ها، فواصل، درزها و از هر گونه گرد و غبار و زباله پاکيزه اند؟
- آيا محلهاي کاري و يا اطراف آنها از هر گونه انباشتگي مواد بسته بندي شده مانند کارتن ،  تراشه هاي چوب و کاغذ و عاري مي باشد؟
- ايا رختکن کارگران در مناطقي مخصوص وبه دور از منابع احتراقي مي باشد؟
- آيا کشيدن سيگار در تمامي منلطق ممنوع بوده است؟
- آيا مناطق اختصاصي براي کشيدن سيگار طراحي شده است؟
- آيا در مناطق مجاز براي سيگار کشيدن ، ظروف فلزي مناسب براي جمع آوري ته سيگارها در نظر گرفته شده است؟
 
تهيه و تنظيم : فهيمه موج بافان
عضو انجمن کارشناسان بهداشت حرفه اي و احدهاي صنعتي استان قزوين
منبع: http://tebekar.persianblog.ir/post/6