آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


تصادف قطار تهران تبريز با يک ون
تاریخ ارسال : 1390/10/18

قطار تهران - تبريز ساعت 19:30 روز پنجشنبه با يك دستگاه خودروي سواري' ون' در نزديكي ايستگاه راه آهن كرج برخورد كرد و حدود 50 دقيقه متوقف شد.

به گزارش ايرنا، در اين حادثه آسيبي به كسي نرسيد اما مچاله شدن خودرو ون در داخل خطوط راه آهن سبب توقف قطار تهران - تبريز شد.

به گفته شاهدان عيني، راننده خودرو ون قصد داشت از مسير فرعي بر روي خطوط راه آهن عبور كند كه به عللي خودرو نتوانست از عرض ريل رد شود و در اين هنگام قطار تهران - تبريز از راه رسيد و راننده ون قبل از برخورد قطار، خودرو خود را ترك كرد.

در اين حادثه خودرو ون حدود 500 متر روي خطوط راه آهن كشيده شد اما خوشبختانه حادثه اي براي قطار و سرنشينان آن رخ نداد.

خودرو ون فقط يك سرنشين (راننده ) داشت.

قطار تهران - تبريز با حدود 300 سرنشين پس از بازگشايي مسير توسط ماموران آتش نشاني و راه آهن حدود ساعت 20: 20 به مسير خود ادامه د
اد
./***