آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


موانع آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي
تاریخ ارسال : 1390/8/29

اعطاي مجوز براي توليد انبوه محصولات بيوتکنولوژي از ديگر بندهاي اين آيين نامه است که اين امر نيز مي تواند مانع ديگري در جهت توليد انبوه باشد.

هموطن انلاين _رئيس انجمن ايمني زيستي با اشاره به جزئيات آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي گفت: در حالي که پژوهشگران بيونکنولوژي بايد بدون محدوديت فعاليتهاي علمي را انجام دهند ولي طبق آيين نامه اجرايي، محققان بايد براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مجوزهاي لازم را اخذ کنند.
دکتر بهزاد قره ياضي با اشاره به تلاشهاي دبيرخانه شوراي ايمني زيستي در زمينه تدوين آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي افزود: علي رغم اين تلاش ها همچنان نگراني هايي در زمينه توليد محصولات بيوتکنولوژي در کشور وجود دارد که اميدواريم با تعاملاتي که صورت مي گيرد اين نگراني ها برطرف شود.
رئيس انجمن ايمني زيستي با اشاره به برخي از موارد آيين نامه اجرايي قانون ايمني زيستي خاطرنشان کرد: در اين آيين نامه بر اخذ مجوز براي اجراي طرحهاي تحقيقاتي و آزمايشگاهي در حوزه توليد محصولات بيوتکنولوژي تاکيد شده است در حالي که بايد اين نوع تحقيقات بدون نياز به مجوز باشد.
وي با تاکيد بر اينکه محققان اين حوزه بايد آزادانه و بدون محدوديت پروژه هاي تحقيقاتي خود را اجرايي کنند، ادامه داد: اعطاي مجوز براي توليد انبوه محصولات بيوتکنولوژي از ديگر بندهاي اين آيين نامه است که اين امر نيز مي تواند مانع ديگري در جهت توليد انبوه باشد.
قره ياضي در اين باره توضيح داد: زماني که نمونه اي از محصولات بيوتکنولوژي توليد مي شود بايد مجوزهاي لازم اخد شود و توليد کننده براي توليد انبوه اين نوع محصولات بايد مجددا نسبت به اخذ مجوز اقدام کند که اين بند از آيين نامه مي تواند بهبود يابد.
وي تدوين يک آيين نامه واحد براي توليد و واردات محصولات بيوتکنولوژي را از نقاط قوت اين آيين نامه ذکر کرد و ادامه داد: در گذشته بدون توجه به توليدات داخل، اقدام به تدوين آيين نامه اي براي واردات محصولات بيوتکنولوژي شد ولي در رويکرد جديد شوراي ايمني زيستي براي توليد و واردات محصولات بيوتکنولوژي يک آيين نامه واحد تدوين شده است.
رئيس انجمن ايمني زيستي، هدف اصلي اين انجمن را حمايت از توليد محصولات تراريخت در داخل کشور ذکر کرد و يادآور شد: با تدوين يک آيين نامه واحد از اهميت واردات اين نوع محصولات کاسته شد.
وي خاطر نشان کرد: حوزه بيوتکنولوژي کشور با چالشهاي زيادي مواجه است که رفع اين چالشها نياز به رويکردهاي جديد دارد./***