آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
مراحل استقرار سيستم مديريت HSE در شهرداري منطقه ۲۲

طرح ريزي و استقرار سيستم:
 گام اول؛ تعهد مديريت
 گام دوم؛ تدوين خط مشي و نظامنامه سيستم مديريت يکپارچه
 گام سوم؛ بازنگري وضعيت موجود سازمان
 گام چهارم؛ طرح ريزي سيستم مديريت يکپارچه
 گام پنجم؛ اجراي عمليات استقرار سيستم مديريت زيست محيطي
 گام ششم؛ بررسي و اقدامات اصلاحي
 گام هفتم؛ بازنگري مديريت
 گام هشتم؛ مميزي نهايي و اخذ گواهينامه


گام اول: تعهد مديريت
* دستور شهردار محترم منطقه به منظور استقرار سيستم مديريت يکپارچه
* تعيين و انتصاب نماينده مديريت ارشد در امور مربوط به سيستم مديريت يکپارچه
* تشکيل کميته اصلي و راهبري سيستم مديريت يکپارچه توسط مديريت ارشد(کميته اصلي شامل معاونين و شهرداران و کميته راهبري نمايندگان حوزه ها و نواحي)
* تعيين مشاور مربوطه
* برگزاري کلاسهاي تخصصي براي اعضاء کميته و کلاسهاي عمومي براي کليه پرسنل

دوره آموزشي تخصصي برگزار شده براي اعضاء کميته راهبري:
* آشنايي با سيستمهاي مديريت ايمني و بهداشت شغلي
* هدفگزاري سيستم مديريت يکپارچه
* طرح استقرار و پياده سازي سيستم مديريت کيفيت بر اساس استاندارد ISO۹۰۰۱:۲۰۰۰
* نظامهاي مديريت کيفيت نيازمنديهـا
* آشنايي با مفاهيم فرآيندگرايي و شاخص هاي عملکردي وچگونگي مستندنمودن فرآيندهاي دستگاه هاي اجرايي
* آشنايي با الزامات سيستم مديريت يکپارچه
* مميزي داخلي نظام سيستم مديريت يکپارچه
* مميزي داخلي ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸
* بهداشت و ايمني شغلي
* وآموزش هاي عمومي الزامات سيستم مديريت يکپارچه براي کليه پرسنل

اهم اقدامات صورت پذيرفته در زمان استقرار سيستم :
* برگزاري جلسات کميته راهبري در جهت تعيين، اجرا و راهبرد اهداف کلان، خرد و برنامه هاي سيستم مديريت يکپارچه
* نظارت عاليه بر کليه فعاليتهاي زيست محيطي و ايمني و بهداشتي منطقه
* ترويج و ارتقاء فرهنگ زيست محيطي ، بهداشت و ايمني و کيفيت خدمات پرسنل و شهروندان از طريق برگزاري کلاس آموزشي، تهيه و توزيع بروشور، کتابچه هاي آموزشي و....
* نظارت بر عملکرد پيمانکاران در ارتباط با رعايت مسائل زيست محيطي و ايمني و بهداشتي
* تهيه، تدوين و بازنگري مستندات سيستم مديريت يکپارچه از جمله روش هاي اجرايي، دستورالعمل ها و چک ليست و نظارت بر حسن اجراي آنها
* ارائه مطلب واطلاعرساني در روزنامههاي رسمي و همشهري محله ۲۲
* ارتباط با ساير سازمانها از قبيل سازمان محيط‌‌زيست، سازمان بازيافت و تبديل مواد وستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهري، شرکت شهر سالم و...
* شرکت در نمايشگاه هاي بينالمللي محيطزيست ايران
* دريافت تنديس جشنواره سبز هفتمين همايش دوسالانه انجمن متخصصين محيط زيست ايران به دليل کوششهاي منطقه در راستاي توسعه پايدار با حفظ ملاحظات زيست محيطي
* اخذ مقام اول در آخرين رتبه بندي ستاد محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران

ليست روش هاي اجرايي تهيه شده:
• روش اجرايي مستند سازي و کنترل مدارک
• روش اجرايي اقدام اصلاحي و پيشگيرانه
• روش اجرايي کنترل سوابق
• روش اجرايي تجزيه و تحليل داده ها
• روش اجرايي بازنگري مديريت
• روش اجرايي آموزش
• روش اجرايي انتخاب و ارزيابي تأمين کنندگان
• روش اجرايي شناسايي و کنترل خدمات نامنطبق
• روش اجرايي شناسايي جنبه و ارزيابي پيامدهاي محيط زيستي
• روش اجرايي شناسايي و دستيابي به الزامات قانوني و ساير الزامات و ارزيابي انطباق با قوانين
• روش اجرايي ارتباطات درون و برون سازماني
• روش اجرايي پايش و اندازه گيري و کنترل عمليات
• روش اجرايي کاهش حوادث و مديريت شرايط اضطراري در منطقه ۲۲ (طرح جامعه ايمن)
• روش اجرايي ثبت حوادث و شبه حوادث
• روش اجرايي شناسايي خطرات محيط کار و ارزيابي ريسک
• روش اجرايي ثبت حوادث و شبه حوادث و تجزيه و تحليل
• روش اجرايي کاهش حوادث و مديريت شرايط اضطراري
• روش اجرايي مديريت تغيير
• روش اجرايي طراحي

ليست دستورالعمل هاي تهيه شده:
دستورالعمل ها در دو بخش عمومي و تخصصي تهيه گرديده:
• دستورالعملهاي عمومي شامل:
     o دستورالعمل جمع آوري و نگهداري ضايعات الکترونيکي
     o دستورالعمل حمل بار به صورت دستي
     o دستورالعمل صرفه جويي در مصرف برق
     o دستورالعمل استفاده بهينه از کاغذ
     o دستورالعمل صرفه جويي در مصرف آب
     o دستورالعمل بهداشتي کار با کامپيوتر
     o دستورالعمل رعايت موازين بهداشتي در سرويس هاي بهداشتي
     o دستورالعمل جمع آوري و تفکيک مواد زائد جامد درون سازماني
• دستورالعمل هاي تخصصي شامل:
     o دستور العمل سامانه ۱۳۷
     o دستورالعمل خدمات شهري
     o دستورالعمل برنامه هاي آموزشي و فرهنگي تفکيک زباله از مبدا
     o دستورالعمل مديريت و نظارت بر فعاليتهاي پيمانکار جمع آوري پسماندهاي خشک
     o دستورالعمل تفکيک غير قانوني زباله در سطح محدوده منطقه و جلوگيري از تخليه غير مجاز خاک و نخاله
     o دستورالعمل بازديد روزانه و کنترل وضعيت فضاي سبز منطقه و فعاليت پيمانکار
     o دستورالعمل فرآيند انتخاب پيمانکار فضاي سبز/پارک
     o دستورالعمل توسعه و احداث پارکها و فضاي سبز
     o دستورالعمل نگهداري، بازديد و کنترل وضعيت مسيل¬ها
     o دستورالعمل ساماندهي کليه واحدهاي صنفي و صنعتي
     o دستورالعمل مبارزه با جانوران موذي
     o دستورالعمل نظارت بر رفع آلودگيهاي بصري و زيبا سازي نماهاي شهري
     o دستورالعمل نظارت بر آذين بندي معابر
     o دستورالعمل نظارت بر ساماندهي و بازپيرايي معابر و ميادين
     o دستورالعمل نظارت بر نگهداري المانهاي شهري
     o دستورالعمل نظارت بر پلاک کوبي معابر و منازل
     o دستورالعمل نظارت بر ساماندهي تابلوهاي اصناف و معابر وحذف برچسبهاي تبليغاتي
     o دستورالعمل تحليل حادثه
     o دستورالعمل تکميل چک ليست هاي زيست محيطي، بهداشتي و ايمني عملکرد پيمانکاران
     o دستورالعمل رعايت نکات ايمني –بهداشت و محيط زيست در واحد خدمات
     o دستور العمل رعايت نکات ايمني – بهداشتي و محيط زيست موتورخانه
     o دستورالعمل رعايت نکات ايمني –بهداشتي و محيط زيست در انبارها
     o دستورالعمل رعايت نکات ايمني –بهداشتي و محيط زيست در نقليه سبک و سنگين
     o دستورالعمل ايمني در اتومبيل
     o دستورالعمل آموزش و مشارکت هاي اجتماعي
     o دستورالعمل آسيب هاي اجتماعي
     o دستورالعمل برنامه هاي فرهنگي
     o دستورالعمل برنامه هاي اداره سلامت
     o دستورالعمل برنا مه هاي ورزشي
     o دستورالعمل بازديد و نظارت بر عملکرد پيمانکاران در حوزه حمل و نقل و ترافيک
     o دستورالعمل مديريت تجهيزات ترافيکي سطح منطقه
     o دستورالعمل تهيه طرحهاي اجرايي شبکه معابر و کنترل عمليات اجرايي طرحهاي هندسي در شبکه معابر
     o دستورالعمل بودجه
     o دستورالعمل فناوري اطلاعات و ارزيابي عملکرد
     o دستورالعمل کنترل پروژه هاي عمراني
     o دستورالعمل طرح تفصيلي بروکف
     o دستورالعمل اجراي احکام
     o دستورالعمل GIS
        دستورالعمل GPS
        دستورالعمل صدور پروانه ساختمان
     o دستورالعمل صدور گواهي پايان کار ساختمان
     o دستورالعمل وصول درآمدها
     o دستورالعمل فرآيند خريد
     o دستورالعمل قرارداد ها
     o دستورالعمل نظارت بر امور حفاري
     o دستورالعمل نظارت بر فعاليت¬هاي عمراني در سطح محدوده
     o دستورالعمل تهيه و بررسي مدارک پروژه¬هاي عملياتي(فني و عمراني)
     o دستورالعمل املاک و مستغلات
     o دستورالعمل اداره حقوقي
• شايان ذکر است حدود ۹۶ فرم و چک ليست و ۳۵ شناسنامه فرآيند تهيه شده است

گام دوم: تدوين خط مشي و نظامنامه سيستم مديريت زيست محيطي
* تدوين نظامنامه: شامل کلياتي پيرامون سازمان و ساختار سازماني سيستم مديريت يکپارچه
* شامل بازنگري در نظام نامه در بخش زيست محيطي و تدوين بخش ايمني و کيفيت
* تدوين خط مشي سيستم مديريت يکپارچه


گام سوم: بازنگري وضعيت موجود سازمان
* تشريح فرايند و عمليات توليد و ارائه خدمات سازمان
* نحوه واکنش در مواقع اضطراري
* شناسايي نيازهاي قانوني
* بازنگري مدارک و مستندات موجود

گام چهارم: طرح ريزي سيستم مديريت يکپارچه
* شناسايي جنبه ها و آثار زيست محيطي مهم فعاليت ها
* تعيين جنبههاي زيست محيطي بارز
* شناسايي خطرات محيط کار و ارزيابي و اولويت بندي آن
* شناسايي فرآيندها و تعامل آنها با يکديگر
* قوانين وساير الزامات
* شناسايي و دستيابي به قوانين قابل اعمال و ساير الزاماتي که سازمان در ارتباط با سيستم مديريت يکپارچه تقبل نموده
* تعيين چگونگي کاربرد اين الزامات در سازمان
* تعيين اهداف کلان (اهداف) و خرد (مقاصد) سازمان
* تنظيم و تدوين برنامه هاي مديريت يکپارچه

ليست الزامات قانوني:
الزامات قانوني و ساير الزامات محيط زيست :
۱ ) قوانين عام
۱-۱) اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران _قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست(۱۳۵۳)
۱-۲) نحوه جلوگيري ازآلودگي هوا (ايران _۱۳۷۴)
۱-۳) آئين نامه جلوگيري از آلودگي آب (ايران۱۳۷۳)(ماده ۲)
۱-۴) آئين نامه اجرايي نحوه جلوگيري از آلودگي صوتي (۱۳۷۸)
۱-۵) تبصره ۸۲ از قانون برنامه پنجساله دوم توسعه
۱-۶) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵
۱-۷) ماده ۶۰ قانون برنامه توسعه چهارم
۲ ) قوانين خاص
۲-۱) لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز در شهر ها
۲-۲) تبصره ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست (ماده۹)
۲-۳) قانون مديريت پسماندها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ (ماده۴)
۲-۴) قانون مديريت پسماندها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ (ماده۵)
۲-۵) قانون مديريت پسماندها مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۳ (ماده۲۰)
۲-۶) مصوبه برنامه جامع کاهش آلودگي هواي شهر تهران(۱۳۷۸) (ماده۴)
۲-۷) آئين نامه اجرايي تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۱۴ ارديبهشت ۱۳۷۶ هيئت وزيران (ماده۱۰)
۲-۸) آئين نامه اجرايي تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب ۱۴ ارديبهشت ۱۳۷۶ هيئت وزيران (ماده۱۲)
۲-۹) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰ فروردين ۱۳۶۸ (ماده۳)
۲-۱۰) قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي(ماده ۱۰۴ –بندز)
۲-۱۱) آئين نامه ۲۸۰۰ زلزله
۲_۱۲) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۷ آذر ۱۳۴۷ با اصلاحيه هاي بعدي(ماده۱)
۲-۱۳) قانون شهرداري ها ماده ۵۵ (بند۱)
۲-۱۴) قانون شهرداري ها ماده ۵۵ (بند۲)
۲-۱۵) قانون شهرداري ها ماده ۵۵ (بند۱۴)
۲-۱۶) قانون شهرداري ها ماده ۵۵ (بند۱۵)
۲-۱۷) قانون شهرداري ها ماده ۵۵ (بند۲۰)
۲-۱۸) قانون شهرداري ها ماده ۵۵ (بند۲۵)
۲-۱۹) قانون شهرداري ها ماده ۵۵ (بند۲۷)
۲-۲۰) مبحث ۱۹ مقررات ملي ساختمان
۲-۲۱) مبحث ۳ مقررات ملي ساختمان
۲-۲۲) برنامه ۵ ساله چهارم توسعه ( ماده ۶۶ )

۳) استانداردهاي زيست محيطي:
۳-۱)استاندارد خروجي فاضلاب ها
۳-۲)استاندارد هواي پاک
۳-۳)استانداردهاي سري ISO ۱۴۰۰۰ شامل ؛ ISO ۱۴۰۰۱ :۲۰۰۴ & ISO ۱۴۰۰۴:۲۰۰۴


الزامات قانوني ايمني و بهداشت حرفه ايي:

۴)استانداردها :
۴-۱)استاندارد هاي آب آشاميدني (ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي آب آشاميدني، ۱۰۵۳)
۴-۲)استاندارد هاي آب آشاميدني (ويژگي هاي بيولوژيکي و حد مجاز آلودگي باکتريولوژيکي آب آشاميدني، ۱۰۱۱)

۵) آيين نامه حفاظت فني و بهداشت کار :
۵-۱)آيين نامه حفاظت و بهداشت عمومي در کارگاهها فصل هاي : ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱
۵-۲)آيين نامه و مقررات حفاظتي ساختمانکارگاهها فصل هاي : ۱-۲-۳-۴
۵-۳)آيين نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشياء در کارگاهها فصل هاي : ۱-۲-۳-۱۰-۱۱
۵-۴)آيين نامه علائم ايمني در کارگاهها فصل هاي : ۱-۲-۳
۵-۵)آيين نامه کميته حفاظت فني و بهداشت کار ماده هاي : ۱-۲-۳-۴-۵
۵-۶)آيين نامه وسايل حفاظت فردي فصل هاي : ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷
۵-۷)آيين نامه حفاظتي تاسيسات و وسايل الکتريکي در کارگاهها فصل هاي : ۱-۲-۳-۴-۵-۷-۸-۹-۱۰
۶-۸) آيين نامه پيشگيري و مبارزه با آتش سوزي در کارگاهها فصل هاي : ۱-۲-۳-۴-۵
۶-۹)آيين نامه حفاظتي کار با سموم دفع آفات نباتي در کشاورزي فصل هاي ۱-۲-۳
۶-۱۰)آيين نامه حفاظتي کارگاههاي ساختماني فصل هاي : ۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹

۶) حدود تماس شغلي TLV :
۶-۱)بخش اول ؛ حدود تماس شغلي مواد شيميايي
۶-۲)بخش دوم ؛شاخص هاي بيولوژيکي
۶-۳)بخش سوم ؛ حدود تماس شغلي عوامل فيزيکي زيان آور ( صوت / ارتعاش / پرتو هاي يونساز / روشنايي / ميدان مغناطيسي / پرتوهاي فرا بنفش / تنش هاي حرارتي )
۶-۴)استاندارد OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷
۷- قانون کار :
۷-۱)موارد ۸۵ تا ۱۰۶ قانون کار با موضوع حفاظت فني و بهداشت کار
۷-۲)موارد ۱۴۷ تا ۱۵۶ قانون کار با موضوع خدمات رفاهي کارگران
۷-۳)موارد ۳۴ تا ۵۰ قانون کار با موضوع با موضوع شرايط کار
۷-۴)موارد ۶۲ تا ۷۴ قانون کار با موضوع مرخصي و شرايط آن
۸- دستورالعملها و بخشنامه هاگام پنجم: اجراي عمليات استقرار سيستم مديريت يکپارچه
* تعيين ساختار سازماني و نقش و مسئوليت هر يک از کارکنان سازمان در سيستم مديريت يکپارچه.
* آموزش مديران ارشد سازمان، آموزش عمومي کليه کارکنان و آموزش تخصصي آن دسته از کارکنان سازمان که وظايف خاصي را عهده دار مي باشند.
* برقراري ارتباطات درون و برون سازماني
* تهيه، تدوين، حفظ و نگهداري مستندات مربوط به سيستم مديريت يکپارچه
* کنترل مدارک و مستندات سيستم مديريت زيست محيطي
* شناسايي و کنترل آن دسته از فعاليت ها و عمليات اجرايي سازمان که داراي پيامدهاي زيست محيطي و خطرات مهمي مي باشند.
* ايجاد آمادگي به منظور واکنش در وضعيتهاي اضطراري و وقوع حوادث غير قابل پيش بيني.

گام ششم: بررسي

* شناسايي موارد عدم تطابق و علل بروز آن از طريق نظارت و اندازه گيري مشخصه هاي مهم سيستم مديريت يکپارچه سازمان.
* ارزيابي رعايت ( قوانين و ساير الزامات)
* شناسايي اقدامات مختلف اصلاحي و پيشگيرانه
* نگهداري سوابق
* مميزي داخلي سيستم مديريت يکپارچه ايجاد شده در سازمان در دوره هاي زماني مشخص

 

گام هفتم: بازنگري مديريت
وروديهاي بازنگري مديريت :
* نتايج مميزيهاي داخلي و ارزيابيهاي رعايت قوانين و ساير الزامات تقبل شده توسط سازمان
* عملکردسيستم هاي محيط زيست، ايمني و کيفيت
* ميزان تحقق اهداف کلان و خرد
* وضعيت اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه مربوط به بازنگريهاي قبلي مديريت
* تغيير شرايط شامل بسط و گسترش قوانين و ساير الزامات مرتبط با سيستم مديريت يکپارچه
* توصيههايي براي بهبود