آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
آيين‌نامه كميته حفاظت فني و بهداشت كار

ماده‌ ۱: به منظور تامين مشارکت کارگران و کارفرمايان و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظت فني و بهداشت کار، صيانت نيروي انساني و منابع مادي کشور در کارگاه‌هاي مشمول و همچنين پيشيگيري از حوادث و بيماري‌هاي ناشي از کار، حفظ و ارتقاء سلامتي کارگران و سالم سازي محيط هاي کار، تشکيل کميته‌هاي حفاظت فني و بهداشت کار با رعايت ضوابط و مقررات مندرج در اين آيين نامه در کارگاه‌هاي کشور الزامي است.
ماده‌ ۲: کارگاه‌هايي که داراي ۲۵ نفر کارگر باشند، کارفرما مکلف است کميته‌اي به نام کميته حفاظت فني و بهداشت کار در کارگاه با اعضاي ذيل تشکيل دهد:

تبصره ۱ : مسئول حفاظت فني مي‌بايستي ترجيحاً از فارغ التحصيلان رشته حفاظت فني و ايمني کار باشد.
تبصره  ۲: مسئول  بهداشت حرفه‌اي مي‌بايستي ترجيحاً فارغ التحصيل بهداشت حرفه‌اي يا پزشک عمومي مورد تاييد مرکز بهداشت شهرستان باشد.
تبصره ۳: اعضاء کميته حفاظت فني و بهداشت کار با هزينه کارفرما بايستي در برنامه‌هاي آموزشي و بازآموزي مربوط به حفاظت فني و بهداشت کار که توسط ارگان‌هاي ذيربط برگزار مي‌گردد شرکت نمايند.
تبصره ۴: در کارگاه‌هايي که بين ۲۵ تا ۱۰۰ نفر نفر کارگر داشته باشند در صورتي که يک يا دو نفر از اعضاء کميته در کارگاه حضور نداشته باشند جلسه کميته با حداقل سه نفر از افراد مذکور تشکيل مي‌گردد مشروط بر آنکه در اين کميته مسئول حفاظت فني يا مسئول بهداشت حرفه‌اي حضور داشته باشد.
۲ – نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران کارگاه ۳ – مديرفني و در صورت نبودن او يکي از سراستادکاران کارگاه. ۴ – مسئول حفاظت فني ۵ – مسئول بهداشت حرفه‌اي. ماده‌ ۳: در کارگاه‌هايي که کمتر از ۲۵ نفر کارگر دارند و نوع کار آنها ايجاب نمايد با نظر مشترک و هماهنگ بازرس کار و کارشناس بهداشت حرفه‌اي محل، کارفرما مکلف به تشکيل کميته مذکور خواهد بود.
تبصره۱:  دراينگونه کارگاه‌ها کميته مذکور با سه نفر از اعضاء به شرح ذيل تشکيل مي‌گردد:
تبصره ۲ : صلاحيت مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي براي اينگونه کارگاه‌ها بايد به تاييد اداره کار و مرکز بهداشت محل برسد.
تبصره ۳:  در کليه کارگاه‌هايي که کميته حفاظت فني و بهداشت کار با سه نفر تشکيل مي‌گردد مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي مي‌تواند يک نفر باشد. مشروط برآنکه پس از آموزش‌هاي لازم که با هزينه کارفرما توسط مرکز بهداشت و يا اداره کل محل حسب مورد تشکيل مي‌گردد شرکت نموده و گواهي نامه لازمه را دريافت نمايد.
۲ – نماينده شوراي اسلامي کار يا نماينده کارگران کارگاه. ۳ – مسئول حفاظت فني و بهداشت حرفه‌اي.ماده‌ ۴: جلسات کميته حفاظت فني و بهداشت کار بايد لااقل هرماه يک بار تشکيل گردد و در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب يک نفر دبيراز ميان اعضاء کميته اقدام نمايند. تعيين زمان تشکيل جلسات و تنظيم صورتجلسات کميته به عهده دبير جلسه خواهد بود.
تبصره ۱ :  در مواقع ضروري يا زودتر از موعد با پيشنهاد مديرکارخانه يا مسئول حفاظت فني و يا مسئول بهداشت حرفه‌اي کميته تشکيل خواهد شد.
تبصره ۳ :  کارفرما مکلف است يک نسخه از تصميمات کميته مذکور و همچنين صورتجلسات تنظيم شده را به اداره کار و مرکز بهداشت مربوطه ارسال نمايد.
ماده‌ ۵: وظايف کميته حفاظت فني و بهداشت کار به شرح ذيل است:

۲ – انعکاس کليه ايرادات و نواقص حفاظتي و بهداشتي و پيشنهادات لازم جهت رفع آنها به کارفرماي کارگاه. ۳ – همکاري و تشريک مساعي با کارشناسان بهداشت حرفه‌اي و بازرسان کار جهت اجراي مقررات حفاظتي و بهداشت کار. ۴ – توجيه و آشنا سازي کارگران نسبت به رعايت مقررات و موازين بهداشتي و حفاظتي در محيط کار. ۵ – همکاري با کارفرما در تهيه دستورالعمل هاي لازم براي انجام کار مطمئن، سالم و بدون خطر و همچنين استفاده صحيح از لوازم و تجهيزات بهداشتي و حفاظتي در محيط کار. ۶ – پيشنهاد به کارفرما جهت تشويق کارگراني که در امر حفاظت فني وبهداشت حفاظتي و بهداشت کار علاقه و جديت دارند. ۷ – پيگيري لازم به منظور تهيه و ارسال صورتجلسات کميته و همچنين فرم‌هاي مربوط به حوادث ناشي از کار و بيماري‌هاي ناشي از کار به ارگان‌هاي ذيربط. ۸ – پيگيري لازم در انجام معاينات قبل از استخدام و معاينات ادواري به منظور پيشگيري از ابتلاء کارگران به بيماري‌هاي ناشي از کار و ارايه نتايج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه. ۹ – اعلام موارد مشکوک به بيماري‌هاي حرفه‌اي از طريق کارفرما به مراکز بهداشت مربوطه و همکاري در تعيين شغل مناسب براي کارگراني که به تشخيص شوراي پزشکي به بيماري‌هاي حرفه‌اي مبتلاء شده و يا در معرض ابتلاء آنها قرار دارند. (موضوع تبصره ۱ ماده ۹۲ قانون کار). ۱۰ – جمع آوري آمار و اطلاعات مربوطه از نقطه نظر مسايل حفاظتي و بهداشتي و تنظيم و تکميل فرم صورت نواقص موجود در کارگاه. ۱۱ – بازديد و معاينه ابزار کار و وسايل حفاظتي و بهداشتي در محيط کار و نظارت بر حسن استفاده از آنها. ۱۲ – ثبت آمار حوادث و بيماري‌هاي ناشي از کار کارگران و تعيين ضريب تکرار و ضريب شدت سالانه حوادث. ۱۳ – نظارت بر ترسيم نمودار ميزان حوادث و بيماري‌هاي حرفه‌اي و همچنين نصب پوسترهاي آموزشي بهداشتي و حفاظتي در محيط کار. ۱۴ – اعلام کانون‌هاي ايجاد خطرات حفاظتي و بهداشتي در کارگاه. ۱۵ – نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار کار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تطابق صحيح کار و کارگر در محيط کار. ۱۶ – تعيين خط مشي روشن و منطبق با موازين حفاظتي و بهداشتي برحسب شرايط اختصاصي هر کارگاه جهت حفظ و ارتقاء سطح بهداشت و ايمني محيط کار و پيشگيري از ايجاد حوادث احتمالي و بيماري‌هاي شغلي. ۱۷ – تهيه و تصويب و صدور دستورالعمل‌هاي اجرايي حفاظتي و بهداشتي جهت اعمال در داخل کارگاه در مورد پيشگيري از ايجاد عوارض و بيماري‌هاي ناشي از عوامل فيزيکي، شيميايي، ارگونوميکي، بيولوژيکي و رواني محيط کار. ماده‌ ۶: وجود کميته حفاظت فني و بهداشت کار و مسئولين حفاظت و بهداشت حرفه‌اي در کارگاه به‎هيچ‎وجه رافع مسئوليت‌هاي قانوني کارفرما درقبال مقررات وضع شده نخواهد بود.
ماده‌ ۷: اين آيين نامه در ۷ ماده و ۱۰ تبصره به استناد ماده ۹۳ قانون کار جمهوري اسلامي ايران توسط وزارتخانه‌هاي کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه شده و در تاريخ ۱۱/۴/۷۴ به تصويب وزراي کار و امور اجتماعي و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکي رسيد.