آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ايمني نردبان

1. در موارديكه امكان تكيه دادن نردبان قابل حمل و به محل كار يا شيب مناسب و اطمينان بخش وجود نداشته باشد براي جلوگيري از حركت نردبان بايد پايه يا تكيهگاه آن محكم بسته يا مهار شود.
2.   نردبان قابل حمل بايد طوري قرار داده شود كه پايه نردبان در جاي ثابتي قرار گرفته و تكيهگاه بالا نيز استحكام كافي براي تحمل بار وارده را داشته باشد.
3.   چنانچه نردبان در محلي كه احتمال لغزش دارد قرار داده ميشود بايد بوسيله گوه يا كفشك يا ساير وسائل مشابه از لغزش پايهها جلوگيري گردد.
4.   افزودن ارتفاع نردبان بوسيله قراردادن جعبه يا بشكه در زير پايههاي آن ممنوع است.
5.   به منظورافزودن ارتفاع نردبان به هيچ وجه نبايد پله اول نردبان را برروي الوار قرارداد.
6.   نردبان نبايد در جلوي دربي كه باز ميشود قرار داده شود مگر آنكه درب كاملاً محكم بسته و قفل شده باشد.
7.  استفاده از نردبانهائيكه پلههاي آنها در رفته يا معيوب، ترك، شكستگي و يا داراي نقائص ديگري باشند ممنوع است.
8.  نردبان يكطرفه بيش از ده متر ممنوع است.
9.  نردباني كه روي يك پايه بوسيله پلههاي افقي ساخته ميشود ممنوع است.
10.  دو نردبان كوتاه نبايد بهم متصل و بجاي نردبان بلند بكار برده شود.
11. نردبانهايي که طول آنها از8متربيشتراست،موقع استفاده بايد ازقسمت وسط بوسيله طناب ويا زنجير به ديوار مهارشوند تاازنوسان ويا احتمال شکستن آنها جلوگيري شود.
12. در نردبانهاي ثابت براي هر 9 متر ارتفاع يك پاگرد بايد پيشبيني شود و هر قطعه از نردبان كه حدفاصل بين دو پاگرد است بايد بنحوي قرار گيرد كه در امتداد قطعه قبلي نباشد
13. اگروزن نردبان بيشتراز25kgباشدويا درموقعيتهاي نامناسب مثل:برف ،يخبندان،بادوغيره قرارداشته باشد،بايستي توسط دونفرجابجا شده ودرمحل مطلوب قرارداده شود.
14.  رنگ آميزي نردبانهاي چوبي ممنوع است.
15. هيچوقت نبايدنردبان رابصورت افقي وبرروي شانه حمل کرد،زيرا درسرپيچها احتمال برخوردبا سرکارگران وجوددارد.
16. نردبان بايستي طوري حمل شود که سرآن حداقل 2مترازسطح زمين فاصله داشته باشد.
17. نردبانهاي  طويل وسنگين بايستي توسط دونفر ويابيشترحمل شود وبلندترين نفرجلوترازهمه حرکت کند.
 
http://iranianhse.mihanblog.com/post/43