آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
برنامه طب کار و معاينات پزشکي شاغلين

 
يکي از مهمترين و اساسي ترين برنامه هاي پيشگيري از بروز بيماريها و حوادث ناشي ازکار در هرکشوري که به عضويت سازمان بين المللي کار و بهداشت جهاني درآمده انجام معاينات پزشکي افراد شاغل ميباشد.
 
هدف کلي از انجام معاينات پزشکي
1- حصول اطمينان از اين که فرد براي اشتغال به کار مورد نظر مناسب است .
2- جستجو ي اثرات احتمالي نا خوشايند کار بر سلامت فرد شاغل
 
وظايف پزشك عمومي غربالگرطب كار  شاغل در مركز بهداشت كار  
1 - بازديد از محيط كار به همراه كارشناس بهداشت حرفه اي
2-  انجام معاينات غربالگري( بدو استخدام و ادواري)
3-  جمع آوري، ثبت،‌ طبقه بندي و گزارش دهي بر اساس فرمهاي مصوب وزارت بهداشت
4-  تهيه گزارش نهايي و ارائه به كارشناس بهداشت حرفه اي
5-  بررسي و انجام مطالعات اپيدميولوژيكي بر اساس مواجهات عوامل زيان آوري محيط كار
6-  همكاري با كميته حفاظت فني و بهداشت كار در زمينه پيشگيري از بيماريهاي شغلي در امور پزشكي
7-  نظارت بر درمان بيماران ومصدومين حوادث شغلي
8-  آموزش بهداشت به کارگران
 
معاينات پزشکي  بسته به اهداف افراد ذينفع ( شاغل – کارفرما – سازمان بيمه گر- دولت ) به انواع مختلف زير دسته بندي ميشوند:
   معاينات پيش از استخدام
   معاينات دوره اي
   معاينات اختصاصي
   معاينات در هنگام تغيير شغل
   معاينات در هنگام بازگشت به کارمجدد ( مثلا پس از يک دوره نسبتا طولاني بيکاري يا مرخصي)
   معاينات افراد در هنگام بيماري (بخصوص زماني که در بيمارستان بستري ميشوند )
   معاينات افراد معلول و تعيين توانائي کاري آنها
 
معاينات قبل از استخدام :
سنجش سلامتي کارگر با بهره گيري از معاينه کامل پزشکي ، شنوايي سنجي ، سنجش تنفس ، بينايي سنجي ، آزمايشات خون و ...
در نظر گرفتن تناسب بين وضعيت جسمي و روحي کارگر و شغل محوله
– مهمترين اهداف معاينات قبل از  استخدام:
- تعيين قابليت جسمي، رواني كارگر براي كار مورد نظر
- حفظ سلامت ساير كارگران
- حفظ صنعت و سرمايه
- تعيين اختلالات و عوارض قبلي كارگر و ثبت در پرونده وي
- كشف بيماريهاي قابل سرايت كارگر و جلوگيري از انتشار آنها بويژه در افرادي كه با مواد غذايي سروكار خواهند داشت
- تشكيل پرونده پزشكي و استفاده از آن در مراجعات بعدي كارگر
-  آشنا شدن به روحيات كارگر و اطلاعات بهداشتي وي
 
روش انجام معاينات قبل از استخدام
1- گرفتن شرح حال متقاضي : شامل سوابق فردي و خانوادگي از نظر ابتلا به بيماريها و مشاغل قبلي وي
2- ثبت  عوامل زيان آور در فرم معاينات بر اساس گزارش بازديد از مراحل و محيط كار توسط كارشناس بهداشت حرفه اي
 3- معاينه اندامها : معاينه عمومي دستگاههاي قلب و عروق – ريه ها – کليه ها – اعصاب – چشم و گوش که توسط "پزشک عمومي دوره ديده طب کار" انجام ميشود.
4-درخواست انجام   آزمايشهاي پاراکلينيک مورد نياز بر اساس نوع مواجهه شاغل  : شامل آزمايش خون و ادرار از نظر قند – چربي – عفونت –– نوارقلب و در برخي موارد بسته به نوع شغل عکسبرداري از قفسه سينه و ستون فقرات – سنجش ميزان شنوائي و تست عملکرد ريوي
 
اهداف معاينات پزشکي  ادواري: 
 تشخيص زودرس بيماريهاي ناشي از كار و بيماريهاي غير شغلي
- پيگيري موارد مشكوك تا روشن شدن وضع آنها
-  درمان بموقع و جلوگيري از پيشرفت بيماري
-  توصيه براي تغيير شغل و يا محدود كردن كار در فرد بيمار
- جلوگيري از انتقال و انتشار بيماريهاي مسري
-  مطالعه اثرات زيان آور عوامل موجود در محيط كار
- تعيين اثر محيط بر سلامتي و بيماري كارگران
- ارزيابي روشهاي پيشگيري و ايمني
 
معاينات ادواري زماني سودمند و قابل استناد هستند که توسط گروه پزشکي داراي مهارت و تجربه کافي در زمينه طب کار انجام گيرد.
بدين منظور بايستي  معاينات ادواري ترجيحا توسط "پزشک متخصص طب کار" و در نبود وي توسط "پزشک عمومي دوره ديده طب کار " انجام گيرد.
 
 http://iranianhse.mihanblog.com/post/archive/1388/7