آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
چك ليست وسائل حفاظت فردي بر اساس استاندارد OSHA

رديف

عناوين سوالات

بلي

خير

1

آيا محيط كار كاركنان از نظر تعيين نوع خطرات موجود و وسايل حفاظت فردي مورد نياز ( كفش ، دستكش ، ماسك ، گوشي و ... ) ارزيابي شده است ؟

 

 

2

اگر خطرات يا بروز احتمالي خطرات مشخص گرديده آيا جهت پيشگيري از حوادث ، وسايل حفاظت فردي مناسب در اختيار كاركنان قرار مي گيرد ؟

 

 

3

آيا كاركنان آموزش هاي لازم را در زمينه بكارگيري صحيح و مناسب وسايل حفاظت فردي و اين كه چه وسيله اي براي چه كاري لازم است ، چه وقت نياز است و چطور استفاده مي گردد را ديده اند ؟

 

 

4

آيا در جاهايي كه خطر پرتاب ذرات و مواد خورنده وجود دارد عينك هاي ايمني يا محافظ صورت تهيه و توسط كاركنان استفاده مي گردد ؟

 

 

5

 آيا در جاهايي كه خطر آسيب هاي چشمي از قبيل كوفتگي ، پارگي و سوختگي وجود دارد عينكهاي ايمني مناسب تامين گرديده است ؟ 

 

 

6

آيا براي كاركناني كه از نظر بينائي مشكل دارند و بايد از عينك هاي ايمني طبي استفاده نمايند و از سوي ديگر بر اساس نوع شغلشان در معرض آسيب و حادثه چشمي مي باشند عينك ايمني طبي خاص با نمره مناسب فراهم گرديده است ؟

 

 

7

آيا درجاهائيكه امكان بريدگي دست و ساير اعضاي بدن ، تماس پوستي با مواد شيميائي ، مواد خورنده ، خون و ساير آلودگيهاي عفوني وجود دارد دستكشهاي ايمني ، پيش بند و ساير حفاظهاي مناسب فراهم گرديده است ؟

 

 

8

آيا در جاهائيكه خطر سقوط اشياء وجود دارد كلاه ايمني تهيه و از آن استفاده مي گردد ؟

 

 

9

آيا كلاه ايمني بطور مرتب از نظر آسيب بدنه و ملحقاتش بازرسي مي گردد ؟

 

 

10

آيا در جاهائيكه خطر جراحت پا در اثر حرارت ، مواد خورنده ، مواد سمي ، سقوط اشياء  وجود دارد كفش و پوتين ايمني مناسب تهيه گرديده است ؟

 

 

11

آيا وسايل حفاظت تنفسي براي استفاده دائمي يا اضطراري در جاهائيكه مورد نياز است تهيه شده است ؟

 

 

12

آيا كليه وسايل حفاظت فردي در شرايط بهداشتي جهت استفاده نگهداري مي شوند ؟

 

 

13

آيا در جاهائيكه كه كارگران در تماس با مواد شيميائي و خورنده مي باشند امكاناتي از قبيل چشم شوي و دوش اضطراري وجود دارد ؟

 

 

14

آيا در جاهائيكه تراز صدا بيشتر از حد مجاز توصيه شده OSHA مي باشد اقدامات حفاظتي براي جلوگيري از اثرات آن بكار گرفته شده است ؟

 

 

15

آيا مراحل و روشهاي خاصي جهت تميز سازي و ضدعفوني وسايل حفاظت فردي وجود دارد ؟

 

 

16

آيا هنگام تميز كردن ريخت و پاشهاي مواد سمي و ديگر مواد خطرناك ، از روشهاي كاري و لباس هاي ايمني مناسب و وسايل حفاظتي ديگر استفاده مي گردد ؟