آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ايمني جرثقيل

انواع جرثقيل ها
جرثقيل تلسكوپي
جرثقيل سقفي
جرثقيل دروازه اي
جرثقيل بوم خشك
جرثقيل شاقولي
تاور کرين

 

در زمان نصب بايستي پيش بيني هاي لازم به عمل آيد که در زمان پياده نمودن آن فضا و محل کافي باقي مانده باشد به طوري که قطعات آن را بتوان به آساني و بدون آنکه براي تأسيسات شده خطري ايجاد کند پياده نمود.
هنگام نصب تاورکرين توصيه هاي فني و ايمني سازنده را رعايت کرده همچنين مقررات نگهداري و تعميرات بازرسي توصيه شده را در طول زمان بهره برداري بايد به کار برد.
زماني که براي تاور ريل گذاشته مي شود بايد آن را تراز نموده و محکم به تراورس زيرين بسته شده باشد انتهاي ريلها در هر دو ريل موانعي مناسب نصب شود تا از بيرون رفتن اتفاقي يا استباهي دستگاه جلوگيري کند.
وزنه هاي تعادل بايد مطابق دستور العمل سازنده نصب شده باشد و به طور مرتب بازرسي شود. تاروهاي ثابت مستلزم پايه بتوني است و به وسيله پيچ هاي نگهدارنده که در آن کار گذاشته شده است به طور محکم شاسي تاور توسط مهره ها به آن بسته شده باشد. دکل تاورهاي ثابت در صورتيکه مقدور باشد به ستون يا اسکلت يا بناي مطمئن بسته شود.
کليه نکات فوق توسط سرپرست ايمني کنترل و در چک ليست ايمني جرثقيل ثبت مي گردد. همچنين سرپرست ايمني و سرپرست فني کارگاه موظفند که کليه ادوات و تجهيزات جرثقيل را کنترل کرده و آن را در چک ليست ايمني جرثقيل ثبت نمايند.
 
بازرسي قبل از کار
1- همچنين قبل از شروع به کار بايد مسير حرکت تاور را از نظر محکم بودن بسترهاي ريل، عدم انحراف ريل ها، عدم وجود موانع، فرو رفتگي در مسير ريلها بازديد نمايد.
2- عملکرد سوئيچ هاي محدود کننده ارتفاع بار، آژير اضافه بار و ترمزها را تست کند و از عملکرد آن اطمينان حاصل کند و همچنين آموزش هاي لازم را به اپراتور جرثقيل بدهد تا قبل از شروع به کارروزانه اقدامات فوق را انجام دهد همچنين موظف است که بعد از پايان کار اقدامات زير را انجام دهد.
3- مطمئن شويد که بار از روي قلاب برداشته شده و قلاب را تا آخرين نقطه بالا بياوريد.
4- ارابه را روي قفل کنيد و بوم کرين را در جهت چرخش آزاد بگذاريد به طوري که خود در جهت باد قرار خواهد گرفت.
5- درب و پنجره کابين فرمان را قفل کنيد و برق آن را قطع کنيد. برق تغذيه اصلي کرين را از پايين و تابلوي آن قطع کنيد که مسئول ايمني موظف به کنترل مسائل فوق و ثبت آن در چک ليست ايمني جرثقيل مي باشد
 
ميزان ظرفيت بارمجاز
swl:safe working load
SWL
براي بدست آوردن  (load test)
آزمون استاتيک: در اين روش براي جرثقيل ،ابتدا يک باربا وزن مشخص که معمولا از قبل آماده شده و وزن آن نيز معين است توسط دستگاه بلند ميشود بازرس يک مدت مشخصي را معمولا۲۰ دقيقه،دستگاه را زير بار قرار ميدهد وبا علامت زدن جکهاي تعادلي با مارکر مخصوص در ابتداي کار ومقايسه آن در انتهاي کارمقدار نشتي روغن از سيستم هيدروليک يا ساير عيوب رامشخص مي نمايد
 -۲آزمون ديناميک بازرس دستگاه جرثقيل را با يک وزنه مشخص در جهات گوناگون بالا ،پايين ،چپ ،راست گردشي و...آزمايش مي کند وطبق جدول بار
LOAD CHART ميتوان مقدار بار مجاز در ارتفاع وزاويه هاي گوناگون رابدست آورد
 
 عوامل موثر در چپ شدن جر ثقيلها   
1- شيبدار بودن زمين
2- باد شديد
3- برداشتن بار كج
4- برداشتن بار بيش از حد مجاز

مخاطرات مربوط به نقص فني دستگاه
: 
1- عدم كارايي قطع كن اتوماتيك over travel limit switch  كه نزديك هوك قرار دارد.
2- عدم كاركرد نشانگر وزن

 3- نشت شديد روغن از جكها
 4- وايرهاي آسيب ديده و....

تكنيكهاي ايمن سازي
1- جهت جلو گيري از خطر برق گرفتگي از كابلهاي فشار قوي حداقل فاصله دكل ازكابلها از 3 متر تا 7 مترمتغير مي باشد.
2- safety latch (زبانه محافظ بلت) سالم باشد.
3- راه فرار در مواقع اضطراري موجود باشد
4- عدم خوابيدن و لم دادن راننده
5- افراد متفرقه نبايد در داخل كابين راننده باشند.
6- حمل افراددرهنگام حركت ممنوع مي باشد.
7- در كار استفاده از موبايل مجاز نمي باشد
8- حضور ريگر جهت بستن بار الزامي است
تكنيكهاي ايمن سازي 
9- چك كردن كليه وسايل قبل از بكاربردن . راننده موظف است تمام قسمتها را باز بيني كند.
10- بعد از تعطيلي كار نبايد بار بصورت آويزان به حال خود رها شود.
11-جرثقيل نبايد بيش از 7 متر به كانالهايي كه افراد در آن كار مي كنند نزديك شود.
12- منطقه عملياتي جرثقيل با نوار خطربسته شودbarrier = r+10m كه r طول دكل جرثقيل مي باشد
 
تكنيكهاي ايمن سازي
13- بار نبايد بصورت افقي كشيده شود
14- تمامي موانع اطراف برداشته شود
15- افراد در پشت جرثقيل به تله نيافتند
16- فاصله ته جرثقيل وموانع اطراف بايد حداقل 60 سانتيمتر باشد
17- چك كردن وضعيت زمين (هموار يا نا نا هموار بودن)
18- استفاده از 2 جرثقيل براي بلند كردن بارهاي بسيار سنگين
19- گواهي تست بررسي گردد ودر صورت نياز براي گرفتن گواهي اعزام شود.
20- استفاده از يك وسيله ارتباطي مناسب در فواصل دور
21- بازديد روزانه وايرها
 
http://iranianhse.mihanblog.com/post/109