آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
بررسي تغييرات يکساله NIHL در اثر سرو صدا

 

مقدمه
بيماريهاي شغلي ناشي از عوامل زيان آور شغلي بسته به ماهيت مشاغل ، الگوي کار ، ميزان مراقبتها و محافظتهاي بهداشتي و ميزان عوامل زيان اور و ساير فاکتورها از نظر شيوع و بروز متفاوت هستند .در اين ميان افت شنوايي ناشي از صدا يکي از شايعترين ناراحتيهاي شغلي است شايد به اين دليل که صدا  يکي از رايجترين عوامل مخاطره آميز شغلي است که در گستره وسيعي از صنايع يافت ميشود بر خلاف عارضه شغلي ضربه حاد صوتي ، اين عارضه نوعي افت شنوايي است که به تدريج و با گذشت زمان در نتيجه مواجهه تراز بالاي صداي يکنواخت يا متناوب ايجاد مي گردد از جمله ويژگيهاي افت شنوايي شغلي ناشي از صدا اين است که اين عارضه هميشه از نوع حسي – عصبي بوده و در نتيجه متاثر شدن سلولهاي مويي در گوش دروني ايجاد مي شود.از آنجا که اکثر مواجهه هاي شغلي با صدا از توع متقارن است ، افت شنوايي ناشي از آن نوعا دو طرفه است.بيشترين  ميزان افت شنوايي ناشي از مواجهه طولاني مدت باصدا اغلب در طول 10 تا 15 سال اول مواجهه بوده وبا افزايش آستانه شنوايي اين ميزان کاهش مي يابد .ميزان صداي محيط کار با توجه به استانداردهاي مطرح شده در روند کاهش آستانه شنوايي اهميت بسزايي داردو نيز علاوه بر پايش زيستي و بررسي نتايج تست اديولوژي ( شنوايي شناسي ) ، ارزيابي تراز فشار صدا در محيط کار افراد مخصوصا در فرکانسهاي مختلف مي تواند در تفسير داده هاي به دست آمده از بررسيها و اندازه گيريهاي انجام شده و نتيجه گيري از آن کمک کند به عبارت بهتر پايش محيطي و پايش زيستي در کنار هم بعنوان مکمل و مويد هم هستند.
 
مواد و روشها
هدف از اين مطالعه بررسي ميزان سروصدا در محيط کار و تعيين اثر سروصدا در سه محدوده کمتر از حد استاندارد (76-80  db  ) کمتر و نزديک به حد استاندارد( 81-85db ) و بيشتر و نزديک به حد استاندارد (86-90db ) بر روي شنوايي کارگران در مدت يک سال مي باشد.در کل بررسي به شکل پايش محيطي و پايش زيستي صورت پذيرفت در روش محيطي نتايج اندازه گيري سروصدا توسط شرکتهاي مجاز بهداشت حرفه اي در صنايع مختلف شهر صنعتي کاوه که بصورت گزارش اندازه گيري سروصدا به مرکز بهداشت ساوه ارسال شده بود مورد ارزيابي قرا رگرفت . در مرحله نخست شرکتهايي که ميزان صداي يکنواخت آنها در سه محدوده انتخابي ما (76-80 db ، 81-85db ، 86-90db ) قرار داشت جدا شدند. در مرحله دوم شرکتهايي که در دو سال 82 و 83 توسط يک شرکت مشترک پايش شده بودند، انتخاب شدند که البته تغييرات صداي اين صنايع صفر بوده است در مرحله سوم در اين صنايع در هر کدام از سه رنج مورد نظر کارگرانيکه ايراني بوده و در سالهاي 82 و 83  هشت ساعت با صداي مورد نظر مواجهه داشتند و نيز بطور مستمر از وسايل حفاظت فردي مناسب استفاده نمي کردند، با سابقه کمتر از 10 سال انتخاب شدند. در مرحله چهارم پرونده بهداشتي کارگران مورد ارزيابي قرار گرفت و نتيجه اديوگرام هر دوسال که توسط يک اديولوژيست ارزيابي شده بود در جداولي که از قبل طراحي شده بود ، ثبت شد.در مرحله پنجم با کمک نرم افزار spss و excel NIHL  مربوط به گوش راست و چپ و NIHL کلي در هر دو سال محاسبه گرديد .در مرحله بعدي اختلاف NIHL سالهاي 82 و83 محاسبه شد و در نهايت ميانگين اختلاف NIHL سال 82 و83  در هر سه گروه محاسبه و مقايسه گرديد.
 
مشاهدات
بررسيهاي انجام شده نشان داد که با توجه به ثبات ميزان صداي محيط کار ، متوسط تغييرات يکساله NIHL بين کارگران گروه اول که با ميزان صداي 76-80 دسي بل مواجهه داشتند برابر 0.72 + db گروه دوم که با ميزان صداي 81-85 db مواجهه داشتند ، برابر1.65+ db و گروه سوم که با ميزان صداي 86-90 db مواجهه داشتند ، برابر با 2.002+ db  مي باشد.
 
نتايج :
نتايج بدست آمده نشان مي دهد که در طول مدت يکسال ميزان NIHL در بين کارگران در صورتيکه از وسايل حفاظت شنوايي مناسب استفاده نکنند حتي اگر در مواجهه با صداي کمتر از حد مجاز ( 79-80 db  ) قرار داشته باشند ، افزايش خواهد داشت که اين ميزان افزايش با توجه به بالا رفتن سطح سروصدا ي محيط کار روند صعودي دارد.
 
منبع : http://iranianhse.mihanblog.com/post/191