آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
آناليز ايمني شغل JSA

 آناليز كيفي يك شغل ،‌ روش و نوع انجام كار  JSA تشخيص خطرات و پتانسيل حوادث كه ممكن است در طول انجام كار اتفاق بيافتد.
تعيين و اختصاص دادن ابزار و سيستمهايي براي كاهش و كنترل ريسك ها شامل شرح و نتيجه حوادث هم مي باشد . ويك ريسك رنكينگ JAS  برخي از خطرات شناسايي شده و پتانسيل حوادث مي با شد
 
 JSA نامهاي ديگر
(Job Hazard Analysis (JHA
(Safe Job Analysis (SJA
(Task Hazard Analysis (THA 
? What can JSA be used for
 
 استفاده مي كنيم در كجا كا ربرد دارد.
JSA  براي  كدام شغل ها انجام است   
شغل هايي كه در آنها حوادث و يا شبه حوادث رخ داده است  
شغل ها يي كه در آنها موارد خطر كاملا عمومي و شناخته شده نيست
 و راههاي مقابله با اين خطرات شناخته شده نيست.
شغل هايي كه در آنها يكسري كارگر جديد با يكديگر كار مي كنند .
شغل هايي كه در آنها نياز است چندين نفر با هم به صورت مشاركتي كار كنند
ونياز به هماهنگي بين آنها دارد
ابزار يا روشهاي جديد كاري كه در حال معرفي هستند
 
Purpose of JSA
 مقصود ا ز JSA چيست؟
مقصود از JSA تشخيص وارزيابي خطراتي است كه ممكن است در طول طراحي- روش اجرايي و ابزار آلات يك شغلديده نشود.
 تغيير پرسنل يا روش
توسعه از اولين باري كه كار انجام شده است .
اولين هدف از انجام آناليز ايمني شغلي پيدا كردن راه ايمن براي انجام كار يا پيدا
كردن راه جايگزين است.
 
JSA Execution
JSA   اجراي
توسط تيمي شامل كارگران ( كساني كه واقعا اين كار را انجام ميدهند)   JSA  
يا در آينده انجام خواهند داد . سوپر وايزرها ،‌كاركنان ايمني و تخصصهاي مختلف    
اگر نياز باشد .
  نتايج بدست آمده در يك جدول ويا فرم كامپيوتري ثبت مي شود
 
JSA Procedure  
 JSA روش كار
 به صورت نرمال و عمومي شامل موارد زير مي شود  JSA
۱. پيش نياز آناليز ايمني شغلي      
۲. تفكيك يك شغل به مراحل مختلف 
۳. تشخيص خطرات ، موقعيت هاي خطرناك ، كارهاي خطرناك انجام شده در هر مرحله از كار
۴. تعيين ابزار و كنترل هاي لازم براي قسمتهاي كه خطر آن شناسايي شده است
 ۵.  خلاصه كردن و پيگيري نتايج حاصل شده   
 
 شماره 4 و 5 در همه JSA ها  انجام نمي شود 
 
JSA Prerequisites
 پيش نياز JSA  
  ۱. تشكيل تيم JSA
  ۲. انتخاب يك شغل براي آناليز 
۳. جمع آوري  پيش زمينه هاي لازم و ضروري 
 4. انتخاب يك جدول مناسب براي ثبت  
 
JSA TEM
تيم JSA
 يك سرپرست تيم كه صلاحيت و تجربه در اين روش را داشته باشد
يك منشي كه موارد را ثبت نمايد ( اين كار ميتواند توسط سرپرست گروه نيز انجام شود . اعضاي تيم شامل 2 تا 10 نفر براي جمع آوري تجربه و علم مورد نياز را
براي شغلي كه آناليز مي شود تهيه نمايند و روش اجرايي و ابزار مرتبط
 
(JSA TEM - (2  
تيم بايد حداقل شامل دو نفر از كارگراني باشد كه با اين شغل آشنا هستند
و متوجه باشند كه كمك آنها در اين فعاليت باعث شناسايي خطرات و به حداقل رساندن آنها مي شود
 
 را دارندJSA  اعضاي تيم  بايد وظيفه كا ريشان را قبل از شامل  حضور در جلسه آناليز ايمني بدانند
براي شغلي كه آناليز مي شود تهيه نمايند و روش اجرايي و ابزار مرتبط
        
پرسنل با آگاهي و تخصص بايد به اين جلسه دعوت شود .
 
Selecting the Job  
انتخاب شغل
شغلهايي با بدترين آمار حوادث ، داراي اولويت هستند در مرحله اول بايد آناليز شوند
ضريب تكرار حوادث : شغلهايي كه ضريب تكرار حوادث بالايي دارند. و حادثه مرتب تكرار مي شود 
داراي اولويت هستند .
 و درمانLTI ضريب شدتشغلهايي كه حوادث در آنها ضريب شدت بالايي دارد يعني باعث بروز
پزشكي مي شود بايد آناليز شود
شغلهايي با پتانسيل خطر شديد مثل كارهايي نظير بلند كردن تجهيزات سنگين     پتانسيل حوادث
شغلهاي جديد : شغلهايي كه هميشه انجام نمي شود و يا تغيير پيدا كرده
 داراي اولويت براي آناليز هستند
شغلي هميشگي : شغل هايي با خطرات ذاتي كه كارگران در معرض آن قرار دارند
 
 
Job Description 
تشريح شغل  
اطلاعات زير براي انجام آناليز يك شغل بايد تهيه شود
خلاصه اي از شغل و هدف از انجام آن
بازديد مقدماتي از شغل  و محل توسط سرپرست گروه و اين گزارش ميتواند
 با عكس و فيلم تكميل شود .
 يك ليستي از آموزشهاي مورد نياز براي دستيابي به محل ، كار با ابزار ، خودروها ، كار در بلندي و..
 يك ليستي از نيازمنديها و وسايل استحفا ظي توصيه شده   
 
Background Information 
ا طلاعات پيش زمينه
قبل از انجام آناليز ايمني شغلي ، جمع آوري اين اطلاعات ضروري است
مصاحبه ، مذكره 
نوشتن پروسه و روش اجرايي
 كتاب و مرجع
 بازديد از مراحل مختلف كار
بازبيني حوادث و اتفاقات گذشته  
 
Selection of JSA Worksheet 
The results of the JSA are usually reported by using a JSA
worksheet (or, a computer program). A simple worksheet is
shown below. Some analyses may require further columns.
 

Step

no.

Description of step

(in proper sequence)

Potential accidents or

hazards

Recommended safe

job procedures

Comments

 

 

 

 

 

  
Separate the Job Into Basic Steps
تفكيك كار به مراحل پايه
شغل بايد به قسمتهاي پشت سر هم با رعايت توالي تقسيم شود .                     
در ارزيابي بايد از موارد نارسا يا بيش از اندازه پرهيز كرد ( براي  بيشتر شغلها 10
STEP)  كفايت مي نمايد           
 مراحل بايد شامل ابتد تا انتها باشد.                                                      
هر قسمت بايد شامل كارهايي كه انجام مي شود باشد نه كارهايي كه بايد انجام شود
تعريف مراحل با فعلهايي مانند نصب بلند كردن ، بلند كردن، باز كردن ، پركردن     
، مكان و جدا كرد ن                                                                                                   
باز بيني مراحل كار با چند كارگر تا اطمينان  از درستي مراحل حاصل شود             
  
Separate the Job Into Basic Steps  2-
تفكيك كار به مراحل پايه - 2
براي تفكيك كار به مراحل گوناگون روش سودمند مشاهده چگونگي انجام كار است
انتخاب كارگرا ن براي مشاهده 
توانا ، حرفه اي ، و كساني كه مايل به همكاري در اين فعاليت هستند .
مشاهده كار ديگر كارگران براي مقايسه اختلافها به خصوص اگر در
شيفتهاي ديگر باشند
 چه سودهايي دارد JSAتوزيع اينكه
مشاهده كارگران در حال كار
ثبت – تصوير
تعيين مراحل پايه با استفاده از سوالهاي زير
با كدام مرحله كار شروع مي شود
مرحله پايه بعدي چيست   
 
Separate the Job Into Basic Steps_3
تفكيك كار به مراحل پايه - 3
همچنين ما كارهاي زير را علاوه بر مشاهده انجام دهيم
گفتگو در مورد شيوه انجام كار  
چندين نفر از كساني اين شغل را انجام در مشاهده وارد شوند
 
به ياد آوري و چك كردن روش
كساني كه آناليز كار خود را انجام ميدهند بياد بياورند كار خود را  
 
Hazard Identification
شناسايي خطر  
همچنين ما كارهاي زير را علاوه بر مشاهده انجام دهيم
بايد اين سووالها را بپرسد JSA در طول شناسايي خطرات تيم
چه چيزي ميتواند به سمت خطا برود
 نتيجه اين خطاها چيست
آن چگونه اتفاق مي افتد  
ممكن است عوامل ديگري در اين بخش وارد شود
چگونه اين خطرات اتفاق مي افتد
سطح ايمني چفدر است
 بايد چك شود تا اندازه گيري ها اجرايي باشد JSA طح ايمني شناسايي شد ، يم
و آنها متوجه بشوند با درگير شدن در كار
 براي شناسايي خطر ها سودمند است تا از يكسري چك ليست ها بهره بگيريم
(e.g., as given in EN 1050)
 
Hazard Identification2 -
شناسايي خطر 2
در شناسايي خطر حداقل به موارد زير بايد رسيدگي شود  
آيا چيزهايي براي ضربه زدن  متقابل يا آسيب رساندن وجود دارد 
آيا چيزهايي براي گير افتادن كسي بين آنها وجود دارد
آيا پتانسيل خطر ليز خوردن و افتادن وجود دارد
آيا خطر سقوط از سطحي به سطح ديگر و يا در همان سطح وجود دارد .   
ممكن است عوامل ديگري در اين بخش وارد شود
چگونه اين خطرات اتفاق مي افتد
آيا خطر كشيدن ، هل دادن ويا خمش ، چرخش وجود دارد .
 آيا خطر محيطي  براي ايمني و سلامتي افراد وجود دارد
 آيا خطر تجمع موادي نظير گازهاي سمي ، بخار و يا بخار فلزي ويا گرد وغبار وجود دارد  
 آيا خطر وجود مواد آتش زا ، انفجاري و يا برق وجود دارد
  
Develop Solutions
ايجاد يا توسعه راه حلها 
روشهاي پيشنهاد شده براي كنترل خطرات بايد ليست شود  .
روشهاي مهندسي و مديريتي   براي ايزوله كردن خطرات به استفاده از وسايل
 حفاظت فردي ترجيح داده مي شود.
پيدا كردن راههاي جديد براي انجام شغل  
تغيير موقعيت هاي فيزيكي كه خطر ايجاد مي كند 
بازبيني روش اجرايي و روش كار 
بالا بردن آموزش قبل از انجام كار     
افزايش نظارت و سرپرستي در حين كار 
اجراي كنترل هاي اداري زماني كه نميتوان عامل خطر را با روشهاي مهندسي حذف كرد
اختصاص امكانات تجهيزات فردي
  
Conclusions
نتيجه  
منافع JSAانجام  
شناسايي واقعي و پتانسيل خطراتي كه در شغل وجود دارد . و كمك براي اينكه چگونه
اين خطر را مديريت كنيم
دادن آموزش هاي فردي به افراد در مورد حفاظت ايمني موثر
آماده كردن پلانهايي براي سرپرستي ايمني
دادن اطلاعات ايمني به كارگران جديد
دادن دستورالعمل براي كارهاي غير معمول
بررسي روش اجرايي شغل بعد از رخ دادن حادثه
مطالعه روش كار براي بهبود هاي امكان پذير
شناسايي حفاظهاي مورد نياز براي محلهاي مورد نياز
آموزش سرپرستان براي سرپرستي ايمني
افزايش ارتباط و درگيري كارگران با مسائل و روشهاي ايمني
مشاركت كارگران در ايجاد روش هاي اجرايي ايمن 
گرايش مثبت در مورد ايمني
 
Repeating the JSA
تكرار آناليز ايمني شغلي   
اگر هرگونه تغييري در مواد اوليه ، ابزار  روش  ها بوجود آمد .
آناليز ايمني شغلي بايد تكرار شود .
اگر حادثه مهمي در يك شغل بوجود آمد .آناليز ايمني شغلي كمك ميكند
 براي پيدا كردن علت حادثه و راههاي جلوگيري از حوادث آينده
آناليز ايمني شغلي بايد به صورت دوره اي انجام شود. اين راه ما را مطمئن مي سازد كه
كارگران از روشهاي درست انجام كار پيروي مي كنند  .
وابزار در شرايط ايمن قرار دارند .
 
منبع: http://och85.blogfa.com/post-100.aspx