آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
آيين‌نامه‌ و مقررات‌ حفاظت‌ در ريخته‌گري‌- آهنگري‌- جوشكاري

 تعاريف‌:
 الف‌ - منظور از تأسيسات‌ ريخته‌گري‌ وسايل‌ مورد استفاده‌ براي‌ ذوب‌ كردن‌ فلز و پختن‌ آن‌ در قالب‌ مي‌باشد كه‌ پس‌ از سرد شدن‌ به‌ شكل‌ مورد نظر درآيد.
 ب‌ - منظور از تاسيسات‌ آهنگري‌ وسايل‌ و ابزارهايي‌ است‌ كه‌ براي‌ شكل‌ دادن‌ به‌ فلز گرم‌ يا سرد به‌وسيله‌ چكش‌كاري‌ يا پرس‌كاري‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.
 ج‌ - منظور از تأسيسات‌ جوشكاري‌ و برش‌ وسائلي‌ است‌ كه‌ براي‌ حرارت‌ دادن‌ موضعي‌ تا حد ذوب‌ براي‌ جوش‌ دادن‌ يا برش‌ فلزات‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرد.
 مقررات‌ كلي‌:
ماده‌ 1: در تأسيسات‌ ريخته‌گري‌ - آهنگري‌ يا جوشكاري‌ كه‌ دود - گاز يا بخارات‌ حاصله‌ براي‌ سلامتي‌ كارگران‌ مضر مي‌باشد بايد وسايل‌ تهويه‌ مناسبي‌ طبق‌ آيين‌نامه‌ تهويه‌ موضعي‌ نصب‌ گردد.
ماده‌ 2: كارگراني‌ كه‌ در ريخته‌گري‌ - آهنگري‌ - جوشكاري‌ بكار اشتغال‌ دارند بايد داراي‌ وسايل‌ مخصوص‌ حفاظت‌ سر و چشم‌ و لباس‌هاي‌ حفاظتي‌ و ساير تجهيزات‌ حفاظت‌ انفرادي‌ طبق‌ آيين‌نامه‌ وسايل‌ حفاظت‌ انفرادي‌ باشند.
ماده‌ 3: كمچه‌هاي‌ مخصوص‌ ريختن‌ بار كه‌ در موقع‌ كار كج‌ مي‌شود و ظرفيت‌ آنها از 900 كيلو گرم‌، بيشتر نبوده‌ و روي‌ تكيه‌گاههاي‌ ثابت‌ با ارابه‌ نصب‌ شده‌ يا به‌وسيله‌ جراثقال‌ يا پل‌ متحرك‌ تغيير مكان‌ مي‌دهد و براي‌ توزيع‌ فلز مذاب‌ در ظروف‌ ديگر به‌ عنوان‌ ذخيره‌ كردن‌ يا مخلوط‌ كردن‌ يا ساير فلزات‌ يا براي‌ برداشتن‌ سرباره‌ فلز بكار مي‌رود بايد مجهز به‌ دسته‌ كمچه‌ دوطرفه‌ يا دوشاخه‌ بوده‌ يا فرمان‌ آن‌ به‌وسيله‌ چرخ‌ دنده‌ انجام‌ گردد در صورتي‌ كه‌ ظرفيت‌ آنها بيش‌ از 900 كيلو گرم‌ است‌ بايد مجهز به‌ فرمان‌ با چرخ‌ دنده‌ باشد.
ماده‌ 4: براي‌ جلوگيري‌ از واژگون‌ شدن‌ يا نوسانات‌ غيرقابل‌ كنترل‌ كمچه‌هاي‌ مخصوص‌ ريختن‌ بار در صورتي‌ كه‌ داراي‌ دسته‌ كمچه‌ دوطرفه‌ يا دوشاخه‌ باشد بايد مجهز به‌ ضامن‌ اطمينان‌ دستي‌ باشد و چنانچه‌ به‌وسيله‌ چرخ‌ دنده‌ كج‌ شود يا عمل‌ بطور مكانيكي‌ يا الكتريكي‌ انجام‌ گردد بايد داراي‌ ضامن‌ يا ترمز اطمينان‌ خودكار باشد.
ماده‌ 5: چرخ‌دنده‌هايي‌ كه‌ در كمچه‌هاي‌ مخصوص‌ ريختن‌ بار براي‌ كج‌ كردن‌ آن‌ بكار مي‌رود بايد داراي‌ حفاظ‌ باشد.
ماده‌ 6: كمچه‌هاي‌ مخصوص‌ ريختن‌ بار كه‌ داراي‌ دسته‌ كمچه‌ يكطرفه‌ مي‌باشد بايد مجهز به‌ صفحات‌ حفاظتي‌ فلزي‌ باشد كه‌ روي‌ دسته‌ بين‌ كارگر و كمچه‌ قرار گرفته‌ و مانع‌ از پرتاب‌ ذرات‌ فلز مذاب‌ به‌ كارگر گردد.
ماده‌ 7: كليه‌ اجزاء ريخته‌گري‌ و راه‌هاي‌ مورب‌ يا سكوي‌ مخصوص‌ كج‌ كردن‌ ماشين‌هاي‌ سانتريفوژ افقي‌ كه‌ براي‌ ريختن‌ لوله‌ يا اقسام‌ سيلندرهاي‌ توخالي‌ بكار مي‌رود بايد به‌وسيله‌ حفاظ‌هاي‌ مناسبي‌ محصور گردد.
مارتوپيلون‌ و انواع‌ مختلف‌ پتك‌ ماشيني‌
ماده‌ 8: كليه‌ ماشين‌هاي‌ پتك‌ كه‌ فرمان‌ آن‌ با پدال‌ مي‌باشد بايد در قسمت‌ بالاي‌ بازو و روي‌ پدال‌ مخصوص‌ راه‌ انداختن‌ ماشين‌ داراي‌ حفاظ‌ باشد.
ماده‌ 9: كليه‌ ماشينهاي‌ پتك‌ بايد در قسمت‌ عقب‌ مجهز به‌ حفاظ‌هاي‌ مناسب‌ باشد تا در موقع‌ كار جلوي‌ پرتاب‌ قطعات‌ و خرده‌هاي‌ آهن‌ را بگيرد و طوري‌ نصب‌ شده‌ باشد كه‌ به‌ سادگي‌ اجازه‌ دسترسي‌ به‌ قالبهاي‌ فرم‌ را ندهد. به‌ اين‌ منظور حفاظ‌ها بايد در يك‌ طرف‌ داراي‌ پاشنه‌اي‌ باشد كه‌ بتواند روي‌ آن‌ بچرخد يا اينكه‌ به‌ ستون‌هاي‌ قابل‌ حملي‌ كه‌ روي‌ زمين‌ گذارده‌ شده‌ تكيه‌ داشته‌ و يا از سقف‌ آويزان‌ شده‌ باشد.
ماده‌ 10: گاوه‌ مخصوص‌ نصب‌ ومحكم‌ كردن‌ قالب‌ فرم‌ نبايد داراي‌ زائده‌ باشد.
ماده‌ 11: در موقعي‌ كه‌ ماشين‌ پتك‌ كار نميكند بايد تخماق‌ يا قالب‌ فرم‌ فوقاني‌ روي‌ سندان‌ قرار گرفته‌ باشد.
ماده‌ 12: پرس‌هاي‌ مخصوص‌ برداشتن‌ خرده‌هاي‌ آهن‌ و قلم‌ موهايي‌ كه‌ براي‌ روغن‌ زدن‌ قالب‌هاي‌ فرم‌ بكار مي‌رود بايد داراي‌ دسته‌هايي‌ با طول‌ كافي‌ باشد تا بدون‌ اينكه‌ دست‌ يا بازو در منطقه‌ خطر قالب‌ فرم‌ قرار گيرد، به‌ كارگر اجازه‌ روغن‌كاري‌ (در تمام‌ طول‌ قالب‌ فرم‌) يا پاك‌ كردن‌ خرده‌ آهن‌ (در تمام‌ طول‌ سندان‌) را بدهد.
 
ماشين‌هاي‌ پتك‌ بخار و ماشين‌هاي‌ پتك‌ با هواي‌ فشرده‌
ماده‌ 13: لوله‌هاي‌ ورودي‌ بخار در ماشين‌هاي‌ پتك‌ بخار يا ماشين‌هاي‌ پتك‌ با هواي‌ فشرده‌ بايد داراي‌ شيرهاي‌ كشويي‌ متوقف‌ كننده‌ باشد و در محل‌هاي‌ مناسب‌ نصب‌ گردد تا در موقع‌ تعويض‌ يا تعمير قالبهاي‌ فرم‌ يا تعمير تخماق‌ آنها را به‌ بندند و در صورت‌ امكان‌ آن‌ را در حال‌ بسته‌ چفت‌ كنند.
ماده‌ 14: در موردي‌ كه‌ فشار ديگ‌ بخار اصلي‌ كارگاه‌ بيشتر از فشار مجاز ماشين‌ پتك‌ باشد بايد يك‌ دستگاه‌ تقليل‌ فشار با يك‌ سوپاپ‌ تنظيم‌ كننده‌ خودكار كه‌ عمل‌ آن‌ به‌وسيله‌ سوپاپ‌ اطمينان‌ تكميل‌ شود روي‌ ماشين‌ نصب‌ گردد.
ماده‌ 15: لوله‌هاي‌ بخاررسان‌ ماشين‌ پتك‌ - در صورت‌ مقتضي‌ بودن‌ وضع‌ بايد از مجرايي‌ كه‌ در كف‌ كارگاه‌ تعبيه‌ شده‌ عبور داده‌ شود در غير اين‌ صورت‌ براي‌ جلوگيري‌ از تماس‌ اشخاص‌ با اين‌ لوله‌ها بايد آنها را عايق‌ كاري‌ كرد.
ماده‌ 16: كليه‌ وسايل‌ تخليه‌ خودكار و غيرخودكار سيلندرهاي‌ ماشين‌ پتك‌ بخار بايد به‌ فاضلاب‌ مربوط‌ باشد.
 پتك‌هاي‌ مكانيكي‌
ماده‌ 17: ماشين‌هاي‌ پتك‌ مكانيكي‌ كه‌ مستقيماً به‌وسيله‌ قوه‌ محركه‌ مكانيكي‌ عمل‌ ميكند بايد داراي‌ وسايل‌ قطع‌ كننده‌ قوه‌ محركه‌ بشرح‌ زير باشد:
 الف‌ - قطع‌ كننده‌ مخصوص‌ در مورد پتك‌هاي‌ موتور سرخود به‌ قسمي‌ كه‌ دسترسي‌ فوري‌ كارگران‌ مقدور باشد.
 ب‌ - مكانيسم‌ متوقف‌ كننده‌ با وسائلي‌ كه‌ كليدهاي‌ قطع‌ كننده‌ را در حال‌ توقف‌ ماشين‌ و يا كليدهاي‌ راه‌اندازي‌ را كه‌ روي‌ موتور انفرادي‌ دستگاه‌ سوار شده‌ است‌ چفت‌ كند.
 ج‌ - فلكه‌هاي‌ ثابت‌ و فلكه‌هاي‌ هرز بايد داراي‌ چنگك‌هاي‌ ردكننده‌ تسمه‌ بوده‌ و به‌ قسمي‌ تعبيه‌ شده‌ باشد كه‌ بتوان‌ در حال‌ توقف‌ دستگاه‌ آن‌ را چفت‌ كرد يا مجهز به‌وسايل‌ رد كننده‌ تسمه‌ يا قرقره‌هاي‌ هادي‌ باشد كه‌ درگير شدن‌ تسمه‌ و جدا كردن‌ آن‌ را از فلكه‌هاي‌ محرك‌ تسهيل‌ كند يا داراي‌ كلاچي‌ باشد كه‌ روي‌ فلكه‌ محرك‌ نصب‌ شده‌ و داراي‌ دستگيره‌اي‌ باشد كه‌ بتوان‌ آن‌ را در حال‌ توقف‌ ماشين‌ ثابت‌ و محكم‌ كرد.
ماده‌ 18: در پتك‌هاي‌ مكانيكي‌ كه‌ گرفتن‌ قطعه‌ كار به‌ زير چكش‌ فقط‌ با يكدست‌ انجام‌ مي‌گيرد بايد وسايل‌ حفاظتي‌ زير موجود باشد.
 الف‌ - يك‌ زبانه‌ متوقف‌ كننده‌ كه‌ تا موقعي‌ كه‌ اين‌ مانع‌ زبانه‌اي‌ شكل‌ به‌وسيله‌ دست‌ آزاد كارگر كنار نرفته‌ از پايين‌ آمدن‌ چكش‌ جلوگيري‌ كند.
 ب‌ - يك‌ اهرم‌ دستي‌ كه‌ بجاي‌ پدال‌ براي‌ راه‌ انداختن‌ ماشين‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.
ماده‌ 19: پتكهاي‌ مكانيكي‌ كه‌ در آن‌ها براي‌ گرفتن‌ قطعه‌ كار احتياجي‌ به‌ دست‌ نمي‌باشد بايد داراي‌ وسيله‌ متوقف‌ كننده‌ حفاظتي‌ باشد و عمل‌ آن‌ به‌ قسمي‌ تنظيم‌ گردد كه‌ در موقع‌ راه‌ انداختن‌ ماشين‌ كارگر مجبور شود هر دو دست‌ خود را به‌ فرمان‌ بگيرد.
ماده‌ 20: موقعي‌ كه‌ چكش‌ ماشين‌ پتك‌ به‌وسيله‌ فنر آويزان‌ و نگهداري‌ مي‌شود اين‌ فنرها بايد به‌وسيله‌ حفاظ‌هاي‌ مناسبي‌ محصور شده‌ باشد.
تخماق‌هاي‌ كف‌ تخت‌ كه‌ عمل‌ بالا و پايين‌ رفتن‌ آنها به‌وسيله‌ غلطك‌هاي‌ اصطكاكي‌ تأمين‌ مي‌شود.
ماده21: برايروغنكاري‌ و تنظيمغلطك‌ها با سايركارهاي‌ مشابه‌ در تخماق‌هاي‌ كف‌ تخت‌ در مواردي‌ كه‌ از سكوي‌ كاراستفاده‌ مي‌شودسكوي‌ مزبور بايد داراي‌ نرده‌ و يا گير مناسبباشد.
ماده‌ 22: تخماق‌هاي‌ كف‌ تخت‌ بايد مجهز به‌ صفحات‌ حفاظتي‌ كه‌ در بالاي‌ سر كارگران‌ قرار گرفته‌ است‌ باشد.
 
منبع : http://hse-iranian.mihanblog.com/post/118