آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
پنوموکونيوز

پنوموکونيوز به معناي بيماري هاي ريوي ناشي از استنشاق ذرات گرد و غبار است.
پنوموکونيوزها را مي توان با در نظر گرفتن عوامل ايجاد کننده ، علايم راديولوژيکي ، ضايعات پاتولوژيکي و يا شرايط محيطي طبقه بندي نمود :

الف) طبقه بندي باتوجه به شرايط محيطي:
بر اين اساس پنوموکونيوزها به دو دسته شغلي و غير شغلي تقسيم مي شوند .
منظور از پنوموکونيوزهاي غير شغلي تغييراتي است که در ريه شهرنشين ها در اثر استنشاق هواي آلوده شهري ايجاد مي گردد .
 
ب) طبقه بندي باتوجه به عوامل ايجاد کننده :
در اين طبقه بندي پنوموکونيوزها به خصوص پنوموکونيوزهاي شغلي را مي توان به سه دسته پنوموکونيوزهاي ناشي از گرد و غبار هاي معدني ، گياهي و حيواني تقسيم بندي نمود.
 
ج) طبقه بندي باتوجه به ضايعات پاتولوژيکي :
در اين نوع طبقه بندي پنوموکونيوزها به دو دسته پنوموکونيوزهاي شديد و يا بدخيم( مانند آزبستوزيس و سيليکوزيس ) و پنوموکونيوزهاي خفيف يا خوش خيم (مانند سيدروزيس و باريتوزيس ) تقسيم مي شوند.
 
د) طبقه بندي راديولوژيکي :
بيشتر پنوموکونيوزهاي ناشي از گرد و غبار هاي معدني سبب بوجود آمدن تغييرات راديولوژيکي در ريه مي گردند . بررسي اين تغييرات با در نظر گرفتن سابقه شغلي کارگر کافي مي باشد. در صورتيکه گرد و غبارهاي آلي چون پنبه و يا کنف سبب ايجاد تغييرات کلاسيک نمي گردند.
 
منبع : http://hse-iranian.mihanblog.com/post/142