آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
اديو متري ( شنوايي سنجي )

در آزمايش اديو متري به دو طريق هوايي استخواني آستانه شنيدن صوت خالص اندازه گيري مي شود در روش هوايي با استفاده از يک دستگاه اديو متر صوت خالص در فرکانس هاي مرکزي يک اکتاو باند توسط گوشي به هر گوش و در روش استخواني با عبور صوت از طريق استخوان ماستوئيد آستانه درک هر گوش اندازه گيري مي گردد.
 
از طريق دو روش آسيب هاي حسي عصبي از آسيب هاي گوش مياني متمايز ميگردد.جهت ارزيابي ميزان شنوايي فرد آزمون هاي مختلفي بکار مي رود که آزمون شنوايي سنجي با استفاده از صوت خالص يکي از اين آزمون ها مي باشد.
اين آزمون بهترين و معمولترين آزمون شنوايي سنجي شغلي است ، در اين آزمون اصوات خالص با شدت هاي مختلف و در فرکانس هاي 250 ، 500 ، 1000 ، 2000 ، 4000 و8000 هرتز يک بار از طريق هدايت هوايي (هدفون) و يک بار از طريق هدايت استخواني به هر دو گوش ارسال گرديده و آستانه شنوايي براي هر يک از دو مسير اندازه گيري مي شود که به نام آستانه هدايت هوايي وآستانه هدايت استخواني معروفند
 
اگر فقط آستانه هدايت هوايي بالا باشد ولي آستانه هدايت استخواني طبيعي باشد فرد دچار کاهش شنوايي هدايتي است. در صورتي که هر دو آستانه شنوايي بالا و دو نمودار برهم منطبق باشند فرد دچار کاهش شنويي حسي عصبي است.اين آزمون در محيط کار جهت مشخص کردن وضعيت شنوايي کارگران ، افراد حساس به صدا پايش کاهش شنوايي در طول دوره کار و تنظيم برنامه حفاظت شنوايي بکار ميرود.
 
شنوايي سنجي بايد در زمان شروع به کار به منظور ارزيابي ميزان شنوايي فرد انجام   شود و به عنوان مبنايي براي مقايسه آزمونهاي شنوايي سنجي آينده به کار مي رود.
شنوايي سنجي دوره اي در فواصل منظم (ساليانه يا هردو سال يکبار) جهت پايش کاهش شنوايي در ميان کارگران شاغل در محيط هاي پر سر و صدا بکار ميرود.
در هنگام آزمون بايد صداي زمينه کم بوده و با مقادير استاندارد همخواني داشته باشد.نتايج اندازه گيري آستانه شنوايي روي نمودار يا جداول مخصوصي تحت نام اديوگرام ثبت مي گردد.
 براي تعيين افت دائم شنوايي در اثر صدا ، آستانه شنوايي در هر يک از 4 فرکانس مهم 500 ، 1000 ،2000و4000 هرتز را پس از کسر اثر سن در فرمول زير وارد و ميزان نقصان دائم شنوايي با شاخص NIHL  (افت شنوايي ناشي از صدا) محاسبه مي گردد.
      NIHL =  TL 500 + TL 1000 + TLl2000 + TLl4000 / 4        
   TLآستانه شنوايي در فرکانس مورد نظر در هر گوش
   NIHL افت دائم شنوايي ناشي از سر و صدا
با محاسبه افت دائم ناشي از صدا براي هر گوش مي توان با رابطه زير افت کلي شنوايي ناشي از صدا براي هردوگوش را محاسبه نمود.
NIHLt  =  (NIHL b * 5) + (NIHLp) / 6
NIHLt     افت دائم کلي هر دو گوش
NIHLb افت دائم گوش بهتر
NIHLp     افت دائم گوش ضعيف
با داشتن افت دائم براساس روش زير مي توان ميزان يا درصد معلوليت هر گوش را تعيين نمود.
MI (%) = (NIHL – 25) * 1.5
MI    درصد معلوليت هرگوش
درصد معلوليت هر دو گوش طبق رابطه زير محاسبه ميگردد.
MIt  =  (MIb *  5) + (MIp * 1) / 6
MIb   درصد معلوليت هر دو گوش
MIt   درصد معلوليت گوش بهتر
MIp    درصد معلوليت گوش بدتر
اثرسن بر شنوايي
به طور طبيعي با افزايش سن افراد دچار نقصان شنوايي مي گردند بر اساس بررسي ها دو نمودار اثر سن براي زنان و مردان به دست آمده است که بايد قبل از محاسبه افت دائم هر گوش در فرکانس مربوطه لحاظ گردد.
دستگاه اديومتر(شنوايي سنج)
اين دستگاه داراي سه قسمت اصلي است:
1- صفحه تنظيم بسامد(فرکانس)- اين صفحه براي انتخاب فرکانس هاي مختلف به کار مي رود و معمولا در شنوايي سنج هاي جديد اوکتاوي بوده و بسامد هاي 8000 -4000-2000-1000-500-250-125-63 هرتز را در بر دارد.
2- صفحه کنترل وتنظيم شدت –اين صفحه شدت مورد نياز را ايجاد مي کند و به درجات 5 دسي بلي تقسيم شده که از 5- دسي بل شروع و به 110 دسي بل ختم مي شود.
3- دکمه قطع و وصل – توسط آزمايش کننده کنترل مي شود و زمان ارسال صدا را به شنونده تعيين مي کند . پس از اندازه گيري شنوايي فرد روي اديوگرام ثبت مي گردد در ثبت نتايج از علائم بين المللي زير استفاده ميشود .
گوش راست              o (قرمز رنگ)                گوش چپ                  * (آبي رنگ)
 
محدوده هاي افت شنوايي
بر اساس تقسيم بندي موسسه ملي استاندارد آمريکا و آکادمي گوش و حلق و بيني آمريکا محدوده زير براي افت دائم در فرکانس هاي 500 تا 2000 هرتز معرفي شده است.
الف – افت شنوايي هر گوش کمتر از 25 دسي بل ، کم شنوايي تلقي نمي شود
ب – افت بين 40 -25 دسي بل کم شنوايي جزئي
ج – افت بين55  - 40 دسي بل کم شنوايي ملايم
د -  افت بين 70 – 55 دسي بل کم شنوايي متوسط
ه – افت بين 90 – 70 دسي بل کم شنوايي شديد
و – افت بالا تر از 90 دسي بل ناشنوايي عميق يا کري دائم
 
منبع:اينترنت
http://behdasht-herfei1388.blogfa.com/post-47.aspx