آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
روش استفاده صحيح از نردبان ها

۱) تا جائيكه امكان دارد هنگام استقرار نردبانهاي متحرك بايد فاصله پايه نردبان تا پاي ديوار 4/1طول آن باشد و بايد طوري قرار بگيرند كه ليز نخورند و يا اينكه كسي آن را با دست نگهدارد.
2) از يك نردبان در آن واحد نبايد بيش از 2نفر استفاده كنند ولي نردبانهاي مخصوصي هستند كه براي بيش از يك نفر طراحي شده اند، در اين نردبانها از تخته و دار بست استفاده مي شود.
3) جايگاه استقرار نردبانهاي متحرك بايد ايمن بوده و سكو يا پله آخر آن از جنس محكمي باشد تا بتواند وزن را تحمل كند.
4) نردبان را نبايد جلوي دري كه به سمت آن باز مي شود قرار داد مگر اينكه در قفل شده و محكم بسته شده باشد .
5) براي افزايش طول نردبان نبايد آن را روي بشكه ، جعبه يا نظاير آن قرارداد.
6) براي محافظت از قسمت بالاي نردبان در مقابل پنجره هاي باز ، بايد يك تخته را پشت نردبان در امتداد پنجره وصل كرد . بنحوي كه يك حفاظ مطمئن در مقابل ديوار هاي ساختمان يا قاب پنجره ايجاد شود.
7) هنگام بالا و پايين آمدن از نردبان كارگر بايد كاملاً روبروي نردبان قرار داشته و از هر دو دست خود استفاده كند .
8) از نردبانهائيكه داراي پله هاي در رفته و معيوب و يا داراي ريلهاي شكسته شده و يا ساير نقصها
مي باشند نبايد استفاده كرد و هرگز برروي نردبانها تعمير غير اصولي انجام ندهيد .
9) براي افزايش طول نردبان هرگز دو نردبان كوتاه را بهم متصل و به جاي نردبان بلند استفاده نكنيد .
10) از نردبانهايي كه فقط يك طرف پله به ريل چفت و بست شده استفاده نكنيد . 
11) از نردبانها به عنوان داربست ، سطح افقي بين 2 نقطه مرتفع و پايه استفاده نكنيد .
12) از نردبان براي رفتن به پشت بام استفاده نكنيد مگر اينكه طول نردبان از نقطه اتكا به پشت بام 3 فوت بلندتر باشد .
13) هميشه نردبانهايي با قابليت افزايش طول را طوري باز نماييد كه قسمت بالايي بر روي قسمت زيرين همپوشاني داشته باشد (كاملاً تا انتها باز نشود) همپوشاني بايد بصورتي باشد كه بر روي طرف بالا رونده باشد .
14) در نردبانهاي با پايه هاي غير لغزنده نيز بايد نسبت به محل استقرار نردبان از قبيل سطوح روغني ، فلزي ؛ بتوني و لغزنده دقت لازم به جهت ايمني به عمل آيد.
15) بست پشتي پايه هاي نردبان دو طرفه ، فقط بمنظور افزايش پايداري نردبان مي باشد و از آن نبايد براي بالا رفتن استفاده كرد.
16) در نردبانهاي قابل حمل ممكن است در نزديكي بالاي نردبان قلابي بمنظور افزايش پايداري نصب شود.
17) در جائيكه احتمال دارد نردبان بوسيله افراد ديگري كه در آنجا كار مي كنند ضربه ببيند ،بايد نردبان محكم بسته شود و يا فرد ديگري تعيين شود تا پايه نردبان را نگه دارد و يا دور محوطه مزبور طناب كشيده شود.
18) كارگران نبايد بالاتر از سومين پله از آخر نردبان بايستند وبايد فاصله آنها از نوك نردبان به اندازه يك طول بازو باشد .
منبع:اينترنت
http://behdasht-herfei1388.blogfa.com/post-47.aspx