آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
چگونه از fit بودن وسايل حفاظت شنوايي کارگران اطمينان حاصل کنيم؟

يکي از محورهاي اصلي برنامه هاي حفاظت شنوايي (HCP )، آموزش کارگران است. آموزش کارگران در برنامه هاي حفاظت شنوايي شامل موارد متعددي مي شود که يکي از آنها آموزش نحوه بررسي "جاگذاري صحيح گوشي" يا fitting آن است. در حاليکه مهمترين و اولين روش کنترل صدا در محيط کار استفاده از روش هاي فني و مهندسي است ولي با اين وجود به دلايل مختلف در همه محيط هاي کاري پرسروصدا امکان استفاده از اين روش ها وجود نداشته و يا مدت زيادي براي استقرار آن وقت لازم است. شايد به همين دليل است که کاهش شنوايي ناشي از صوت همچنان در زمره بيماري هاي شايع شغلي به شمار مي رود. در اين ميان، وسايل حفاظت شنوايي به عنوان مهمترين راهکار پيشگيرانه موقت از اثرات سوء صدا بر سيستم شنوايي محسوب مي شود. براي اينکه وسايل حفاظت شنوايي در پيشگيري از کاهش شنوايي ناشي از صوت موثر واقع شوند لازم است:
1.قدرت حفاظت متناسب با شدت صداي محيط کار داشته باشند
2. کارگران در استفاده از آنها احساس راحتي کنند
3. متناسب با شرايط محيطي ( دما، رطوبت وميزان گرد و غبار) باشند
4. در تمام ساعات مواجهه استفاده شوند
5.فرسوده و خراب نباشند و بالاخره اينکه:
6. با روش صحيح جاگذاري شده و کاملا fit  باشند.
 
يکي از اين موارد مهم ، fit بودن وسيله پس از جاگذاري است.سوال اين است که چگونه کارگر اطمينان حاصل کند که وسيله حفاظتي جاگذاري شده کاملا fit مي باشد. براي بررسي اين موضوع چندين روش پيشنهاد شده است:
 - اثرانسدادي (Occlusion Effect ): بهترين تست ارزيابي Fit بودن تمام انواع وسايل حفاظت شنوايي، توجه و شنيدن به اثر انسدادي (OE ) مي باشد. منظور از اثر انسدادي، بم شدن، مبهم تر شدن، توخالي شدن و داراي رزونانس شدن صداي انسان به دنبال مسدود شدن کانال گوش مي باشد. به عنوان يک اصل در ايرپلاگ هاي اسفنجي ، هرچه وسيله حفاظت شنوايي Fit ترباشد، OE کمتروقدرت حفاظت بيشتر خواهد بود. در واقع OE بايد موجود باشد ولي خيلي زياد و محسوس نباشد.
 
روش بررسي به اين صورت است که کارگربعد از قرار دادن وسيله حفاظت شنوايي، با صداي بلند از1 تا 5 شمرده و به تغييرات صدا توجه کند. هر چه ايرپلاگ اسفنجي عمقي تر و يا ايرماف داراي کاپ بزرگتري باشد OE کمتر و قدرت حفاظت بيشتر خواهد بود. بر عکس در ايرپلاگ هاي Pre-molded و Ear canal cap هر چه OE بيشتر باشد به معناي fit بودن بيشتر است. يعني اگر خوب fit باشدصداي کارگردر حين صحبت کردن حالت رزونانس و بم خواهد داشت درست مثل اينکه درون يک بشکه يا طبل صحبت مي کند.
- روش ديگربراي بررسي Fit بودن ايرپلاگ ها اين است که ابتدا بايد کارگر يک ايرپلاگ را در يک گوش قرار داده وسپس با صداي بلند حرف بزند. اگرايرپلاگ خوب fit باشد صداي شنيده شده در گوش مسدود قوي ترخواهد بود. اگرچنين نباشد بايد ايرپلاگ refit يا resize شود. وقتي ايرپلاگ قرار داده شده در گوش ديگرهم fit باشد، شدت صداي شنيده شده از صحبت کردن بلند بايد در هر گوش يکسان و مثل اين باشد که صدا از مرکزسرصادر مي شود.
- يک روش ديگربراي امتحان کردن fitting ايرپلاگ اين است که کارگر بعد از جاگذاري هردوايرپلاگ، در محيط داراي صوت ممتد قرارگرفته و دستها را به صورت فنجاني محکم روي دو گوش قرار داده و سپس چند بار برداشته و دوباره قرار داده شود. اگرايرپلاگ ها fit باشند نبايد تفاوت چشمگيري بين شدت صوت شنيده شده در دوحالت وجود داشته باشد.
- يک راه ساده تر ولي نامطمئن تر براي بررسي fit بودن ايرپلاگ هاي اسفنجي، توجه به نحوه قرارگيري قسمت انتهاي ايرپلاگ نسبت به تراگوس (زبانه گوش) است. زماني قرار گيري ايرپلاگ اسفنجي صحيح است که انتهاي ايرپلاگ تقريبا همسطح يا کمي داخل تر نسبت به تراگوس باشد. از آنجاييکه ابعاد تراگوس نسبت به کانال گوش در افراد مختلف متفاوت است، اين روش خالي از خطا نمي باشد.
- روش ديگربررسي fit بودن ايرپلاگ هاي اسفنجي اين است که يک دقيقه بعد از جا گذاري آن را درآورده و به آن به دقت نگاه کرد. اگر خوب fit باشد نبايد روي آن هيچگونه شيار يا چروک باشد و حداقل بايد نصف آن فشرده باشد.اين روش اصطلاحا plug reading نام دارد.
روشي ديگر در بررسي fit بودن ايرپلاگ هاي سه پره (triple flange ) اين است که بزرگترين پره بايد کاملا همسطح با سوراخ ورودي کانال گوش باشد. همچنين يک معيار خوب ديگر جهت قرارگرفتن مناسب ايرپلاگ هاي pre-molded ايجاد يک احساس بسته شدن در گوش و نيز وجود مقاومت در هنگام بيرون آوردن آن مي باشد.(مانند کشيدن در لاستيکي از سر يک بطري شيشه اي)
 
منبع : http://behdasht-herfei1388.blogfa.com/post-47.aspx