آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
تعريف مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي

تعريف مهندسي :
مجموعه مهارتهايي که با استفاده از معلومات رياضي و علوم طبيعي و در اثر مطالعه , تمرين و تکرار حاصل شده اند و ما را به راههاي بهره گيري اقتصادي از مواد اوليه و منابع طبيعي در جهت منافع انساني رهنمون مي نمايد .
تعريف مهندسي صنايع :
 رشته ايست که با طراحي , پياده سازي و بهبود سيستم هاي يکپارچه اي از انسان Human  , مواد Material , اطلاعات Information , تجهيزات Instrument و انرژي Energy مرتبط مي باشد . اين رشته بر پايه دانش تخصصي در علوم رياضي , طبيعي , اجتماعي و نيز قوانين و روشهاي تجزيه و تحليل مهندسي و طراحي بنا شده است تا با کمک آنها به ارزيابي نتايج حاصل از سيستم هاي يکپارچه بپردازد .
تعريف ايمني صنعتي :
در صنعت و خدمات با وجود تجهيزات و ماشين آلات مختلف غالباً عناصر سيستمHSE در معرض خطرات گوناگون قرار دارند , با پيشرفت برنامه زمانبندي پروژه و افزايش جبهه کاري نيز مخاطرات و احتمال بروز حوادث در اين گونه محيط ها فزوني مي گيرد . اصولاً ايمني صنعتي رشته اي گسترده که به مجموعه تدابير , اصول و مقرراتي گفنه مي شود که با به کارگرفتن آنها مي توان عناصر سيستمي ( انسان , محيط , ماشين آلات و تجهيزات و مواد ) را در برابر خظرات گوناگون در صنعت و خدمات به گونه اي موثر و کارا نگهداري کرد و به اين وسيله محيط سالم و بي خطر براي بهبود راندمان و عملکرد کارکنان بوجود آورده است .
ايمني – عبارتست از ميزان درجه دور بودن از خطر , واژه Hazard که در تعريف علمي ايمني آمده است , در واقع شرايطي است که داراي پتانسيل رساندن آسيب به پرسنل , تجهيزات و ماشين آلات و ساختمانها , از بين بردن مواد يا کاهش کارايي در اجراي يک وظيفه از پيش تعيين شده مي باشد .
هنگامي که Hazard وجود دارد امکان وقوع اثرات منفي ياد شده وجود خواهد داشت , کلمه Danger گويي در معرض يک Hazard است به اين ترتيب ايمني متضاد Danger بوده است و در صدد حذف خطرات بالفعل موجود در محيط کار مي باشد .
مهندسي ايمني صنعتي :   
با توجه به تعريف ايمني , مهندسي ايمني عبارتست از " مقررات يا نظامي که براي کاهش وقوع حوادث از طريق شناسايي , ارزيابي و کنترل خطرات محيط کار بکار مي روند " اطلاق مي گردد .
حيطه فعاليت مهندسي ايمني :
کنترل خطرات عناصر سيستم ايمني و پيشگيري از حوادث
عوامل مهندسي انساني
مديريت و راهبري ايمني
مديريت امداد و کمکهاي اوليه
مهندسي حريق و اطفاء حريق
آموزش
بازرسي .
هدف مهندسي صنايع _ ايمني صنعتي بهبود کارايي سيستم با شناسايي , ارزيابي و کنترل خطرات محيط کار به منظور ايجاد  محيط کار مناسب و افزايش و بهبود راندمان عناصر سيستم ايمني مي باشد .
منبع : http://mtlatifi.blogfa.com/post-32.aspx