آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
دلايل مهم و مزاياي استقرار نظام OHSAS 18001
تاریخ ارسال : 1389/3/23

1

1ـ اقدامات دولتها و سازمانهاي دولتي  براي تشويق بيشتر نظام خود كنترلي در سازمانها با ايجاد حس مسووليت‌پذيري و قانونمندي در آنها به كمك نظام OHSAS 18001 بهتر اجرا مي‌شود.
2ـ تغيير در قوانين و مقررات از طرف سازمانهاي قانون‌گذار در ارتباط با نيازمنديها و الزامات عملكردي سازمانها به كمك نظام OHSAS 18001 بهتر اجرا مي‌شود.
 -3 انتظارات فزايندة كاركنان سازمانها براي داشتن يك محيط كاري ايمن، بهداشتي و بدون آلودگي با اجراي نظام OHSAS 18001 بهتر تأمين مي‌شود.
مزاياي برپايي نظام  :OHSAS 18001
برپايي نظام OHSAS18001 در يك سازمان مزاياي عمده زير را در بر دارد:
1ـ همسويي اهداف و برنامه‌هاي نظام OHSAS با اهداف نظامهاي تجاري
2ـ ايجاد يك چارچوب براي بهبود مستمر
3ـ ا مكان اجراي مميزي بر اساس يك نظام مدون براي ثبت و صدور گواهي بين‌المللي OHSAS 18001
4
ـ شناخت كافي خطرات بالقوه موجود در محيط كار
5ـ ارزيابي ريسك ناشي از خطرات و كاهش آن به منظور پيشگيري و كنترل حوادث ناشي از كار
6
ـ شناخت قوانين و مقررات مربوطه و در نتيجه كاهش هزينه‌هاي ناشي از خسارتهاي احتمالي به واسطه عدم رعايت اين قوانين و مقررات
7
ـ ايجاد يك مجموعه مدون از خط مشي، روشهاي اجرايي، برنامه‌ها و اهدافي كه بسيار موثر و كارآمد برقرار مي‌شوند.
8
ـ هدفمند كردن نظام ايمني و بهداشت حرفه‌اي و همچنين نگرش برنامه‌اي و مستند به موضوعات مربوط
9
ـ ساختار معين و مشخص براي مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي كه مشخص‌كننده محدوده مسووليتها نيز هست.
10
ـ اعتماد بيشتر كاركنان به مديريت به واسطه تلاش براي ايجاد يك محيط كاري ايمن و سالم و در نتيجه بالا رفتن انگيزه آنان براي انجام مطلوبتر كارها و وظايف سازماني
11ـ بالا رفتن سطح آگاهي و دانش كاركنان در زمينه ايمني و بهداشت كار
12ـ استفاده از توازن فكري بالقوه نيروي انساني براي تقويت پايه‌هاي مديريت ايمني و بهداشت كار
13
ـ فراهم شدن زمينه رقابت سالم و موثر بين سازمانها