آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
سيستم هاي FE-227

 عامل خاموش کننده آتش FE-227 ، يکي از اولين جايگزين هايي است که مي توان براي هالن از نظر اثر بر محيط زيست استفاده کرد . FE-227 از لحاظ پتانسيل براي نازک کردن لايه ازن صفر است و از خطر کمتري برخوردار است و پايداري آن در محيط بسيار پايين است .

در جايي که موافقت سازمان محيط زيست براي استفاده مواد خاموش کننده بسيار ضروري است ، در جايي که بخواهيم از جنجال رسانه ها براي استفاده از خاموش کننده ها در امان باشيم ، در زماني که وزن در مقابل نيروي خاموش کننده يک عامل است ، در زماني که براي خاموش کردن عنصري نارساناي جريان برق نياز است و در زماني که سازگاري و موافقت مردم يک عنصر مهم است از FE-227 استفاده مي کنيم

FE-227 يک گاز فشرده مايع بي رنگ است و به صورت مايع ذخيره مي شود و هنگام آتش سوزي به صورت يک بخار بي رنگ و نارساناي برق بر روي آتش منتشر شده و چون شفاف است موجب کدر و غير قابل ديد شدن فضا و صحنه آتش سوزي نمي شود . اين گاز بعد از مصرف رسوب نمي کند و باقي نمي ماند. از لحاظ مسموميت مشکلي حتي در فضاي بسته ايجاد نمي کند .

FE-227 آتش را با يک مکانيزم فيزيکي و شيميايي خاموش مي کند و اين گاز جايگزين هواي محيط نمي شود و بنابراين هيچ هراسي از لحاظ کمبود اکسيژن در فضايي که از اين خاموش کننده استفاده مي شود وجود ندارد .

FE-227 يک خاموش کننده آتش مؤثر است که در موارد مختلف آتش سوزي قابل استفاده است.

اين گاز براي سطوح مختلف آتش سوزي مانند مايعات مشتعل مورد استفاده است .

از لحاظ عامل پايه اي وزني FE-227 يکي از گازهاي خاموش کننده مناسب محسوب مي شود.

ميزان تمرکز اين خاموش کننده براي هپتان نرمال تقريلاً 5.8% مي باشد . مينيمم اين ميزان تراکم بايد با استاندارد NFPA مطابقت داشته باشد .

FE-227 تمام استانداردهاي NFPA را شامل مي شود و در ليست UL (لابراتوار بيمه کنندگان) و Fikes F.M به عنوان يک سيستم خاموش کننده بي خطر و مؤثر ثبت شده است .

FE-227 اولين جايگزين هالن محسوب مي شود که در سال 1993 اين متد در امريکا به رسميت شناخته و اجرا شد . اين سيستم به 1.400 پوند FE-227 نياز دارد که از تمام بانک هاي اطلاعاتي بين المللي و بزرگ محافظت مي کند . سيستم هاي نصب شده فضايي کمتر از 100 پوند براي محافظت اطلاعات حساس اشغال مي کنند . سيستم هاي بزرگ که بيش از 12.000 پوند FE-227 براي حفاظت از اطلاعات الکترونيکي استفاده مي کنند در امريکاي غربي نصب شده اند . زمان استفاده از اين خاموش کننده مهم الان است !

FE-227 systems

خانم نسيم خليلي

 (مهندسي صنايع - ايمني صنعتي)

منبع : http://www.abasian.blogfa.com/cat-9.aspx