آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
حمل و نقل ، جرثقيل و تجهيزات بالا بري

   1) ايمني در حمل و نقل دريايي
• مأمور ايمني بايد در هنگام حمل ونقل دريايي بر روي عرشه كشتي حضور داشته باشد.
• قبل از اينكه كشتي به اسكله برسد بايد كاملا به اسكله چسبيده باشند.
• نظارت تعداد كافي ژاكت نجات و ناب نجات (ئر ئسترس) از ضروريات مي‌باشد.
• مسافر بايد از لبه كشتي دور باشد.
• فقط افراد تعيين شده مسئول به آب انداختن اين وسايل مي‌باشند.
  
2)  بالا برها
 1-  بازرسي ، گواهي ، ساختمان
كليه وسايل توسط TPA بازرسي و براي آنها گواهي صادر مي‌شود. كليه اين گواهي‌ها با توجه به قانونهاي جهاني صادر مي‌شوند و يا مراحل کار توسط قانونهاي محلي انجام مي‌شود، و تا وسيله‌اي مجوز دريافت نكرده باشد حق استفاده براي آن وجود ندارد.
 كليه قسمتهاي تجهيزات و وسايلي كه براي بالا بردن استفاده مي‌شود، بايد:
• از ساختمان خوبي برخوردار باشند.
• از تجهيزات انتقال صوت برخوردار باشند.
• از قدرت كافي برخوردار باشند.
• عاري بودن از هر گونه عيب و نقصي.
•  براي هر منظوري كه استفاده مي‌شوند مناسب باشند.
  
2-  لوازم بالابرها: (زنجير، مانع، طناب، قفل و زنجير..)
 1)  نصب، نگهداري، تعمير و امتحان كردن طناب‌ها، كابلها و زنجيرها بايد توسط  شخص ذيصلاح انجام پذيرد. به هم متصل كردن طناب‌ها و كابلها بايد توسط يک شخص واجد شرايط انجام گيرد.  كليه اين اتصال‌ها بايد مورد تأييد قرار گيرد.
هنگامي كه طناب‌ها، سيم‌ها و زنجيرها مورد استفاده قرار مي گيرند  بايد توسط شخص ذيصلاح يا کارشناسان بخش HSE   تأييد شوند و براي آنها از لحاظ سنگيني بار گواهي صادر شود.
 2( كليه قلاب‌ها، پابندها، زنجيرها كه بار بيش از اندازه دارند و موجب خم شدن آنها گرديده، بايد بر طرف شود.
 3  (اين زنجيرها و سطحي كه براي بلند كردن بارها وجود دارد بايد مورد حفاظت مناسبي قرار گيرد.
 4)  كليه زنجيرهايي كه بمنظور بلند كردن اشياء استفاده مي‌شود، بايد درشرايط خوبي باشند و از سيستم كدهاي رنگي برخوردار باشند.
 5) شخص ذيصلاح كه زير نظر سركارگر كار مي كند، مسئول بالابردن‌ها و رسيدگي  كردنها مي‌باشد.
 6( کليه زنجيرهايي که آسيب ديده، پاره شده يا تغيير شکل داده باشند، بايد تعويض شوند.
 7( كليه آسيب‌هايي كه براي بار به وجود بيايد بايد در نظر گرفته شود.
 8( كليه زنجيرها بر مبناي وزن بار آنها و زاويه قرار گرفتن آنها انتخاب مي‌شوند.
 9( كليه زنجيرها بايد در محلي بدور از هر گونه خطر، نگهداري و انبار شود.
 10( زنجيرهاي سنگين بايد داراي كدهاي رنگي و وزني كه مي‌توانند عمل كنند باشند.
 11( مواظبت از زنجيرها بمنظور بدور بودن از هر گونه خطري و براي جلوگيري ازهر لغزشي.
 12( از زنجيرهاي دوتايي فقط براي تكيه‌گاههاي نهايي استفاده مي‌شود و بايد بطور صحيحي به پابندها وصل شود.
 13 ) بايد براي بالا بردن و پايين آوردن اشياء بزرگ تعداد مناسبي از زنجيرها انتخاب شود.
 14) هنگامي كه در امتداد طنابها گره‌اي وجود دارد بايد از حمل هر گونه باري يا بالا آوردن يا پايين آوردن بار، توسط اين طناب‌ها خودداري شود.
15) روغن زني كليه طنابها و سيمها و زنجيرها به مقدار كافي.
16 ) كليه بارهايي كه توسط جرثقيل حمل مي‌شود بايد مناسب باشند و بر طبق جدول  باشند.
  اين جدول‌ها براي راننده‌‌ي جرثقيل كليه مسائل اعم از ارتفاع بار مجاز، شعاع دايره‌اي مجاز را معين مي‌كند.
  17( كليه وسايل بالابر نبايد از SWl   (Safe  working load) تجاوز كند.
 
 ۳)  راننده جرثقيل…
       جرثقيل نبايد، جزء توسط شخصي كه براي اين کار منصوب شده است به حركت در آيد.
 راننده جرثقيل بايد :
• توانايي بر كنترل هر روزه.
• قادر بر فهميدن علامت‌ها و زبان‌كسي كه علامت مي‌دهد.
• قادر بر خواندن جدول بارها.
• حداقل 20 سال داشته باشد.
• دارا بودن گواهينامه از سازمان ترافيك ايران.
 
4)    شخص علامت دهنده :
·    ناظر بر بالابردن بار.
·    مسئول بودن در تمام مدت زماني كه بار جابجا مي‌شود.
·    بايد آموزش داده شود و قادر بر نشان دادن توانايي‌ها و تجربه‌هايش باشد.
·    تضمين كردن ايمني كليه طنابها بر طبق قانونهاي بالا بردن بارها.
·          تضمين كردن اين موارد كه، ديگر نفرات بايد دور نگهداشته شود.
·          تضمين كردن دانسته‌هاي خود راجع به طنابها.
·          مرد علامت‌دهنده بايد در ايمني مناسب ايستاده باشد.
 ترجيحا در ميدان ديد راننده جرثقيل باشد، يعني جايي که :
o         و بتواند فرار كند.
o         او بتواند راننده جرثقيل را ببيند.
o         او بتواند بار و كليه طنابها را ببيند.
 
 نيما سالمي ، هادي مداحي ، حسين عباسيان
 منبع: abasian.blogfa 
http://www.amin01367.blogfa.com/post-7.aspx