آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ايمني نردبانها (قسمت اول)

فهرست مطالب:

1- مقدمه

2- نكات قابل توجه در حين كار با نردبانها

1-2- روش صحيح كار با نردبانها

2-2- وارسي نردبانها

3-2- روش صحيح بالا رفتن از نردبانها

3- انواع نردبانها

1-3- تقسيم بندي نردبانها برحسب جنس آنها

1-1-3- نردبانهاي چوبي

1-1-1-3- نردبانهاي چوبي يكپارچه

2-1-1-3- نردبانهاي چوبي با ريلهاي نواري شكل

3-1-1-3- مزاياي نردبانهاي چوبي

4-1-1-3- معايب نردبانهاي چوبي

2-1-3- نردبانهاي فايبر گلس

1-2-1-3- مزاياي نردبانهاي فايبر گلاس

2-2-1-3- معايب نردبانهاي فايبر گلاس

3-1-3- نردبانهاي آلومينومي

1-3-1-3- مزاياي نردبانهاي آلومينومي

2-3-1-3- معايب نردبانهاي آلومينومي

4-1-3- نردبانهاي فلزي

2-3- تقسيم بندي نردبانها براساس ساختار و شكل ظاهري

1-2-3- نردبانهاي كشويي

2-2-3- نردبانهاي داربستي

3-2-3- نردبانهاي تاشو

4-2-3- نردبانهاي كاميوني

5-2-3- نردبانهاي دوطرفه

6-2-3- نردبانهاي يكطرفه

فهرست منابع و مآخذ
1- مقدمه

نردبانها ابزار ساده اي براي دست يابي به ارتفاعات و سطوح بالاتر مي باشند كه اگر از آنها به درستي استفاده و مراقبت نماييم، براي سالهاي زيادي قابل استفاده خواهند بود. نردبانها از مواد اوليه متفاوت و در طراحي هاي متنوعي ساخته مي شوند و در همه اشكال، اندازه ها موجود بوده و در صنايع گوناگون نيز موارد استعمال متنوعي دارند.

 

عمده ترين خطر هنگام استفاده از نردبانها، سقوط مي باشد كه در نتيجه انجام يك سري اعمال و شرايط ناايمن ايجاد مي گردد كه از جمله آنها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف- موقعيت نامناسب نردبان نسبت به محل كار فرد مصرف كننده آن

ب- ايستادن فرد بر روي پله هاي بالايي نردبان كه منجر به برهم خوردن تعادل وي
مي شود

ج- گذاشتن نردبانها بر روي سطح ناپايدار و بي ثبات

و .... .

 

اين خطرات در صورتي كه كارگران مايل به انجام روش صحيح كار با نردبان بوده و نردبانها نيز در شرايط مطلوب نگاه داشته شوند، به حداقل خواهد رسيد. متأسفانه بر طبق آمارهاي انجمن ايمني ملي آمريكا [1]، نردبانها يكي از عوامل اصلي مرگ و ميرهاي ناشي از سقوط از آنها مي باشند. اقدامات زير باعث كاهش حوادث و جراحات حاصل از نردبانها خواهد گرديد :

1- آموزش صحيح

2- بازرسي هاي مداوم

3- نگهداري مناسب و كاربرد صحيح نردبانها

2- نكات قابل توجه در حين كار با نردبانها

توجه به نكات زير در حين كار با نردبان از اهميت بسزايي برخوردار است:

 

1-2- روش صحيح كاربرد نردبانها

- قبل از كار كردن با نردبان براي اولين بار، دستورالعمل كارخانه توليد كننده را مطالعه كنيد .

- در كليه اموري كه در آنها نياز به كاربرد نردبان مي باشد، استفاده از نردبانهاي محكم و با ثبات بر روي يك سطح صاف توصيه مي شود.

- هر نردبان را صرفاً جهت مصارفي كه براي آن طراحي شده است، مورد استفاده قرار دهيد كه در اين مورد مي توانيم به پيشنهادات و توصيه هاي كارخانجات توليد كننده مراجعه نماييم.

 

1 

4 

 

- نردبانها را در زاويه اي قرار دهيد كه به ازاي هر 4 فوت طول نردبان (2/1 متر)، معادل يك فوت (3/0 متر) از ديوار فاصله داشته باشند؛ يعني بايد فاصله پاي نردبان از پاي ديوار، يك چهارم طول نردبان باشد. (شكل 1)

- در هر زمان تنها يك نفر مجاز به بالا رفتن از نردبان مي باشد.

- براي افزايش طول نردبان نبايد آن را روي چيزهاي ديگري قرار داد؛ همچنين هرگز دو نردبان كوتاه را  متصل نكرده و به جاي نردبان بلند مورد استفاده قرار ندهيد.

 

 

 

شكل 1- زاويه شيب نردبان : سطح بالايي نردبان بايد حداقل 1 متر بالاتر از تكيه گاه بالايي قرار گيرد.

- در هنگام حمل و نقل نردبانها، آنها را موازي با سطح زمين و با احتياط حمل نموده و از سقوط ناگهاني آنها جلوگيري نماييد.

- افرادي كه از نردبانها استفاده مي كنند بايد از كفشهاي مقاوم در مقابل سرخوردگي استفاده كنند.

- همواره از خطوط انتقال نيرو دوري نموده و حداقل 3 متر از آنها فاصله داشته باشيد، اگر ولتاژ بيش از 57000 ولت است، فاصله ايمني 5 متر مي باشد و در زمان لازم، ضرورتاً از نردبانهاي با ريلهاي نارسانا استفاده كنيد، در اين موقع پوشيدن لباس محافظ و كفش هاي با كفهاي لاستيكي نيز توصيه مي گردد.

- پايه هاي نردبان بايد هم سطح بوده و محكم بر روي زمين قرار گيرند. در مواقعي كه سطح زمين نرم (سطحي كه با قرار گرفتن نردبان روي آن دچار فرورفتگي مي شود) و يا ناهموار است، بايد در زير پايه هاي نردبان، تخته محكم و يكدستي قرار داده شود.

استفاده از كفشك براي جلوگيري از سرخردن و حفظ تعادل نردبان توصيه مي شود كه در اين مورد مي توان از كفشكهاي زير استفاده نمود:

الف- يك قطعه چوب

ب- دو گيره فلزي در كف، يك گيره مقابل هر پايه و ريل

ج- غلاف فلزي نوك تيز: بر روي سطوح خاكي و شني و يا كفهاي ناهموار

د-گوه پلاستكي

هـ- كفشكهاي پلاستيكي: بر روي سطوح سخت (همانند بتن)

در غير اينصورت حضور فرد ديگري بر پاي نردبان ضروري مي باشد.

 

- براي اثبات امنيت نردبان، آنرا قبل از استفاده تست كنيد تا مشخص شود كه نردبان لق نمي زند و روي سطح زمين ثابت است، براي حصول اطمينان از استحكام نردبان، هر دو طرف آن را به ديوار يا تكيه گاه ثابت ديگري، تكيه دهيد.

- نردبان را در محلهاي پر رفت و آمد استفاده نكنيد و در صورت لزوم اطراف نردبان را محصور نموده و از ورود افراد متفرقه به اين محل ممانعت بعمل آوريد.

 

- در مواقعي كه نردبانها در محل درگاه مورد استفاده قرار مي دهيد، كليه درهاي ورودي در مجاورت محل قرار گيري نردبان را بطور موقتي نماييد و در صورتي كه در حتماً بايد باز بماند و يا نردبان بايد روي سطي شيب دار قرار گيرد، از فرد ديگري تقاضا كنيد تا در پاي نردبان و در كنار آن بايستند تا از واقع شدن تصادف احتمالي جلوگيري شود.

- محوطه بالايي و پاييني قرارگيري نردبان بايستي تميز و بدور از هرگونه اشياء اضافي باشد.

- نردبان بايد طوري قرارگيرد كه سطح بالايي آن حداقل 3 فوت (ا متر) بالاتر از تكيه گاه بالايي باشد كه اين قسمت بعنوان دستگيره اي براي پياده شدن بر روي بام، داربست و... بكار مي ورد. (شكل 1)

 

 

2-2- وارسي نردبانها

قبل و بعد از هر بار مصرف بايد از نردبان بازرسي كرده و از كاربرد نردبانهاي با عيوب عمده بپرهيزيم. پله ها بايد مجكم و نشكن باشند، بستها سفت و با اطمينان متصل شده باشند، طنابها و قرقره ها و ساير اجزاي متحرك به طرز مناسبي كار كنند و... . اگر بازرسي اوليه ايرادي را نشان دهد، نردبان بايد تعمير گردد و اگر انجام تعميرات ممكن و عملي نيست يا نتيجه مورد نظر را حاصل نمي كند، اين نردبان بايد كنار گذاشته شود و نردبان جديدي مورد استفاده قرار گيرد. همچنين براي جلوگيري از مصرف اين نردبانها توسط سايرين، برچسبي بر روي آن چسبانده و معيوب بودن آن را بر روي برچسب ذكر مي كنيم: سپس نسبت به رفع عيب و نقص و تعويض قسمتهاي فرسوده و خراب نردبان اقدام مي نماييم.

 

 

- شرايط عمومي نردبان را مورد بررسي قرار دهيد:

آيا پيچ و مهره ها محكم بسته شده اند؟

آيا پله ها ايمن مي باشند؟

آيا كفشكهاي ايمني عملا         ً كارآيي دارند؟...

 

نگهداري نردبانها بايد در شرايط مناسبي صورت گيرد كه شامل موارد زير مي شود:

الف- ايجاد اتصالات محكم در تمامي نقاط تماس

ب- روغن كاري چرخها، قرقره ها، قفل ها و پولي ها

ج- تعويض طنابهاي كهنه و فرسوده

د- تميز كردن دائمي و روتين آنها

هـ- انبار كردن آنها در محلي كه براي بازرسي و استفاده مجدد به راحتي قابل دسترس باشد.

و- انبار كردن آنها به شيوه اي كه خطر پايين افتادن و سقوط آنها بر روي افراد وجود نداشته باشد.

 

- قبل از مصرف نردبان از سرويس مناسب نردبان ها در مواقع مناسب و همچنين از اينكه پله هاي نردبان عاري از روغن، گريس و يا ساير مواد لغزنده مي باشد، اطمينان حاصل كنيد.

 

 

3-2- روش صحيح بالا رفتن از نردبانها

- قبل از بالا رفتن و استفاده از نردبان از هموار بودن و يكنواختي سطحي كه نردبان بر آن قرار مي گيرد، اطمينان حاصل كنيد.

 

- در هنگام بالا رفتن از نردبان بايد رو به آن بوده و با دستها يكي پس از ديگري آن را گرفت و بالا رفت.

- هرگز از پشت به نردبان تكيه نكيند.

- همواره در قسمت مركزي نردبان بايستيد تا تعادل شما حفظ شود و در هنگام بالا رفتن نيز در موقعيتي قرار گيرد كه وزنتان به وسط آن وارد شود و سپس به آرامي بالا برويد.

- همواره بابستي دست كم سه نقطه تماسب مابين نردبان و بدن شخص مصرف كننده آن موجود باشد كه شامل دو پا و يك دست و يا دو دست و يك پا مي شود.

- در حين كار بر روي نردبان همواره با يك دست خود، آن را محكم نگاه داريد.

- هرگز از سه پله بالايي نردبان استفاده نكيند، زيرا در غير اينصورت تكيه گاه مطمئني نخواهيد داشت.

- در هنگام بالا رفتن از نردبانهاي بلند استفاده از كمربند ايمني توصيه مي شود كه بهتر است اين نردبانها به گونه اي به ريلهاي بسته شود كه تعادل فرد حفظ گردد.

- در هنگام ايستادن بر روي نردبان، از جابجا كردن و يا افزايش طول آن اكيداً خودداري نماييد.

 

- نگاه داشتن ابزار و يا ساير وسايل در حين ايستادن روي نردبان مي تواند بسيار خطرناك باشد، مگر آنكه دستورالعمل هاي ذيل دنبال شود:

الف- نگاه داشتن ابزار در يك كمربند مخصوص نگهداري آنها، دستان شما را در هنگام بالا رفتن از نردبان آزاد مي گذارد .

ب- هر وسيله سنگين يا حجيم ، زماني بايد بالا آورده شود كه شما به بالاي نردبان رسيده باشيد .

ج- استفاده از علائم و يا نشانه هاي خاصي براي هشدار به كساني كه از نردبان استفاده مي كنند.

 

د-جلوگيري از حمل بار بيش از حد مجاز .

هـ- براي بالا بردن تجهيزات و ساير بارها با كمك نردبان بايستي از طنابي جهت حمل آنها استفاده كرد.

و- براي حمل بارها و ابزار آلات كوچك تر مي توان از كيسه اي كه به دور كمر فرد مصرف كننده نردبان بسته شده و يا بوسيله تسمه ، نوار و يا بندي كه از شانه وي آويزان گشته است ، استفاده نمود .

 

  

 

فهرست منابع و مآخذ:

 

1 – سايت OSHA ( اداره بهداشت و ايمني حرفه اي آمريكا)

2 – سايت ANSI ( موسسه استانداردهاي ملي آمريكا)

3 – سايت OHASIS ( اداره بهداشت و ايمني حرفه اي جرجيا)

4 – سايت CDC ( مركز كنترل و پيشگيري از بيماريها – آمريكا)

5 – سايت  .comwww.pacificemployers  

6 – سايت ايمني سرويسهاي مهندسي

7 – سايت EMC ( مركز مديريت تجهيزات ايمني – آمريكا)

8 – سايت ... .com/website/ www.wfrfire 

  
National Safety Counci1-1

1 Solid Beam Wood Ladder

[2] Truss Beam Wood Ladder

[3] Fiberglass

1 varnish

[4] Fiberglass Ladder

[5] Extension Ladder

[6] overlap محل تماس بين دو بخش بالايي و پائيني نردبان را اورلپ مي گويند . (شكل 3)

1- Scaffolding Ladders

1- Folding Ladders

[8] Truck Rack Ladders -

1Step Ladders

1Straight Ladders

 

 

گردآورنده و مترجم: ليلا حسني

 

منبع : http://www.safety2006.blogfa.com/post-51.aspx