آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
آيين‌نامه سيستم اتصال به زمين (ارتينگ) فصول 9-15

فصل نهم ـ اندازه‌گيري مقاومت الکتريکي الکترود زمين

ماده118ـ منظور از مقاومت الکترود، مقاومت حجم خاکي است که الکترود راحاطه مي‌کند و به اصطلاح حوزه مقاومت الکترود زمين گفته مي‌شود.
ماده119ـ هنگام اندازه‌گيري مقاومت الکتريکي الکترودهاي اتصال به زمين، در صورتي که به هيچ عنوان امکان جداسازي الکترودها و اندازه‌گيري مقاومت الکتريکي مستقل آنها وجود نداشته باشد، با در نظر گرفتن کليه اصول ايمني و حصول اطمينان از پيوستگي، اندازه‌گيري مقاومت کل کافي است.
ماده120ـ هنگام اندازه‌گيري مقاومت الکتريکي الکترود اتصال به زمين، به هيچ عنوان باز کردن نول ورودي (نول اداره برق) مجاز نيست.
ماده121ـ در کارخانه‌هايي که داراي چاههاي اتصال به زمين متعدد هستند، با حصول اطمينان از پيوستگي همه آنها مقاومت کل اندازه‌گيري مي‌شود.
ماده122ـ در کارخانه‌هايي که قطع برق آنها به هيچ عنوان مجاز نيست، ابتدا بايد مقاومت کل اندازه‌گيري شود و در صورتي که اين مقدار زير يک اهم باشد، با اطمينان از همبندي کامل مي‌توان چاهها را تک تک از مدار خارج کرد و مقاومت الکتريکي مستقل آنها را اندازه‌گيري نمود.
ماده123ـ در کارخانه‌هايي که الکترودهاي قابل قبول چاه و اسکلت فلزي توأماً مقاومتي زير حد مجاز دارند، با در نظر گرفتن کليه موارد ايمني و پيوستگي موضوع حل مي‌شود.
ماده124ـ در شرايط اضطراري و استثنايي با تبعيت از رابطه ذيل مقاومت بيش از 2اهم قابل قبول است.
«هرگاه براي مجري مقررات ثابت شود که دريک منطقه، مقاومت اتصال اتفاقي بين يک هادي فاز و جرم کلي زمين (از راه تماس مستقيم‌ هادي فاز با زمين يا هاديهاي بيگانه که به هادي خنثي يا حفاظتي وصل نيستند) از 7 اهم بيشتر است، مجري مقررات مي‌تواند به جاي 2 اهم کل مقاومت مجاز نسبت به جرم کلي در آن منطقه مقدار جديدي را که از رابطه ذيل بدست مي‌آيد، مجاز اعلام کند:
(فرمول)
که درآن:
= RS مقاومت کل مجاز جديد (به جاي2 اهم) برحسب اهم
= RE مقاومت اتفاقي اتصال فاز به زمين (مقدار تجربي آماري)
= Uo ولتاژ اسمي بين فاز و خنثاي سيستم (220 ولت در موارد عادي) برحسب ولت
= 50 ولتاژ مجاز تماس برحسب ولت

 فصل دهم ـ اتصال به زمين تجهيزات توليد برق

ماده125ـ اتصال به زمين تجهيزات توليد برق براي محدود کردن پتانسيل هاديهاي حامل جريان نسبت به جرم کلي زمين انجام مي‌شود و اين کار به منظور حفاظت در برابر خطر برق گرفتگي در اثر تماس غيرمستقيم ضروري است.
ماده126ـ حفاظت از مولدهاي برق از طريق اتصال بدنه‌هاي هادي مولد و قسمتهاي هادي بيگانه به ترمينال اصلي اتصال به زمين انجام مي‌شود.
ماده127ـ ترمينال اصلي اتصال به زمين به يک الکترود اتصال به زمين مستقل متصل مي‌شود و در موارد مقتضي به ساير امکانات اتصال به زمين مربوطه به تأسيسات وصل مي‌گردد.
ماده128ـ در مواردي که تأسيسات با بيش از يک منبع انرژي تغذيه شوند (مانند برق شهر و يک مولد) سيستم اتصال به زمين بايد طوري طراحي شود که هر يک از منابع بتوانند مستقل از منابع ديگري کار کنند و اتصال به زمين خود را حفظ کنند.
ماده129ـ بهتر است براي هر مولدي که تأسيسات متصل به شبکه توزيع برق عمومي را تغذيه مي‌کند، اتصال به زمين مستقل انتخاب شود.
ماده130ـ در ماشينهاي مولد فشار ضعيف سنکرون يا آسنکرون که با برق شبکه تحريک مي‌شود، اگر در سيم‌پيچهاي ماشين نقطه خنثي وجود داشته باشد، اين نقطه نبايد اتصال شود و بدنه‌هاي هادي و قسمتهاي هادي بيگانه بايد به ترمينال اصلي اتصال به زمين تأسيسات وصل شوند.
ماده131ـ در مورد مولدهايي که مي‌توانند مستقل از منبع برق شبکه کار کنند، اگر تنها يک مولد وجود داشته باشد، هر دو اتصال زمين حفاظتي و اتصال زمين سيستم از طريق وصل نقطه خنثاي مولد به بدنه مولد و قسمتهاي هادي بيگانه به يک ترمينال اصلي اتصال زمين با استفاده از يک الکترود اتصال زمين مستقل ايجاد شوند.
ماده132ـ در مورد مولدهايي که به عنوان منبع ذخيره يا منبع اضطراري بکار مي‌روند، اگر تنها يک مولد فشار ضعيف وجود داشته باشد، نقطه خنثاي سيم پيچهاي آن، بدنه مولد، کليه قسمتهاي هادي در دسترس و قسمتهاي هادي بيگانه بايد به ترمينال اصلي اتصال زمين وصل شوند و اين ترمينال اتصال زمين بايد به يک الکترود اتصال به‌ زمين مستقل وصل گردد.
ماده133ـ در صورتي که چند مولد به طور موازي به يکديگر متصل باشند، اتصال زمين حفاظتي بدنه‌هاي مولد و قسمتهاي فلزي مربوط به آن، مشابه اتصال زمين مربوط به يک مولد خواهد بود. ولي اتصال زمين سيستم براي سيم پيچها، تحت تأثير جريانهاي دوار قرار خواهد داشت (به دليل امکان وجود جريان در سيستمهاي اتصال زمين).
ماده134ـ براي رفع مشکل جريان جاري شده در سيم اتصال به زمين سيم‌پيچهاي چند مولد که بطور موازي به يکديگر وصل شده‌اند، روشهاي ذيل را مي‌توان بکار برد:
الف) وصل يک ترانسفورماتور اتصال زمين خنثي بين فازها و زمين
ب) وصل نقطه خنثاي مولدها به يکديگر و اتصال نقطه خنثاي يک مولد به سيم ارت
ج) استفاده از يک رآکتور مناسب در محل وصل خنثاي هر مولد که باعث تضعيف جريانهاي فرکانس بالا شود، بدون آنکه امپدانس قابل توجهي را در فرکانس اصلي از خود نشان دهد.
ماده135ـ در مولدهاي سه فاز سيار فشارضعيف، سيم پيچهاي مولدي را که تازه از کارخانه تحويل داده شده‌اند، نمي‌توان به بدنه ماشين وصل کرد. در اين حالت ترمينالهاي سه فاز و اتصالات نقطه خنثي بايد جداگانه به جعبه ترمينال مولد يا پريز خروجي وصل شوند. همچنين نقطه ستاره سيم پيچهاي مولد بايد به يک نقطه مرجع مشترک وصل شود.
تبصره:
نقطه مرجع مشترک از اتصال بدنه مولد کليه قسمتهاي فلزي در دسترس، زيربدنه يا شاسي وسيله نقليه و کليه سيمهاي حفاظتي به يکديگر ايجاد مي‌شود و در صورت امکان بايد به نقطه اتصال زمين هم وصل شوند.
ماده136ـ در مولدهاي سيار سه فاز فشارضعيف بهتر است که جعبه ترمينال يا پريز خروجي داراي پنج اتصال باشد: يک اتصال مجزا براي سيم اتصال زمين و چهار اتصال عادي براي سه فاز و نول.
ماده137ـ در مولدهاي سيار سه فاز فشار ضعيف چنانچه فقط چهار اتصال وجود داشته باشد، از مولدها بايد صرفاً براي تأمين بارهاي سه فاز متعادل استفاده کرد و اتصال چهارم براي سيم اتصال زمين در نظر گرفته شود.
ماده138ـ در مولدهاي سيار سه فاز فشار ضعيف با چهار اتصال، اتصال چهارم و سيم آن نبايد به عنوان سيم مشترک ارت ـ نول  (PEN)مورد استفاده قرار گيرد، زيرا در صورت قطع اين سيم احتمال بروز خطر وجود خواهد داشت.
ماده139ـ اتصال بين نقطه مرجع مشترک و اتصال زمين واقعي در محل مولد ضروري است و بين نقطه خنثي و اتصال زمين در محل مصرف از وسيله حفاظتي جريان پسماند نبايد اتصال برقرار شود.
ماده140ـ کليه کابلهاي سه فاز بهتر است داراي چهار رشته باشند و به پرده فلزي قابل انعطاف يا زرهي از سيمهاي فولادي مجهز باشند تا بتوانند به عنوان سيم اتصال به زمين مورد استفاده قرار گيرند.
ماده141ـ در مولدهاي تک فاز نيز بايد کابل مجهز به پرده فلزي قابل انعطاف يا زرهي از سيمهاي فولادي باشد تا بتواند به عنوان يک هادي حفاظتي مجزا عمل کند.
ماده142ـ در مواردي که به دليل طولاني بودن کابل، مقاومت زره يا پرده فلزي آن افزايش يابد، دستيابي به يک امپدانس پايين براي حلقه اتصال به زمين را مشکل مي‌سازد، بايد از کابل پنج رشته‌اي براي سه فاز (و کابل سه رشته‌اي براي تک فاز) استفاده شود، به طوري که سيم اضافي را بتوان به صورت موازي با پرده فلزي وصل نمود.
ماده143ـ در مورد کابلهاي فاقد پرده فلزي يا غلاف سيمي، اين کابلها بايد از نوعي انتخاب شوند که روکش آنها در برابر سايش مقاوم باشد و به سيم اتصال به زمين جداگانه مجهز باشد.
ماده144ـ در مواردي که ممکن است کابلها و تجهيزات در معرض خطر آسيب‌ديدگي قرار گيرند، مي‌توان نوعي حفاظت تکميلي را به کمک وسيله حفاظتي جريان پسماند(RCD) پيش بيني کرد. اين وسيله نه تنها بايد هنگام وقوع اتصالي بين سيم فاز و اتصال زمين يا بدنه فلزي عمل کند، بلکه بايد خطر برق گرفتگي ناشي از تماس افراد با سيمهاي برقدار کابلهاي آسيب ديده فاقد زره يا تجهيزاتي را که کاملاً توسط محفظه فلزي پوشيده نشده‌اند، کاهش دهد.

 

فصل يازدهم ـ اتصال به زمين خطوط هوايي

ماده145ـ اتصال به زمين سازه‌هاي فولادي مشبک (دکلها)، تيرهاي فلزي و تيرهاي بتوني نگهدارنده خطوط هوايي از طريق تماس آنها با زمين بايد انجام شود.
ماده146ـ در مناطقي که مقاومت ويژه خاک آنها بالاست، اتصال به زمين هوايي که به مقر تکيه گاه متصل است و در انتهاي تغذيه به نول وصل مي‌شود مناسب بوده و تا حدودي حفاظت در برابر رعد و برق را نيز تأمين مي‌کند.
ماده147ـ دکلهاي فولادي ابتداي خطوط انتقال نيرو به سيستم اتصال زمين اصلي ايستگاه وصل مي‌شوند.
ماده148ـ در مواردي که مقره‌ها به تيري از جنس غيررسانا يا بازوهاي افقي غيررسانا که به تير وصل است، متصل شوند، حذف همبندي قسمتهاي فلزي بالاي تير باعث تحمل ولتاژ ضربه‌اي بيشتري خواهد شد و در اين حال احتمال خرابي ناشي از جرقه فاز به فاز کاهش مي‌يابد.
ماده149ـ در مواردي که تجهيزاتي مانند ترانفسفورماتورها، کليدهايي با قطع و وصل مکانيکي يا سرکابلها روي يک تير پلاستيکي تقويت شده يا چوبي نصب شده باشند مقاومت در برابر ولتاژ ضربه وارد شده از طريق تير کاهش مي‌يابد و بنابراين قسمتهاي فلزي روي تير بايد با يکديگر همبندي شده و به زمين اتصال داده شوند.
ماده150ـ مقره‌هاي مهار بايد روي مهار تير نصب شوند.
ماده151ـ هيچ بخشي از مقره نبايد در ارتفاعي کمتر از سه متري بالاي زمين قرار گيرد و لازم است که تا حد امکان بالاتر نصب شود، اما مقره بايد طوري استقرار يابد که قسمت زيرين آن هيچ تماسي با سيم مهار در بالا و سيم فاز و تجهيزات برقدار نداشته باشد، حتي اگر يکي از آنها پاره، شکسته و يا شل شده باشد.
ماده152ـ براکتهاي فلزي متصل يا نزديک به هر يک از سازه‌هاي فلزي ساختمان يا قسمتهاي متصل به ساختمان که نگهدارنده سيم فاز هستند، بايد به زمين متصل شوند، مگر آنکه اولاً سيم عايقدار باشد و ثانياً توسط يک مقره نگهداشته شود.
ماده153ـ سيم اتصال به زمين هوايي که در بالاي خطوط نيروي هوايي نصب مي‌شود، علاوه بر اينکه مسيري براي برگشت اتصال زمين ايجاد مي‌کند، در برابر صاعقه نيز تا حدودي حفاظت به وجود مي‌آورد.

 

فصل داوزدهم ـ اتصال به زمين روشنايي و تجهيزات الکتريکي مستقر در خيابانها

ماده154ـ تجهيزات مستقر در خيابان عبارتند از: تيرهاي ثابت چراغ برق، تابلوهاي راهنمايي مجهز به روشنايي، کيوسکها و ساير وسايل مجهز به برق که به گونه‌‌اي دايمي در خيابان نصب هستند.
ماده155ـ تجهيزات مستقر در خيابان را مي‌توان از طريق سيستم  TN-Sتغذيه و حفاظت کرد که در اين صورت از کابل تغذيه با سيمهاي فاز، نول و اتصال به زمين مجزا از يکديگر استفاده مي‌شود.
ماده156ـ قسمتهاي هادي در دسترس تجهيزات خيابان بايد به ترمينال اتصال به‌زمين تجهيزات و همچنين به ترمينال اتصال به زمين مدار تغذيه متصل شوند.
ماده157ـ براي تغذيه و حفاظت تجهيزات خيابان مي‌توان از سيستم TN-C-نيز استفاده کرد. در اين روش معمولاً از کابلي با سيم مشترک نول ـ اتصال زمين(PE) استفاده مي‌شود.
ماده158ـ در روشTNCS براي تأسيسات جديد، بدنه‌هاي هادي در دسترس بايد از طريق يک سيم مسي به ترمينال نول وصل شود و سطح مقطع اين سيم حداقل بايد10 ميليمتر مربع (سيم شماره10) يا برابر با سطح مقطع سيم نول مدار تغذيه باشد.
تبصره:
اجزاي فلزي کوچک مجزا که احتمال تماس آنها با قسمتهاي هادي در دسترس يا قسمتهاي هادي بيگانه يا با سيم اتصال به زمين کم است (مانند درهاي فلزي کوچک و چارچوبهاي در) نبايد به ترتيب ياد شده به سيستم اتصال زمين وصل شوند.
ماده159ـ در صورتي که مداري بيش از يک وسيله خيابان را تغذيه کند (مثلاً به‌صورت حلقه)، يک الکترود اتصال زمين بايد در واحد آخر يا ماقبل آن نصب شود و مقاومت اتصال زمين در هر نقطه قبل از وصل هر سيم همبندي يا سيم اتصال زمين به‌ترمينال نول بايد کمتر از 20 اهم باشد و چنانچه اين مقاومت الکترود بيش از 20 اهم باشد، بايد الکترودهاي اتصال زمين ديگري در طول مدار با فاصله‌هاي مساوي از يکديگر نصب شوند.
ماده160ـ در صورتي که سيستم تغذيهTN-C  باشد، ولي شرکت ناظر بر روشنايي عمومي، مايل به استفاده از کابلهايي با سيمهاي مجزاي اتصال به زمين نول باشد، و همچنين در مواردي که شرکت برق، ترمينال اتصال زمين را تهيه کرده ولي چاه اتصال زمين را براي استفاده در اختيار شرکت روشنايي نگذارد، شرکت ناظر بر روشنايي بايد الکترود ارت حفاظتي خود را نصب کند و در اين حالت سيستم اتصال به زمين بايد از نوعTT باشد.
ماده161ـ الکترود ارت نول ترانسفورماتور تغذيه(TN-C) يک جزء مهم از حلقه اتصالي است، ولي مقاومت آن نسبت به الکترود اتصال به زمين تحت کنترل شرکت روشنايي خيابان نيست و در چنين شرايطي براي اطمينان از قطع تجهيزاتي که دچار اتصال شده‌اند، بايد از وسايل حفاظتي جريان پسماند استفاده شود، استفاده از تيرهاي چراغ برق فلزي يا اسکلت فلزي واحدهاي کنترل و غيره به عنوان الکترودهاي اتصال به زمين حفاظتي توصيه نمي‌شود.
ماده162ـ استفاده از تيرهاي چراغ برق فلزي يا اسکلت فلزي واحدهاي کنترل و غيره به عنوان الکترودهاي اتصال زمين حفاظتي توصيه نمي‌شود.

 

فصل سيزدهم ـ اتصال به زمين داربستهاي موقت و سازه‌هاي فلزي

ماده163ـ سازه‌هايي که به کمک اتصال پيچي يا بستهاي پيچي سوار مي‌شوند، با توجه به تعداد اتصالات ، مسيرهاي متعددي با مقاومت نسبتاً مطلوب ايجاد مي‌کنند، اما نبايد اين سازه‌ موقت فلزي را به نحوي موثر متصل به زمين دانست.
ماده164ـ در صورتي که سازه‌هاي موقت حامل مدارهاي روشنايي يا مصارف کوچک باشد، توصيه مي‌شود که سازه با سيم حفاظتي همبندي شود.
ماده165ـ در سازه‌هاي موقت چنانچه ولتاژ کار مدار کمتر از 50 ولت(AC) باشد، نيازي به همبندي نيست.
ماده166ـ براي استفاده از ولتاژ کار بيشتر از 50 ولت(AC)، سازه فلزي به عنوان قسمتي از هادي بيگانه محسوب شده و بايد با سيم حفاظتي همبندي شود.
ماده167ـ در صورتي که سازه موقتي در کنار ساختمان بلندي نصب شده باشد، اين سازه فلزي موقت بايد در برابر صاعقه نيز حفاظت شود.
ماده168ـ براي حفاظت سازه موقت فلزي در برابر صاعقه، بايد اين سازه، هم در بالاترين نقطه نزديک به ساختمان و هم در سطح زمين و يا در نزديکي آن به يک يا چند سيم حفاظتي وصل شود.
ماده169ـ سازه‌هاي فلزي موقت ممکن است براي حفاظت کافي در برابر صاعقه به‌الکترودهاي ارت جداگانه نياز داشته باشند که اين امر به ساختار پي‌ها و پايه‌هاي موقت بستگي دارد.

 

فصل چهاردهم ـ اتصال به زمين کاروانهاي مسافرتي و توقفگاه آنها

ماده170ـ با توجه به خطرات خاص استفاده از کاروانها، استفاده از سيستمهايPME  در منابع تغذيه کاروانها ممنوع است.
ماده171ـ سيستم اتصال به زمين ساختمانهاي ثابت که در محل توقفگاه کاروانها وجود دارد، طبق روش معمول است و بهتر است از سيستمTN-C-S  استفاده شود.
تبصره:
کاروانهاي نصب ثابت که براي جابه جا شدن پيش بيني نمي‌شوند، ساختمان ثابت به حساب مي‌آيند.
شکل (9) روش تغذيه دستگاههاي الکتريکي موجود در محل استقرار کاروان را نشان مي‌دهد.
(شکل)
يادآوري: ممکن است حداکثر شش پريز خروجي با يکRCD  محافظت شوند.
ماده172ـ سيمهاي اتصال به زمين مدار در کاروانها، يعني سيمهايي که ترمينال اتصال به زمين پريزهاي خروجي کاروان را به ترمينال اصلي اتصال به زمين وصل مي‌کنند (مانند سيم حفاظتي کابل زير زميني يا سيم حفاظتي دوبل در يک خط هوايي)، بايد از استحکام و يکپارچگي الکتريکي بالايي برخوردار باشند.

 

فصل پانزدهم ـ اتصال به زمين بندرگاه کشتيهاي کوچک و قايقها

ماده 173ـ در تأسيسات الکتريکي دريايي بايد خطرات ناشي از رطوبت، مورد توجه قرار گيرد. همچنين در بندرگاههايي که در معرض جزر و مد قرار دارند، محل قرارگيري سيمها و جنس مواد به کار رفته و طراحي تأسيسات الکتريکي بايد به گونه‌اي باشد که تأثير زيان آوري روي آنها نداشته باشد.
ماده174ـ با توجه به خطرات خاصي که براي کشتيها و قايها وجود دارد، استفاده از سيستمهايPME  در منابع تغذيه بندرگاهها ممنوع است.
ماده175ـ در بندرگاهها، منابع تغذيه سه نوع تأسيسات را تغذيه مي‌کنند:
الف: تأسيساتي که براي انجام کار پيش‌بيني شده‌اند مانند تأسيسات مستقر در پياده‌روها که ابزارهاي دستي را نيز شامل مي‌شود.
ب: تغذيه موقتي کشتيها و قايقها: مانند تغذيه رطوبت‌گيرهاي کشتيها و قايقها.
ج: تغذيه کشتيها و قايقهايي که داراي سيم کشي لازم براي استفاده از شبکه برق عمومي در بندرگاه هستند.
ماده176ـ هيچ يک از سيمهاي اتصال به زمين در بندرگاه نبايد از جنس آلومينيوم يا کابل غيرقابل انعطاف با عايق معدني و روکش مس باشد.
ماده177ـ تا حدامکان از اتصالات به سيمهاي محافظ بايد اجتناب شود، اما در صورت نياز اين اتصالات بايد در داخل پوشش حفاظتي مناسبي قرار گيرند.
ماده178ـ طراحي سيستم تغذيه بايد طوري باشد که هر يک از نقاط سوختگيري روي کشتيها بتواند به سيم اتصال به زمين سيستم توزيع الکتريکي وصول شود.
ماده179ـ اتصال به زمين نقاط سوختگيري کشتيها بايد قبل از سوختگيري انجام شود و تا پايان مرحله سوختگيري و جداشدن لوله‌هاي تخليه از کشتي ادامه داشته باشد.
ماده180ـ قسمتهاي فلزي محل سوختگيري بايد به مخزن سوخت کشتي و سيم حفاظتي مدار کليه سيم کشي‌هاي حفاظتي در کشتي اتصال دايمي داشته باشد.
ماده181ـ کليه قسمتهاي فلزي روي سطوح شناور در داخل بندرگاه که شامل تجهيزات الکتريکي بوده و يا ممکن است با تجهيزات الکتريکي در تماس باشند، بايد با سيم حفاظتي سيستم همبندي شوند.
ماده182ـ اين آئين نامه در پانزده فصل و 182 ماده و 7 تبصره در جلسه نهايي مورخ 21/3/85 شورايعالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ///85 به تصويب وزيرکار و امور اجتماعي رسيد.

پاورقي هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Earth 1
Earthing 2
Earth Electrode 3
Total Earthing Resestance 4
Earthing Loop Resistance 5
(Solid) Short- Circuit Current 6
Earth Leakage Current 7
Earthing Conductor 8
Neutral Conductor 9
Protective Conductor 10
Pen Conductor 11
Main Earthing Terminal 12
Live Part 13
Earth Potential 14
Potential Gradient 15
Mobile Equipment 16
Simultaneously Accessible Ports 17
Residual Current Devise 18
Switchgear and Control Gear 19
Switch Board 20
Barrier 21
Battery 22
Cable Channel 23
Cable Tray 24
Cable Tunnel 25
Circuit 26
Distribution Circuit of an Installation 27
Circuit-Breaker 28
Design Current (of a Circuit) 29
Current Carrying Capacity 30
Over Current 31
Over Load Current 32
Conventional Operating Current 33
Direct Contact 34
Undirect Contact 35
Main Earthing Terminal 36
Electrical Equipment 37
Current Equipment 38
Fuse 39
Electrical Installation 40
Origin of an Electrical Installation Service Entrance 41
Insulation 42
Insulation (of a Cable) 43
Joint 44
Shield 45
Switch 46
Touch Voltage 47
Prospective Touch Voltage 48
Lighting Overvoltage 49
Wiring System 50

لينک مطلب : روزنامه رسمي کشور