آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
جدول انتخاب مقاومت شيميائي براي دستکشهاي حفاظتي

جنس دستکش
نام ماده شيميائي 
نئوپرن
 
لاتکس/لاستيک 
بوتيل
نيتريل
استالدئيد*
خيلي خوب
 
خوب
خيلي خوب
خوب
اسيد استيک
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
استن*
خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
ضعيف
هيدروکسيد آمونيوم
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
آمي استات*
نسبتاً خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
 
ضعيف
آنيلين
خوب
 
نسبتاً خوب
 
نسبتاً خوب
ضعيف
بنزوآلدئيد*
خيلي خوب
 
نسبتاً خوب
خوب
خوب
بنزن*
ضعيف
 
ضعيف
 
ضعيف
 
نسبتاًخوب
بوتيل استات
خوب
 
نسبتاً خوب
نسبتاً خوب
ضعيف
بوتيل الکل
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
دي سولفيد کربن
نسبتاً خوب
 
نسبتاً خوب
نسبتاً خوب
نسبتاً خوب
تتراکلريد کربن*
نسبتاً خوب
 
ضعيف
ضعيف
خوب
روغن کرچک
نسبتاً خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
خيلي خوب
کلرو بنزن*
نسبتاً خوب
 
ضعيف
 
نسبتاً خوب
ضعيف
کلروفرم*
خوب
 
ضعيف
ضعيف
نسبتاً خوب
کلرونفتالن
نسبتاً خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
نسبتاً خوب
اسيد کروميک 50 درصد
نسبتاً خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
نسبتاً خوب
اسيد سيتريک 10 درصد
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
سيکلوهگزانول
خوب
 
نسبتاً خوب
خوب
خيلي خوب
دي بوتيل فتالات*
خوب
 
ضعيف
خوب
خوب
گازوئيل
خوب
 
ضعيف
ضعيف
 
خيلي خوب
دي ايزو بوتيل کتون
ضعيف
نسبتاً خوب
خوب
ضعيف
 
دي متيل فرماميد
نسبتاً خوب
 
نسبتاً خوب
خوب
خوب
دي اکتيل فتالات
خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
خيلي خوب
دي اکسان
خيلي خوب
 
خوب
خوب
خوب
اپوکسي رزين خشک
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
اتيل استات*
خوب
 
نسبتاً خوب
خوب
نسبتاً خوب
اتيل الکل
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
اتيل اتر*
خيلي خوب
 
خوب
خيلي خوب
خوب
اتيلن دي کلريد*
نسبتاً خوب
 
ضعيف
 
نسبتاً خوب
ضعيف
اتيلن گليکول
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
فرمالدئيد
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
اسيد فرميک
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
فرئون 11
خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
خوب
فرئون 12
خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
خوب
فرئون 21
خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
خوب
فرئون 22
خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
خوب
فورفورال*
خوب
 
خوب
خوب
خوب
بنزين سرب دار
خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
خيلي خوب
بنزين بدون سرب
خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
خيلي خوب
گليسرين
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
هگزان
نسبتاً خوب
 
ضعيف
ضعيف
خوب
هيدرازين 65 درصد
نسبتاً خوب
 
خوب
خوب
خوب
اسيد هيدروکلريک 48 درصد
خيلي خوب
 
خوب
خوب
خوب
پراکسيد هيدروژن 30 درصد
خوب
 
خوب
خوب
خوب
هيدروکينون
خوب
 
خوب
خوب
نسبتاً خوب
ايزو اکتان
نسبتاً خوب
 
ضعيف
ضعيف
 
خيلي خوب
کروزن
خيلي خوب
 
نسبتاً خوب
نسبتاً خوب
خيلي خوب
کتون
خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
ضعيف
تينرهاي لاک الکل
خوب
 
نسبتاً خوب
نسبتاً خوب
ضعيف
اسيد لاکتيک 85 درصد
خيلي خوب
 
خبلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
اسيد لوريک 36 درصد
خيلي خوب
 
نسبتاً خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
اسيد لينولئيک
خيلي خوب
 
ضعيف
نسبتاً خوب
خوب
روغن کتان
خيلي خوب
 
ضعيف
 
نسبتاً خوب
خيلي خوب
اسيد مالئيک
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
متيل الکل
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
خيلي خوب
 
متيل آمين
نسبتاً خوب
 
نسبتاً خوب
خوب
خوب
متيل بروميد
خوب
 
نسبتاً خوب
خوب
نسبتاً خوب
متيل کلريد*
ضعيف
 
ضعيف
ضعيف
ضعيف
متيل اتيل کتون*
خوب
 
خوب
خيلي خوب
ضعيف
متيل متارکريلات
خوب
 
خوب
خيلي خوب
نسبتا خوب
منو اتانول آمين
خيلي خوب
 
خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
مورفولين
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خوب
نفتالن
خوب
 
نسبتا خوب
نسبتا خوب
خوب
نفتا ، آليفاتيک
خيلي خوب
 
نسبتا خوب
نسبتا خوب
خيلي خوب
نفتا ، آروماتيک
خوب
 
ضعيف
ضعيف
خوب
اسيد نيتريک*
خوب
 
نسبتا خوب
نسبتا خوب
نسبتا خوب
اسيد نيتريک ، بخار سفيد و قرمز
ضعيف
 
ضعيف
ضعيف
 
ضعيف
 
نيترو متان 95.5 درصد*
نسبتا خوب
 
ضعيف
 
نسبتا خوب
نسبتا خوب
نيترو پروپان 95.5 درصد
نسبتا خوب
 
ضعيف
نسبتا خوب
نسبتا خوب
اکتيل الکل
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
اسيد اولئيک
خيلي خوب
 
نسبتا خوب
خوب
خيلي خوب
اسيد اوگزاليک
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
اسيد پالميتيک
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
اسيد پرکلريک 60 درصد
خيلي خوب
 
نسبتا خوب
خوب
خوب
پرکلرو اتيلن
نسبتا خوب
 
ضعيف
 
ضعيف
خوب
مواد تقطيري نفت( نفتا )
خوب
 
ضعيف
ضعيف
خيلي خوب
فنول
خيلي خوب
 
نسبتا خوب
خوب
نسبتا خوب
اسيد فسفريک
خيلي خوب
 
خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
هيدروکسيد پتاسيم
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
پروپيل استات
خوب
 
نسبتا خوب
خوب
نسبتا خوب
پروپيل الکل
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
ايزوپروپيل الکل
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
هيدروکسيد سديم
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
استيرن
ضعيف
 
ضعيف
ضعيف
نسبتا خوب
استيرن 100 درصد
ضعيف
 
ضعيف
ضعيف
نسبتا خوب
اسيد سولفوريک
خوب
 
خوب
خوب
خوب
اسيد تانيک 65 درصد
خيلي خوب
 
خيلي خوب
خيلي خوب
خيلي خوب
تترا هيدروفوران
ضعيف
 
نسبتا خوب
نسبتا خوب
نسبتا خوب
تولوئن*
نسبتا خوب
 
ضعيف
ضعيف
نسبتا خوب
تولوئن دي ايزو سيانات
نسبتا خوب
 
خوب
خوب
نسبتا خوب
تري کلرو اتيلن*
نسبتا خوب
 
نسبتا خوب
ضعيف
خوب
تري اتانول آمين 85 درصد
خيلي خوب
 
خوب
خوب
خيلي خوب
روغن Tung
خيلي خوب
 
ضعيف
نسبتا خوب
خيلي خوب
تربانتين
خوب
 
نسبتا خوب
نسبتا خوب
خيلي خوب
گزيلن*
ضعيف
 
ضعيف
ضعيف
نسبتا خوب
 
متيل ايزو بوتيل کتون*
 
نسبتا خوب
نسبتا خوب
خيلي خوب
ضعيف

 منبع : http://alaeynezhad.persianblog.ir/post/31