آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
آيين‌نامه آمادگي و مقابله با آثار زيان‌بار پديده گرد و غبار ( ريزگرد) در کشور

فصل اول ـ کليات 
ماده1ـ به منظور ايجاد آمادگي ملي، مديريت و مقابله با آثار زيان‌بار پديده گرد و غبار در کشور و ايجاد زمينه همکاريهاي منطقه‌اي، کارگروهي با مسئوليت معاون اول رييس جمهور و عضويت رؤساي سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست، مديريت بحران کشور، هواشناسي کشور و جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور و معاونين وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (معاون سلامت)، کشور (معاون امور عمراني)، امور خارجه (معاون امور بين‌الملل) و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تشکيل مي‌شود و در اولين جلسه، آئين‌نامه داخلي خود را تصويب مي‌نمايد.
ماده2ـ تصميم‌گيري درخصوص امور اجرايي موضوع‌هاي يادشده به کليه اعضاي کارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور و اختيارات هيئت‌وزيران در قوانين و مقررات مربوط، به وزيران دستگاههاي عضو کارگروه تفويض مي‌شود. همچنين اختيار اصلاح اين تصويب‌نامه به وزيران عضو کارگروه تفويض مي‌شود.
ماده3ـ تصميمات و مصوبات اکثريت اعضا يا وزيران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصميمات رييس جمهور و هيئت‌وزيران مي‌باشد و با رعايت ماده (19) آيين‌نامه داخلي دولت قابل ابلاغ است.
 
فصل دوم ـ برنامه‌ها
الف ـ برنامه‌هاي کوتاه مدت
ماده4ـ در راستاي تعيين کم و کيف پديده گرد و غبار در استانهاي جنوب و غرب کشور و شناسايي کانونهاي شکل‌گيري اوليه آنها و به منظور پيش‌بيني و اطلاع‌رساني وقوع اين پديده، سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و هواشناسي کشور مکلفند با همکاري سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور ظرف سه ماه طرح توسعه و تجهيز ايستگاههاي پايش وضعيت‌جوي، سيسمتهاي پيش‌ آگاهي و کنترل هواي منطقه را به صورت مشترک تهيه و براي تصويب به کارگروه ارائه نمايند.
ماده5ـ وزارت جهاد کشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان هواشناسي کشور و استانداريهاي مربوط مطابق زمان‌بندي‌هايي که کارگروه تعيين مي‌نمايد، نسبت به‌مالچ‌پاشي و ساير اقدامات مناسب در مناطق با پتانسيل فرسايش بادي بالا براساس نتايج طرح شناسايي کانونهاي بحراني بيابانزا اقدام نمايد.
 تبصره ـ وزارت نفت مکلف است ضمن تامين و تحويل رايگان مالچ مورد نياز اجراي اين ماده، برنامه‌ريزي لازم براي توليد و نگهداري اين ماده در پالايشگاه منطقه را به‌عمل آورد. اعتبار مورد نياز از محل اعتبارات مصوب مربوط با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تامين خواهد شد.
ماده6 ـ استانداريهاي مناطق تحت تأثير به ويژه منطقه جنوب و غرب کشور موظفند در راستاي اطلاع‌رساني و آموزش همگاني براي کسب آمادگي مواجهه با پديده گرد و غبار، برنامه‌هاي آموزشي لازم را با همکاري ادارات هواشناسي، آموزش و پرورش، حفاظت محيط‌زيست، سازمان آب منطقه‌اي، دانشگاههاي علوم‌پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تهيه و با همکاري موثر صدا و سيماي استان مربوط اجرا نمايند.
ماده7ـ سازمان جنگلها، و مراتع و آبخيزداري کشور جهت احداث فضاي سبز مشجر در کانونهاي بحران، طرح لازم را تهيه و با همکاري سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج با توجه به مواد (1) و (2) قانون اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج از محل اعتبارات مصوب مربوط و نيز اعتباراتي که از محل ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد وزارت کشور تصويب مي‌شود اجرا نمايد.
ماده8 ـ کارگروه وزيران موضوع ماده (2) با پيشنهاد وزارت کشور (سازمان مديريت بحران کشور) اعتبار مورد نياز براي مقابله با پديده گرد و غبار را از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در اختيار وزارت بهداشت، درمان و  آموزش پزشکي (دانشگاههاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي ـ درماني استانهاي جنوب و غرب کشور شامل استانهاي بوشهر، خوزستان، هرمزگان، ايلام و کرمانشاه) قرار خواهد داد تا مراکز درماني مربوط حداکثر تا پايان سال 1388 در موارد زير هزينه نموده و گزارش عملکرد خود را از طريق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي هر سه ماه يکبار به کارگروه ارائه نمايند.
 
الف ـ توسعه و تجهيز مراکز بهداشتي درماني تحت پوشش به‌وسايل مراقبتهاي پزشکي لازم جهت پيشگيري و درمان افراد آسيب‌ديده در مناطق تحت تأثير پديده گرد و غبار.
ب ـ توسعه و تجهيز مراکز اورژانس در مناطق بحراني گرد و غبار.
 ماده9ـ وزارت نيرو موظف است حقابه تالابهاي جنوب و غرب کشور که توسط کارگروه مشترک سازمان حفاظت محيط‌زيست و وزارت يادشده تعيين شده است را حفظ و همکاري لازم جهت حفاظت و احياي تالابهاي يادشده را به‌عمل آورد و نتايج آن را به‌طور منظم به کارگروه ارائه نمايد.
 
ب ـ برنامه‌هاي ميان‌مدت
ماده10ـ شهرداريهاي شهرهاي واقع در استانهاي جنوب و غرب کشور، موظفند براي اجراي طرح کمربند فضاي سبز شهرهاي مربوط ضمن رعايت ضوابط طرح جامع، نظر سازمان حفاظت محيط‌زيست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور را از جهت اولويت مکاني و نوع کاشت رعايت نمايند.
  تبصره ـ حق استفاده از اراضي ملي و دولتي و منابع طبيعي واقع در کمربند سبز مزبور (به استثناي مناطق (4)گانه موضوع ماده (3) قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست و اراضي موضوع ماده (2) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1359 ـ شوراي انقلاب) با توجه به تبصره (5) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به شهرداريهاي مجري کمربند سبز موضوع اين ماده براساس نقشه‌اي که به تاييد کميسيون مستندسازي و تعيين بهره‌بردار اموال غيرمنقول دستگاههاي اجرايي مي‌رسد واگذار مي‌شود.
ماده11ـ وزارت نيرو موظف است به منظور کاهش صدمات وارده بر تاسيسات تصفيه آب شرب شهري ناشي از پديده گرد و غبار در منطقه، کمربند سبز با اشکوب‌بندي مناسب با اهداف بادشکن را پيرامون تاسيسات مربوط احداث نمايد.
ماده12ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور موظف است در راستاي برنامه اقدام ملي مقابله با بيابان‌زايي و کاهش اثرات خشکسالي در کشور با همکاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان هواشناسي کشور و سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج ظرف پنج سال، سالانه نسبت به احداث حداقل (600) کيلومترمربع نهالکاري به صورت اشکوب‌بندي شده و با استفاده از گونه‌هاي بومي سازگار به  کم آبي را با اولويت مناطق آسيب‌پذير از نظر زيست محيطي به شرح زير در جنوب و غرب کشور به‌مورد اجرا گذارد:
  1ـ کمربند فضاي سبز کليه فرودگاههاي منطقه با رعايت حريم فرودگاهها.
  2ـ حريم ايمني (150) متري راه‌آهن و جاده‌هاي بين شهري.
  3ـ حوضه‌هاي آبخيز سده‌هاي مورد بهره‌برداري.
 4ـ کمربند سبز در نوار مرزي جنوب‌غربي.
5ـ کانونهاي بحراني فرسايش بادي.
تبصره ـ استانداران موظفند پروژه‌هاي استاني موضوع اين ماده را به عنوان پروژه‌هاي اولويت‌دار در کميته برنامه‌ريزي استان جهت تصميم‌گيري براي تامين اعتبار از محل اعتبارات طرحهاي استاني مطرح نمايند تامين اعتبار براي پروژه‌هاي ملي با رعايت قوانين مربوط و به ترتيب مقرر در ماده (17) اين آيين‌نامه در لوايح بودجه سالانه براي سير مراحل تصويب منظور خواهد شد.
ماده13ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است يک رديف بودجه‌اي مستقل را در لوايح بودجه کل کشور به منظور مطالعات مرتبط با گرد و غبار در کشور و منطقه توسط پژوهشکده اقليم‌شناسي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط‌زيست پيشنهاد نمايد.
 
ج ـ برنامه‌هاي بلندمدت
ماده14ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است به منظور حفاظت از منابع خاک در معرض فرسايش بادي، طرح جامع مديريت و احياء مراتع استانهاي جنوب و غرب کشور را ظرف يک سال تهيه و جهت اجرا و تامين بودجه لازم در برنامه پنجم توسعه به دولت ارائه نمايد.
ماده15ـ وزارت جهاد کشاورزي مکلف است طرح جامع مقابله با شنهاي روان و فرسايش بادي در پهنه جنوب و غرب کشور را با همکاري سازمان حفاظت محيط‌زيست و با اولويت روشهاي بيولوژيکي تهيه و در طول برنامه پنجم توسعه اجرا نمايد.
ماده16ـ وزارت راه و ترابري مکلف است برنامه توسعه و تجهيز فرودگاههاي جنوب و جنوب‌غرب کشور به تجهيزات و تاسيسات ناوبري و هواشناسي پيشرفته را جهت هدايت هر چه بهتر پروازهاي مربوط در شرايط وقوع بحران گرد و غبار تهيه و اجرا نمايد.
ماده17ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مکلف است براساس گزارشهاي توجيه فني، اقتصادي و زيست‌محيطي دستگاههاي اجرايي، اعتبارات لازم براي تحقق برنامه‌هاي موضوع اين آيين‌نامه را در لايحه بودجه سنواتي دستگاههاي ذيربط پيش‌بيني نمايد.
ماده18ـ به منظور انجام بررسيهاي ابعاد برون‌مرزي اين پديده، و ايجاد زمينه همکاري منطقه‌اي تيم کارشناسي به انتخاب کارگروه موضوع ماده (1) تعيين تا با انجام اقدامات لازم توسط وزارت امور خارجه به کشورهاي منطقه اعزام شوند و راهکارهاي لازم را براي تصميم‌گيري به کارگروه ارائه نمايند.
ماده19ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور به عنوان مرجع ملي کنوانسيون مقابله با بيابان‌زايي در کشور مکلف است با همکاري سازمانهاي حفاظت محيط‌زيست و هواشناسي کشور و وزارتخانه‌هاي نيرو  و امور خارجه ظرف سه ماه، پيش‌نويس طرح همکاري چند جانبه کشورهاي منطقه را با هدف پيشگيري و کنترل پديده گرد و غبار منطقه تهيه و به تأييد کارگروه موضوع ماده (1) برساند.
منبع :http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=956900260630286