آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
قانون کار: فصل 4 - حفاظت فني و بهداشت کار

  ۴-۱) کليات


? ماده ۸۵

براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي کشور رعايت دستورالعملهائي که ازطريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت کار و کارگر و محيط کار) تدوين مي‌شود، براي کليه کارگاهها، کارفرمايان، کارگران و کارآموزان الزامي است.

ـ تبصره ۱

کارگاههائي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مکلف به رعايت اصول فني وبهداشت کار مي‌باشند.

 

? ماده ۸۶

شورايعالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آئين نامه هاي حفاظت فني مي‌باشد و از اعضاء ذيل تشکيل مي‌گردد:

۱- وزير کار و امور اجتماعي يامعاون او که رئيس شورا خواهد بود

۲- معاون وزارت صنايع

۳-معاون وزارت صنايع سنگين

- ۴معاون وزارت کشاورزي

 -۵معاون وزات نفت

- ۶معاون وزارت معادن و فلزات

- ۷معاون وزارت جهاد سازندگي

- ۸رئيس سازمان حفاظت محيط زيست

- ۹دونفر از استادان با تجربه دانشگاه در رشته هاي فني

- ۱۰دونفر از مديران صنايع

-۱۱دونفر از نمايندگان کارگران

 -۱۲مديرکل بازرسي کار وزارت کار و امور اجتماعي که دبير شورا خواهد بود.

ـ تبصره ۱

پيشنهادات شورا به تصويب وزير کار و امور اجتماعي رسيده و شورا در صورت لزوم مي‌تواند براي تهيه طرح آئين نامه هاي مربوط به حفاظت فني کارگران د رمحيط کار وانجام ساير وظايف مربوط به شورا، کميته هاي تخصصي مرکب از کارشناسان تشکيل دهد.

ـ تبصره ۲

آئين نامه داخلي شورا با پيشنهاد شورايعالي حفاظت فني به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

ـ تبصره ۳

انتخاب اساتيد دانشگاه، نمايندگان کارگران و نمايندگان مديران صنايع مطابق دستوراالعملي خواهد بود که توسط شورايعالي حفاظت فني تهيه و به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

?

 ماده ۸۷

اشخاص حقيقي وحقوقي که بخواهند کارگاه جديدي احداث نمايند و يا کارگاههاي موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه هاي ساختماني و طرحهاي موردنظر را از لحاظ پيش بيني در امر حفاظت فني و بهداشت کار، براي اظهارنظر و تائيد به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نظرات خود را ظرف مدت يک ماه اعلام نمايد. بهره برداري از کارگاههاي مزبور منوط به رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي خواهد بود.

 

? ماده ۸۸

اشخاص حقيقي يا حقوقي که به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي‌پردازند مکلف به رعايت موارد ايمني وحفاظتي مناسب مي‌باشند.

 

? ماده ۸۹

کارفرمايان مکلفند پيش از بهره برداري از ماشينها، دستگاهها، ابزار و لوازم که آزمايش شده است آزمايشهاي لازم را توسط آزمايشگاهها و مراکز مورد تائيد شورايعالي حفاظت فني انجام داده و مدارک مربوطه راحفظ و يک نسخه از آنها براي اطلاع به وزارت کار و امور اجتماعي ارسال نمايند.

 

? ماده ۹۰

کليه اشخاص حقيقي ياحقوقي که بخواهند لوازم حفاظت فني وبهداشتي را وارد يا توليد کنند، بايد مشخصات وسائل را جسب مورد همراه با نمونه هاي آن به وزارت کار و امور اجتماعي ووزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ارسال دارند و پس از تائيد، به ساخت يا وارد کردن اين وسايل اقدام نمايند.

 

? ماده ۹۱

کارفرمايان و مسئولان کليه واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون مکلفند براساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تامين حفاظت و سلامت وبهداشت کارگراان در محيط کار، وسايل وامکانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي کاربرد وسايل فوق الذکر را به آنان بياموزند و درخصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند. افراد مذکور نيز ملزم به استفاده و نگهداري از وسايل حفاظتي وبهداشتي فردي و اجراي دستورالعملهاي مربوطه کارگاه مي‌باشند.

 

? ماده ۹۲

کليه واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون که شاغلين در آنها به اقتضاي نوع کار در معرض بروز بيماريهاي ناشي از کار قرار دارند بايد براي همه افراد مذکور پرونده پزشکي تشکيل دهند و حداقل سالي يکبار توسط مراکز بهداشتي درماني از آنها معاينه و آزمايشهاي لازم را بعمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.

ـ تبصره ۱

چنانچه با تشخيص شوراي پزشکي نظر داده شود که فرد معاينه شده به بيماري ناشي از کار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد کارفرما ومسئولين مربوطه مکلفند کار او را براساس نظريه شوراي پزشکي مذکور بدون کاهش حق السعي در قسمت مناسب ديگر تعيين نمايند.

ـ تبصره ۲

درصورت مشاهده چنين بيماراني، وزارت کار و امور اجتماعي مکلف به بازديد و تائيد مجدد شرايط فني وبهداشت و ايمني محيط کار خواهد بود.

 

? ماده ۹۳

به منظور جلب مشارکت کارگران و نظارت برحسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط کار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در کارگاههائي که وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ضروري تشخيص دهند کميته حفاظت فني و بهداشت کار تشکيل خواهد شد.

ـ تبصره ۱

کميته مذکور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني وبهداشت حرفه اي و امور فني کارگاه تشکيل مي‌شود و از بين اعضاء دو نفر شخص واجد شرايطي که مورد تائيد وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي باشند تعيين مي‌گردند که وظيفه شان برقراري ارتباط ميان کميته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مي‌باشد.

ـ تبصره ۲

نحوه تشکيل وترکيب اعضاء براساس دستورالعملهائي خواهد بود که توسط وزارت کار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تهيه و ابلاغ خواهد شد.

 

? ماده ۹۴

در موارديکه يک يا چند نفر از کارگران يا کارکنان واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون امکان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از کار را در کارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني نمايند مي‌توانند مراتب را به کميته حفاظت فني وبهداشت کار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت کار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري که به همين منظور نگهداري مي‌شود ثبت گردد.

ـ تبصره ۱

چنانچه کارفرما يا مسئول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از کار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل ونظرات خود به نزديکترين اداره کار و امور اجتماعي محل اعلام نمايد. اداره کار و امور اجتماعي مذکور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين کار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول نمايد.

 

? ماده ۹۵

مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني وبهداشت کار برعهده کارفرما يا مسئولين واحدهاي موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ اين قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعايت مقررات مذکور از سوي کارفرما يا مسئولين واحد، حادثه اي رخ دهد، شخص کارفرما يا مسئول مذکور از نظر کيفري و حقوقي و نيز مجازاتهاي مندرج در اين قانون مسئول است.

ـ تبصره ۱

کارفرما يا مسئولان واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون موظفند کليه حوادث ناشي از کار را در دفتر ويژه اي که فرم آن را از طريق وزارت کار و امور اجتماعي اعلام مي‌گردد ثبت و مراتب را سريعا به صورت کتبي به اطلاع اداره کار و امور اجتماعي محل برسانند.

ـ تبصره ۲

چنانچه کارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ماده ۸۵ اين قانون براي حفاظت فني وبهداشت کار وسايل و امکانات لازم را در اختيار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذکرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد کارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. درصورت بروز اختلاف، راي هيات حل اختلاف نافذ خواهد بود.

 

۴-۲) بازرسي‌ کار

 

? ماده ۹۶

به منظور اجراي صحيح اين قانون و ضوابط حفاظت فني، اداره کل بازرسي وزارت کار و امور اجتماعي با وظايف ذيل تشکيل مي‌شود :

الف) نظارت براجراي مقررات ناظر به شرايط کار به ويژه مقررات حمايتي مربوط به کارهاي سخت و زيان آور وخطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان

ب) نظارت براجراي صحيح مقررات قانون کار و آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به حفاظت فني

ج) آموزش مسائل مربوط به حفاظت فني و راهنمائي کارگران، کارفرمايان و کليه افرادي که در معرض صدمات و ضايعات ناشي از حوادث وخطرات ناشي از کار قرار دارند.

د) بررسي و تحقيق پيرامون اشکالات ناشي از اجراي مقررات حفاظت فني و تهيه پيشنهاد لازم جهت اصلاح ميزان ها و دستورالعملهاي مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پيشرفتهاي تکنولوژي

ه) رسيدگي به حوادث ناشي از کار در کارگاههاي مشمول و تجزيه و تحليل عمومي و آماري اينگونه موارد به منظور پيشگيري حوادث.

ـ تبصره ۱

وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکي مسئول برنامه ريزي، کنترل، ارزشيابي و بازرسي در زمينه بهداشت کار و درمان کارگري بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورد.

ـ تبصره ۲

بازرسي به صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معايب و نواقص و در صورت لزوم تقاضاي تعقيب متخلفان در مراجع صالح انجام مي‌گيرد.

 

منبع : http://www.aftab.ir/articles/social/law/c4c1209975763_work_law_p1.php