آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
نصب تجهيزات ايمني براي کار در ارتفاع

دسترسي به مکان هاي بسته معمولا از بالا و با استفاده از يک سيستم کششي مناسب صورت مي گيرد.
 ‏ايمني کاربر با وجود يک سيستم بالاکشي برگشت پذير که مستقل و قابل اطمينان بوده و بي نياز از يک منبع انرژي خارجي است، تضمين ‏مي گردد؛ چنين سيستمي تخليه سريع در صورت بروز حادثه يا کاهش انرژي را امکان پذير مي نمايد.‏ زماني که سرپرست تمامي طناب ‏هاي صعود و ايمني را نصب نمود، کاربران ديگر مي توانند به صورت ايمن از طناب ها بالا بروند.
محيط هاي بسته فعاليت هايي که در محيط هاي بسته انجام مي شوند، داراي دشواري هاي ويژه اي است که ناشي از کمبود فضاي کافي و عدم وجود هر گونه ‏ابزاري جهت حرکت مستقل مي باشد.‏ به علاوه، کاربر ممکن است با محدوديت هاي عديده اي از قبيل طول مدت فعاليت، کيفيت هوا، وضعيت دما و غيره نيز مواجه شود. از آنجا ‏که افرادي که در چنين محيط هايي کار مي کنند قادر به حرکت در اطراف يا اطمينان از ايمني خود نمي باشند، حضور يک دستيار ضروري ‏است.‏
در برخي شرايط خاص، دسترسي به محل کار دشوار بوده و نيازمند استفاده از تجهيزات حفاظت شخصي (‏PPE‏) مي باشد.‏ نمونه هايي از شرايط مذکور عبارتند از زمان نصب ابزارهاي حفاظت جمعي (طناب هاي نجات، تورهاي ايمني و غيره)، کار بر روي سازه هاي معلق يا محل هايي که امکان استفاده از سکوهاي متحرک يا داربست در آنها وجود ندارد.‏ همچنين نمونه ديگر، شرايط دسترسي موقت (بازرسي محل کار، انجام تعميرات يا غيره) مي باشد که در اين شرايط نيز عملا امکان نصب و ‏استفاده از تجهيزات حفاظت جمعي وجود ندارد.‏ کاربري که در ارتفاع قرار دارد با استفاده از طناب ها و تکنيک هاي غارنوردي و سنگنوردي امکان دسترسي به محل کار خود را دارد.‏ دسترسي به محل مورد نظر از بالا (مناسب ترين تکنيک، نصب ساده تر و ايمن تر) يا پايين (با ارسال طنابي به سمت بالا يا ايجاد يک نقطه ‏ثابت توسط يک سرپرست و سپس بالا رفتن از طناب با استفاده از تکنيک هاي سنگنوردي) امکان پذير مي باشد.

نصب طناب ها و تکيه گاه ها
تنظيم کردن تکيه گاه هانصب تکيه گاه ها

حفاظت و تغيير جهت طناب ها


فرود
 
 استقرار عمودي حين کار (توجه: روش قفل کردن ابزار (يا قفل کردن ‏I'D‏) را فراموش نکنيد.

 
 
صعود صعود مسافتي کوتاه از طناب
 
صعود مسافتي زياد از طناب
 (گيره طناب دسته دار - گيره طناب سينه)‏‏
 


صعود مسافتي زياد از طناب با استفاده از گيره طناب پا ‏PANTIN‎‏ (تکنيک جايگزين)‏


 
 حرکت افقي زير سقف يا کلاهک
صعود ‏(پيوسته)
دسترسي از پايين، هنگامي که نصب طناب از بالا امکان پذير نباشد.
 
سيستم ترکيبي پايين دادن و بالا کشيدن‏

• امتياز: انتقال سريع (پايين دادن / بالا کشيدن)‏
• اشکال: طول طناب مصرفي در سيستم 4 برابر مسافت بالاکشي يا پايين دادن مي باشد.‏
 

يستم مستقل پايين دادن و بالا کشيدن‏

 
 

• امتياز: طول طناب مصرفي در سيستم برابر مسافت بالاکشي يا پايين دادن مي باشد.‏

 

• اشکال: پيچيدگي نحوه عملکرد سيستم (بالاکشي / پايين دادن)‏

 

 
 منبع : http://only-safety.persianblog.ir