آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

تخفيف هاي اعضاي پورتال

اعضاي پورتال از تخفيف هاي عضويت در پورتال در 3 گروه بهره مند خواهند شد:

  

 تخفيف خريد کتاب                                                تخفيف دوره هاي آموزشي
 اعضاي پورتال خريد عمومي                       اعضاي پورتال ثبت نام عمومي
  7 تا 10 درصد  بدون تخفيف   15 تا 35 درصد  5 تا 20 درصد
 * تخفيف دوره هاي آموزشي براساس جدول زماني رزرو دوره ها تعيين خواهد شد. 

تسهيلات همايش هاي تخصصي

اعضاي رسمي پورتال علاوه بر در يافت پاداش براي ارايه مقاله در همايش هاي مورد حمايت موسسه، 10 تا 20 درصد تخفيف ثبت نام در همايش هاي مذکور نيز بهره مند خواهند شد.

 

نحوه محاسبه و ارايه تخفيف

نحوه محاسبه و ارايه تخفيف به اعضاي پورتال بسته به نوع عضويت آنها به شرح زير خواهد بود:

 

دانشجويان

مبلغ قابل پرداخت توسط دانشجويان براي خريد کتاب و يا ثبت نام در دوره هاي آموزشي با لحاظ کردن تخفيف هاي پيش بيني شده محاسبه خواهد شد.

 

شخصي

اعضاي شخصي پورتال به شکل هاي زير مي توانند از تخفيف هاي عضويت در پورتال استفاده نمايند:

· پرداخت هزينه ها توسط عضو؛ مبلغ قابل پرداخت براي خريد کتاب و يا ثبت نام در دوره هاي آموزشي با لحاظ کردن تخفيف هاي پيش بيني شده محاسبه خواهد شد.

· پرداخت هزينه ها توسط کارفرما؛ اگر عضو بخواهد هزينه خريد کتاب و يا ثبت نام در دوره آموزشي او را کارفرما پرداخت نمايد در اين صورت مبلغ قابل پرداخت براي خريد کتاب و يا ثبت نام کارکنان در دوره آموزشي بدون لحاظ کردن تخفيف ها محاسبه شده به کارفرما اعلام خواهد شد. پس از پرداخت مبلغ مربوطه توسط کارفرما، مبلغ تخفيف هاي مربوطه محاسبه شده بسته به نظر عضو به حساب او واريز خواهد شد و يا به عنوان اعتبار عضو نزد موسسه باقي مانده در آينده توسط او قابل استفاده خواهد بود.

 

کارفرمايان

مبلغ قابل پرداخت توسط کارفرما براي خريد کتاب و يا ثبت نام در دوره هاي آموزشي با لحاظ کردن تخفيف هاي پيش بيني شده محاسبه خواهد شد.