آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsepديوار سبز براي مقابله با آلودگي هوا
تاریخ ارسال : 1390/9/9

ساخت ديوار سبز براي مقابله با آلودگي هوا در مركز لندن