سقوط پله برقي حادثه آفريد
تاریخ ارسال : 1391/7/16

نبود ايمني غم انگيزترين هديه روز کودک امسال را رقم زد .در روز جهاني کودک، امروز سقوط پله برقي در مشهد روز تلخي را براي کودکان و همراهانشان رقم زد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبرنگاران، بر اثر نقص فني دستگاه پله برقي 15 کودک دچار حادثه شدند كه 6 کودک حالشان وخيم است و اين کودکان دبستاني هستند.
اين حادثه متأسفانه همزمان با روز جهاني کودک اتفاق افتاده است و پيگير خبرهاي بعدي در اين زمينه هستيم. /***