انجام مميزي HSE-MS
تاریخ ارسال : 1390/10/15

خبرگزاري آريا- عمليات انتقال گاز اين مميزي با حضور نمايندگاني متشكل از نماينده شركت مشاور با نام بهين كيفيت پرداز ، نماينده واحد ايمني ، بهداشت و محيط زيست شركت انتقال گاز و نمايندگاني از ساير مناطق عمليات انتقال گاز در تاريخهاي 10 و 11 ديماه 1390 انجام پذيرفت.

به گزارش سرويس اقتصادي آريا، در اين مميزي فرايند واحد هاي عملياتي خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار گاز به همراه واحد هاي ستادي مورد مميزي قرار گرفت . در جلسه اختتاميه ، ضمن اعلام نتايج مميزي دو روزه ، نكات مثبت مشاهده شده در طي اين  مميزي همراه با پيشنهادهاي لازم  به منظور بهبود مستمر ارائه گرديد. برنامه مميزي در ساعت 16 مورخ 11/10/90 خاتمه يافت ./***