•  » مقالات همايش هاي ايمني در بنادر
 • عنوان مقاله :رنگ ها، علايم و تابلوهاي ايمني، استاندارها و چالش ها
  مقالات سومين همايش ايمني در بنادر
  نويسنده :
  مصطفي پويا - عضو هيات علمي گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي قم
   
  كلمات كليدي:
  علايم ايمني ، تابلوهاي ايمني ، استانداردها ، ترمينال هاي كانتينري
   
  چکیده :
  وسايل هشدار دهنده به عنوان يكي از راه كارهاي كمكي براي پيشگيري از بروز حوادث و جراحات مورد استفاده قرار مي گيرد. اگر نتوان خطري را حذف كرد يا با استفاده از وسايل و ابزارهاي حفاظتي ريسك آن را كاهش داد. اين وسايل به عنوان ابزاري براي آگاه كردن و دور نگهداشتن افراد از خطر موجود مورد توجه قرار مي گيرند. تابلوهاي ايمني، چراغ ها و آژيرهاي خطر و رنگ هاي ويژه جزو وسايل هشدار دهنده محسوب ميشوند. استفاده از اين وسايل نيازمند بهره گيري از ادارك (معمولا ادارك بينايي يا شنوايي)، و پاسخ صحيح به آن است با توجه به اين امر، طراحي مناسب و استفاده از استانداردهاي واحد براي تابلوهاي ايمني از اهميت ويژه اي در محيط هاي شغلي برخوردار است. با توجه به گسترش حجم تجارت و صادرات در جهان و افزايش مهاجرت در سطح بين المللي وجود و استفاده از علايمي كه به طور جهاني قابل فهم باشند، مورد نياز است. استفاده از استانداردهاي گوناگون براي تابلوها ، علايم و رنگ هاي ايمني و نيز آگاهي اندك يا سردرگمي پرسنل كشتي، بارگيري، تخليه ورانندگان ترانزيت نسبت به مفاهيم مربوط به تابلوها و رنگ هاي ايمني مي تواند عامل مهم و موثري در بروز حوادث باشد. اين امر به ويژه در ارتباط با مفاهيم رنگ ها بر روي كانتينرهاي حمل بار از اهميت ويژه اي برخوردار است. استانداردهاي ANSI , ISO براي تابلوها و برچسب هاي ايمن از معروف ترين و شناخته شده ترين استانداردها در اين زمينه هستند. استانداردهاي ANSI براي تابلوها و برچسب هاي ايمني به تازگي تغييراتي يافته و قالب هاي جديدي براي آن ارايه شده است. آشنايي با اين قالب ها و نيز استانداردهاي ديگر تابلوهاي ايمني مي تواند نقش مهمي در آشنايي كاركنان شاغل در بنادر با خطرات و در نتيجه كاهش حوادث در بنادر باشد. در اين مقاله، با مروري بر سير ايجاد و تكوين استانداردهاي مربوط به تابلوها و علايم ايمني، مطالعات انجام شده در زمينه ي كارايي انتقال مفاهيم از طريق علايم و پيشرفت هاي صورت گرفته در اين زمينه بررسي مي شود. همچنين جديدترين استانداردهاي ANSI براي تابلوها و برچسب هاي ايمني به طور خلاصه معرفي مي كرد.