آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي  OHSAS 18000

كلمه OHSAS مخفف عبارت Occupational Health and Safety Assessment Series  مي باشد.

 

OHSAS 18001در واقع بيان كننده الزاماتي است كه يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي يك سازمان بايد داشته باشد تا با رعايت آن الزامات سازمان بتواند در جهت كنترل خطرات و ريسك هاي ايمني و بهداشت شغلي حركت نموده، عملكرد خود را در راستاي صيانت از نيروي انساني و تامين ايمني و سلامتي شغلي كاركنان خود بهبود بخشد.

 

توجه داشته باشيم OHSAS 18001 خود بيانگر معيار عملكرد ايمني و بهداشت شغلي نيست و كليه جزييات لازم براي طراحي يك سيستم مديريتي را نيز ارائه نمي دهد. OHSAS 18001 تنها به موضوع ايمني و بهداشت شغلي نيروي انساني مي پردازد و نه ايمني محصول و خدمات

 

مزاياي استقرار OHSAS 18001

هر سازماني كه علاقمند به تحقق اهداف و موارد زير در مجموعه خود باشد مي تواند با استقرار سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي OHSAS 18001 به آنها دست يابد:

الف ) ايجاد يك سيستم مديريت بهداشت شغلي و ايمني به منظور حذف يا كاهش خطرات براي كاركنان و ساير طرفهاي ذينفع كه ممكن است در معرض خطرات ناشي از فعاليتهاي سازمان باشند .

ب ) استقرار ، حفظ و بهبود مستمر يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

ج ) حصول اطمينان از انطباق با خط مشي ايمني و بهداشت شغلي كه خود تعيين كرده است

د ) اثبات اين انطباق به ديگران

ه ) درخواست گواهي/ثبت سيستم مديريتايمني و بهداشت شغلي خود توسط يك سازمان بيروني

و ) تعيين انطباق با اين مشخصات و اظهار آن توسط خود سازمان

 

عناصر سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي

 

4ـ1ـ الزامات كلي

4ـ2ـ خط مشي ايمني و بهداشت شغلي ( OH & S Policy )

4ـ3ـ طرح ريزي ( Planning )

4ـ3ـ1ـ طرح ريزي براي شناسايي خطرات ، ارزيابي ريسك و كنترل ريسك (Planning for Hazard Identification , Risk Assessment and Risk Control )

4ـ3ـ2ـ الزامات قانوني و ساير الزامات ( Legal and Other Requirements )

4ـ3ـ3ـ اهداف ( Objectives )

4ـ3ـ4ـ برنامه ( هاي ) مديريت ايمني و بهداشت شغلي (OH & S Management Programs)

 

4ـ4ـ اجرا و عمليات ( Implementation and Operation )

4ـ4ـ1ـ ساختار و مسئوليت ( Structure and Responsibility )

4ـ4ـ2ـ آموزش ، آگاهي و صلاحيت ( Training , Awareness and Competence )

4ـ4ـ3ـ مشاوره و ارتباطات ( Consultation and Communication )

4ـ4ـ4ـ مستند سازي ( Documentation )

4ـ4ـ5ـ كنترل مدارك و داده ها ( Document and Data Control )

4ـ4ـ6ـ كنترل عمليات ( Operational Control )

4ـ4ـ7ـ آمادگي و واكنش در وضعيت اضطراري ( Emergency Prepare ness and Response )

 

4ـ5ـ بررسي و اقدام اصلاحي ( Checking and Corrective Action )

4ـ5ـ1ـ اندازه گيري عملكرد و پايش ( Performance Measurement and Monitoring )

4ـ5ـ2ـ حوادث ، رويدادها ، عدم انطباق و اقدام اصلاحي و پيشگيرانه (Accident , Incident , Non-conformances and Corrective and Preventive Action )

4ـ5ـ3ـ سوابق و مديريت سوابق ( Records and Records Management )

4ـ5ـ4ـ مميزي ( Audit )

 

4ـ6ـ بازنگري مديريت ( Management Review )