آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

استقرار سيستم مديريت HSE
هدف از ايجاد سيستم مديريت HSE 
هدف از استقرار سيستم مديريت HSE ارايه روشي است هدفمند بر پايه استانداردهاي موجود براي حصول اطمينان از اينکه مخاطرات بالقوه و بالفعل موجود در زمينه ايمني، بهداشت و محيط زيست بطور دقيق تعيين و بطور موثر حذف و يا کنترل مي شوند.
سيستم مديريت ايمني، بهداشت و محيط زيست بخشي از نظام مديريت کل جاري در سازمان مي باشد و براي توسعه، اعمال، دستيابي، بررسي و حفظ حط مشي ايمني، بهداشت و محيط زيست تلاش مي نمايد تا راهگشاي روش هاي اصول مديريت ريسک هاي ايمني، بهدشت و محيط زيست مربوط به فعاليت هاي شرکت شود.
 
مزاياي استقرار سيستم مديريت HSE 
 • شناخت کافي از عوامل بالقوه آسيب رسان در محيط کار
 • ايجاد بستر مناسب براي بهبود بهره وري و تعالي سازمان
 • ايجاد ساختار مشخص براي مديريت HSE و تعيين مسئوليت ها
 • هدفمند نمودن و يکپارچه کردن سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست.
 • ايجاد بستر مناسب براي بهبود مستمر HSE در سازمان
 • شناخت قوانين و مقررات ايمني
 • ارزيابي موثر ريسک ها و کاهش آنها بمنظور کنترل حوادث
 • کاهش زيان هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از حوادث
 • ايجاد انگيزه در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مديريت بواسطه تلاش براي ايجاد محيط کاري ايمن
 • ايجاد زمينه مناسب براي استفاده توانت فکري بالقوه کارکنان براي تقويت مديريت HSE
 • فراهم شدن زمينه هاي رقابت سالم و موثر
 • امکان خود ارزيابي سازمان براي تطبيق با يک سيستم مديريت HSE
 • کاهش زيان هاي ناشي از حوادث شامل کاهش: 
            - خسارات ناشي از توقف کار
            -  هزينه هاي مربوط به درمان
            - اتلاف وقت در اثر کارنکردن فرد يا افراد حادثه ديده
            - اتلاف وقت بواسطه نگراني هاي حاصل از تبعان و امدادرساني
            - ميزان پرداخت غرامت هاي ناشي از کارافتادگي دايم، موقت و يا مرگ کارکنان
            - ميزان خرابي دستگاه يا اتلاف مواد و در نتيجه صايعات کمتر در توليد
            - هزينه آموزش کارکنان جديد که جايگزين کارکنان حادثه ديده مي شود.
الزامات سيستم مديريت HSE-MS
 
1- رهبري و تعهد
2- خط مشي و اهداف استراتژيک
 
3- سازماندهي، تابع و مستند سازي 
3ـ1- مسئوليت ها و ساختار سازماني
3ـ2- نماينده (نمايندگان) مديريت
3ـ3- منابع
3ـ4- شايستگي و صاحيت
3ـ4ـ1ـ الزامات کلي
3ـ4ـ1ـ  آموزش
3ـ5ـ پيمانکاران
3ـ6ـ ارتباطات
3ـ7ـ مستند نمودن و کنترل آنها
3ـ7ـ1ـ مستند سازي نظام مديريت HSE
3ـ7ـ2ـ کنترل اسناد نظام مديريت HSE براس حصول اطمينان
 
4ـ ارزيابي و مديريت ريسک
4ـ1ـ تعيين عوامل بالقوه آسيب رسان و تأثيرات آنها
4ـ2ـ ارزيابي
4ـ3ـ ثبت عوامل بالقوه آسيب رسان و تأثيرات آنها
4ـ4ـ اهداف و مغاير اجرا
4ـ5ـ اقدامات کاهش ريسک
 
5ـ طرح ريزي
5ـ1ـ تعيين منابع مورد نياز 
5ـ2ـ يکپارچگي سرمايه
5ـ2ـ رويه ها و دستورالعمل هاي کاري
5ـ3ـ1ـ ايجاد روش هاي اجرايي (رويه ها)
5ـ3ـ2ـ صدور دستورالعمل هاي کاري
5ـ4ـ مديريت تغيير
5ـ5ـ طرح ريزي وضعيت اضطراري و حوادث غير مترقبه  
 
6ـ اجرا و پايش
6ـ1ـ فعاليت ها
6ـ2ـ پايش
6ـ3ـ ثبت سوابق
6ـ4ـ عدم انطباق و اقدمات اصلاحي
6ـ5ـ گزارش رويدادها 
6ـ6ـ پيگيري رويدادها 
 
7ـ مميزي و بازنگري
7ـ1ـ مميزي
7ـ2ـ بازنگري مديريت