آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.
ايمني در آزمايشگاه (قسمت دوم)

ذخيره سازي مواد :

در ذخيره سازي مواد ضروري است که بدانيم ماهيت شان ، پيامد حوادثي از قبيل ريختن يا انفجار يا حريق که در اثر آن مواد بوقوع مي پيوندد. به عنوان يک قانون عمومي حجم زيادي از واکنشگرها يا معرفها را در محيط کار ذخيره نکنيد(انبار نکنيد) . بلکه استفاده از ظرفهاي کوچک که مقدار مصرف روزانه يا هفتگي کار را داشته باشد ، کافي است. مواد شيميايي که واکنش ميدهند يا اتش سوزي باعث ميشوند يا ترکيبات خطرناک در شرايطي که به آنها اجازه مخلوط شدن داده ميشود و حوادث رخ مي دهد را با هم انبار نکنيد. ترجيحا مواد خطرناک را در يک محل مشخص انبار نماييد.

حلالهاي آتش گير را در محفظه هايي که بوسيله NFPA تاييد شده يا يخچالهاي ضد حريق نگهداري کنيد . از محفظه هاي ويژه براي حلالهاي اتش گير در حجمهاي بيشتر از 2 ليتر استفاده کنيد يا زمانيکه حجم مجموع حلالهاي آتش گير در اتاق بيشتر از 1/8 ليتر ميشود. (حلالهاي آتش گير مايعاتي با نقطه اشتعال زير 60 درجه سانتيگراد و فشار بخار کمتر از 275 کيلو پاسکال در 38 سانتيگراد ميباشد(

 

کيتهاي ريزش شيميايي :

محيطهاي کاري و انبار را با کيتهاي ريزش شيميايي مجهز کنيد که از منابع تجاري يا در آزمايشگاه تهيه ميشود . از کيتهاي با سايز مناسب براي جمع آوري اسيدها ،‌ قلياها و حلالها استفاده کنيد .

 

خطرات آزمايشگاه ها :

بسياري از خطرات آزمايشگاهها اغلب مشاهده ميشود . اما شناسايي تمامي خطرهاي محتمل در توسعه يک برنامه موثر ايمني بسيار مهم است .

 

خطرات شميايي :

صدمات شيميايي ممکنه داخلي يا خارجي باشد . صدمات خارجي از مواجهه پوستي با مواد خورنده يا سوزش آور از قبيل اسيدها ، مواد پايه اي يا نمکهاي انبارشده باشد . مراقبت براي پيشگيري از حوادث از قبيل تراوش و ريزش از محفظه بصورت تصادفي توجه به تجهيزات خوردگي در نهايت منجر به خطرات ايمني از جمله نقص تجهيزات مي گردد . صدمات داخلي از تاثيرات سمي يا خوردنده مواد جذب شده توسط بدن ميگردد.

 

اسيدهاي معدني و آلي :

بسياري از اسيدهاي معدني و پايه ها حدود مواجه شغلي دارند و ACGIH تي ال وي آنها را تعيين نموده است . اين حدود مواجهه قابل قبول و حدود آستانه مجاز نشاندهنده بيشترين غلظت هوايي است که کارگران مي توانند با آن مواجه شوند را بيان مي کند . فيومهاي اين اسيدها شديدا براي چشم و سيستم تنفسي تحريک کننده هستند . اسيدهاي مايع يا جامد سريعا مي توانند باعث سوختگي شديد پوست و چشم گردند زمانيکه اسيدها براي افزايش ميزان حل شدن مواد آلي گرم ميشوند آنها خطر بيشتري دارند چون فيومهاي توليد شده و واکنش اسيد داغ بسيارسريعتر روي پوست خواهد بود.

اسيدها و پايه ها را جداگانه در فضايي که بخوبي تهويه شود و بدور از مواد فرار آلي و اکسيد شونده قرار دهيد . از محفظه هايي (لاستيکي يا پلاستيکي) براي انتقال اسيدها و پايه ها استفاده کنيد. با اسيدهاي غليظ و بيسها فقط در يک هودفيوم شيميايي مناسب کار کنيد . به آرامي اسيد و باز را به آب اضافه کنيد. (با ميزان ثابت) براي جلوگيري از پاشش. اگر تماس پوستي رخ داد کل محل آلوده شده را با آب بشوييد و اگر تحريک پوستي بوجود آمد به پزشک مراجعه کنيد. لباسها را تا بعد از اينکه تميز شوندتعويض نکنيد . وسايل چرمي (مانند تسمه و کفشها ) اسيد را در خود نگه ميدارند حتي اگر با اب شسته شوند و ممکنه باعث سوختگيهاي شديد در صورت پوشيده شدن ، شوند . اسيد پرکلريک در تماس با مواد آلي بصورت انفجاري يا آسيب زايي واکنش مي دهد . از هودهاي فيوم آزمايشگاهي با اسيد پرکلريک براي واکنشگرهاي آلي استفاده نکنيد بويژه حلالهاي فرار . به علاوه اين خطرات ، اسيد پرکلريک سوختگي هاي شديد در تماس با پوست چشم يا راههاي تنفسي ايجاد ميکند .

صدمات عمومي همراه با هيدروکسيد سديم ، سوختگي پوست و چشم مي باشد. حلال هيدروکسيد سديم به عنوان رقيق کننده 5/2 نرمال باعث آسيب شديد چشمي مي گردد. هيدروکسيد سديم و ديگر قلياها توليد گرماي قابل ملاحظه اي مي کنند . (اغلب منجر به جوشيدن ميشود)

 

ترکيبات فلزي و معدني :

عموما تمامي خطرات شيميايي آزمايشگاه را مورد توجه قرار دهيد و از يک دستورالعمل استفاده کنيد. حمل مواد شيميايي در يک هودفيوم با استفاده از حفاظت بينايي و پوشيدن يک روپوش آزمايشگاه انجام شود . در مورد تماس هاي پوستي تصادفي ، محل مورد نظر را با آب فراوان بشوييد و بوسيله پرسنل پزشکي تحت درمان قرار گيرد اگر تحريک وجود دارد سميت ، احتياط و اطلاعات کمکهاي اوليه از منابع مختلف در دسترس است . برخي از خطرات مخصوص فلزات و ترکيبات معدني در زير آمده است. آرسنيک و نيکل داراي سميت بالا و ممکنه سرطانزا باشند از تنفس ، خوردن و تماس پوستي با آنها اجتناب کنيد . آزيد سديم سمي است و با اسيد ، سميت بيشتر اسيد هيدروبوريک توليد ميشود . زمانيکه قطراتي از آن هدر مي رود . ممکنه با مس و پلمپ سربي به شکل آزيدهاي فلزي که بي نهايت منفجر شونده هستند. آزيدها ممکنه توسط افزودن حلالهاي غليظ نيتريت سديم از بين بروند. 5/1 ميلي گرم ازيد سديم بي هايت سميت فوق العاده بريليم و ترکيباتش بوسيله TLV پايين 2 ميکروگرم بر مترمکعب منعکس مي شود. بريليم يک ماده مشکوک به سرطانزايي در مردان است. با احتياط بسيار زياد و فقط در هود فيوم آزمايشگاه يا جعبه دستکش دار حمل شود. سيانيدها به عنوان واکنشگر مورد استفاده قرار مي گيرند و ممکنه در نمونه ها حضور داشته باشند. سيانيد هيدروژن يک گاز کشنده است . محلولهاي سيانيد را اسيدي نکنيد تا زمانيکه سيانيد هيدروژن ممکن است تشکيل شده و رها شود.

جيوه در بين فلزات منحصر به فرد بوده چون در دماي اتاق مايع است و فشار بخار قابل قبول دارد. جيوه ممکن است بسيار افزايش يابد در اثر شکسته شدن دماسنج جيوه در يک اتاقي که تهويه ضعيفي دارد. به علت فراريت بسيار زياد و سميت بالا ،‌حمل جيوه و ترکيباتش بسيار با حتياط و يک کيت تميز کننده استفاده کنيد . نمکهاي پرکلريک منفجر شونده بوده زمانيکه با مواد قابل احتراق ترکيب شود آنها خطر انفجار داشته و بسيار تحريک کننده براي چشم ،‌پوست و سيستم تنفسي دارد . در حمل و نقل و انبار کردن پرکلراتها احتياط کنيد . بروهيريد سديم ممکنه در آب تجزيه شده و هيدروژن رها شود. در نتيجه خطر انفجار تشکيل مي شود . مشابه با بسياري از مواد شيميايي معدني محرک بسيار شديد پوست و سيستم تنفسي مي باشد .

 

حلالهاي آلي و واکنشگرهاي آلي

بيشترين حلالهاي مخصوص در اين کتاب داراي TLV براي مواجه شغلي مي باشند . جدول 8-1 را ببيند) بيشتر واکنشگر آلي يا بيشتر حلالهاي آلي که تي ال وي ندارد بدان معني نيست که کمتر خطرناک هستند . برخي از ترکيبات مورد استفاده در اين دستورالعمل مشکوک به سرطانزايي بوده و بايستي با احتياط فراوان کار شود . اين ترکيبات شامل هم حلالها و واکنشگرها ، معرفها از قبيل بنزن ، تتراکلريد کربن ، کلروفرم ، 1-4 دي اکسان ، تتراکلرواتيلن و بنزيدين مي باشد.

حلالهاي مورد استفاده به چندين گروه تقسيم مي شوند . الکلها ، ترکيبات کلردار و هيدروکربنها . مواجه با اين گروه از ترکيبات تاثيرات بهداشتي متفاوتي دارد. الکلها عموما داراي تاثير سمي دروني و قابليت تحريک مخاط و خواب آلودگي هستند . هيدروکربنهاي کلردار باعث رخوت و بيهوشي گشته و به سيستم اعصاب مرکزي و کبد آسيب وارد مي کنند . هيدروکربنها مشابه دو گروه قبلي تحريک پوستي داشته و ممکنه باعث درماتيت ها گردد . پس از مواجه طولاني با پوست . به علت فراريت اين ترکيبات غلظت بخار خطرناک آنها مي تواند رخ دهد (خطر حريق يا انفجار ) . تهويه مناسب مورد نياز است .

واکنشگر آلي به 4 گروه دسته بندي مي شوند . اسيدها ، ترکيبات هالوژنه ، معرفها و شناساگرها ، و حشره کشها . بيشتر اسيدهاي آْليمورد استفاده در اين کتاب خصوصيات تحريک کننده دارند . آنها جامداتي از ايروسلها ممکن است تهيه شود. شناساگر ها هم مشکل ايروسل را دارند . حشره کشها را با دقت حمل کنيد زيرا سمي بوده و معمولا به سرعت از راه پوست جذب مي شوند . دستکش و لباس محافظ بپوشيد . ترکيبات کلردار موجود خطر بيشتري دارند از حلالهاي کلردار(بيهوشي ، رخوت آور و آسيب به سيستم اعصاب مرکزي و کبد ) بر چسب زني صحيح ترکيبات ، شامل تاريخ انقضا اجازه رديابي استفاده از مواد شيميايي و انهدام مواد شيميايي منقضي شده .

 

خطرات بيولوژيک :

ايمني آزمايشگاه همچنين شامل روشهاي کاري براي کنترل خطرات ميکروبيولوژيکي مي باشد ميکروارگانيسمهاي آسيب زا ممکنه بيماريهاي انساني توسط تزريق تصادفي ، يا ديگر ابزار هاي برش منتقل شود .

تکنيکهاي آزمايشگاهي معمولي داراي اين عوامل خواهد بود . اساس خطرات همراه با ميکروبيولوژي شامل تماس دست –دهان با حمل مواد آلوده شده ، نمونه و ايروسلهاي توليد شده توسط عمليات پيپت ، سانتريفوژ يا مخلوط کردن ، نمونه ها يا کشتها و استفاده از چرخه هاي تلقيح .

حمل نمونه هاي بيولوژيک انساني شامل خون ، ادرار و ساير مايعات يا بافتهاي که داراي پتانسيل مواجه با عوامل عفوني دارند ، ميباشند. استاندارد فعاليتهاي آزمايشگاه از لحاظ ايمني براي آزمايشگاههاي کلينيکي بايستي تعيين شود. عمليات ترقيق سازي را بوسيله دمش هوا از طريق پيپت به داخل محيط کشت انجام ندهيد . از يک وسيله که به دهان و به انتهاي پيپت وصل مي شود براي پيشگيري از بلعيدن اتفاقي ماده استفاده کنيد. هيچ گاه توسط دهان از پيپت ماده را مکش نکنيد. زيرا نمونه هايي که هنوز رويشان کاري انجام نشده ممکنه داراي مواد آسيب زا باشند ، تماميپيپت هاي استفاده شده را جدا کرده و داخل يک محفظه داراي محلولهاي ضدعفوني جهت آلوده زدايي قرار دهيد. قبل از اينکه سطح شيشه اي انرا بشوييد . هيچ گاه پيپتهاي استفاده شده را بالاي ميز، کارتهاي آزمايشگاه يا در سينکها بدون اينکه به اندازه کافي گندزدايي شده باشند ، قرار ندهيد. ترکيبات آمونيوم که داراي پاک کنندگي مناسب و محلول هيپوکلريت سديم بصورت رضايت بخشي براي ضدعفوني پيپتهاي استفاده شده ،‌بکار مي روند. از بيشترين غلظت پيشنهاد شده براي اين محصولات تجاري استفاده کنيد. . اين غلظت باعث از بين رفتن مارک يا برچسب پيپتها نمي گردد . محلولهاي ضدعفوني را بطور روزانه تعويض کنيد. مواد آلوده شده را استريليزه کنيد. (کشتها ، نمونه ها ، شيشه هاي استفاده شده ، ابزارهاي جراحي استفاده شده ) بوسيله اتوکلاو قبل از اينکه آنها از محل دور شده يا مجدد مورد استفاده قرار بگيردند.

بهداشت فردي پرسنل بسيار مهم است در کنترل مواجه تماس . بطور مکرر دستها و سطوح کار را ضدعفوني کنيد. سيگار نکشيد يا چيزي در ميز کاري نخوريد . آب نوشيدني را در خارج از آزمايشگاه فراهم کنيد. ترجيحا از نوع آبخوري آبفشاني باشد. کارکنان آزمايشگاه را در مقابل تتانوس و تيفوييد ، هپاتيت B يا ديگر بيماريهاي عفوني واکسينه کنيد. حشرات و مگسها را براي پيشگيري از انتشار ارگانيسمهاي عفوني به پرسنل از بين ببريد . شبکه هاي توري در پنجره ها نصب کنيد. و درهاي خروجي اگر تهويه وجود ندارد و بطور مرتب با اسپري هاي حشره کش ، سينکها و کابينتهاي ذخيره سازي و ابزارهاي خدماتي را ضدعفوني کنيد . زيرا آزمايشگاهها ممکنه داراي بخش آناليز براي حشره کش ها باشند . با دقت بکار ببريد در محلهايي که اناليز باکتريولوژيکي انجام مي شود.

 

خطرات تشعشع :‌

همه افراد در معرض پرتوهاي يونيزان قرار مي گيرند . ميانگين دوز پرتو سالانه براي کل بدن از پرتو کيهاني ، خاکي منابع دروني پزشکي و عکس برداري از دندان و غيره در حدود 185 ميلي رم در هر سال است . از مواجه هاي مداوم يا منقطع شغلي پيشگيري کنيد. از حوادثي که ممکنه در مواجه با پرتوهاي خطرناک پيش بيايد ، اجتناب کنيد. در آزمايشگاهها پرتو ايکس ، فرابنفش و مواد راديواکتيو موجود که بايستي کاهش يابد . يک دستورالعمل ايمني مناسب يا کتابچه ايمني آزمايشگاه را براي تمامي افرادي که با مواد راديواکتيو يا دستگاههايي که توليد پرتو ميکنند ، کار مي کنند . در اين دستورالعمل براي استفاده حمل و سفارش و انبارسازي هسته هاي راديويي راشامل مي شود . همچنين شامل روشهاي کاري در مورد حوادث ناشي از پرتو ها ، براي آلودگي زدايي براي پايش پرسنل ، براي پايش آزمايشگاه و براي منهدم کردن مواد راديواکتيو مي باشد .

 

مواد راديواکتيو :

هسته هاي راديويي در آزمايشگاهها براي توسعه و ارزيابي روشهاي آناليز براي آماده سازي استانداردهاي شمارش و براي کاليبراسيون دتکتورها . ابزارهاي شمارش . منابع آب بندي. از قبيل نيکل 63 مورد استفاده در دستگاههاي گازکروماتوگراف ، الکترون کپچر رايج است . تمامي افراد مرتبط با مواد راديواکتيو بايستي خطرات بهداشتي همراه آنرا بدانند . روشهاي کاري مناسب و معيارهاي ايمني پرتوها را براي کاهش مواجهه و حوادث تعيين کنيد .

 

ماشينهاي توليد کننده پرتو (دستگاههاي توليد پرتو)

دستگاهي که پرتوهاي يونيزان منتشر ميکند آنقدرکه مجموع دوز فردي 500 ميلي رم يا بيشتر است و در هر سال مود توجه قرار مي گيرد. خطرات ناشي از دستگاهها از قبيل شکست اشعه ايکس يا ميکروسکوپ الکتروني ، بوسيله محدود کردن ......

 

پرتو ماوراء بنفش :

 UV مکررا مورد استفاده قرار مي گيرد با سازماندهي و ابزارهاي مورد استفاده مناسب ،‌آن خطر مهمي ندارد اما مي تواند از زمانيکه براي کنترل ميکروارگانيسمها در اتاقهاي آزمايشگاهي يا براي استريليزه کردن ابزارها مورد استفاده قرار ميگيرد ، خطرناک باشد. از حفاظهاي مناسب استفاده کنيد و به ياد داشته باشيد که سطوح فلزات درخشان اين انرژي را منعکس ميکند و لامپهاي UV را خاموش کنيد زمانيکه مورد استفاده قرار نمي گيرند. علايم هشدار دهنده و لامپهاي شناساگر نصب شده را براي حفاظت به عنوان يک بياد آوردنده ثابت زماني که لامپهاي UV روشن هستند قرار دهيد. عينکهاي ايمني يا گوگلها با قطعات کناري جامد هر زمانيکه احتمال مواجه با UV داريد ، استفاده کنيد.

 

خطرات فيزيکي :

الکتريسيته : سيمهاي برق اتصالات و ابزارها بايستي از سوي کد ملي الکتريکي داشته باشد. حريق ، انفجار نشت برق و شوکهاي الکتريکي خطراتي جدي است که استفاده نادرست از وسايل الکتريکي مي تواند حاصل شود. تمامي تجهيزات الکتريکي را اتصال زمين داده يا از دو عايق استفاده کنيد. هيچگاه ... الکتريکي را داخل هودفيوم قرار ندهيد. از تجهيزاتي يا روکش خراب يا شکسته استفاده نکنيد . و از وسايلي که توليد جرقه ميکنند کنار حلالهاي فرار آتش گير استفاده نکنيد. ترجيحا از يخچالهايي که ضد انفجار هستند استفاده کنيد. قبل از تعمير يا سرويس وسايل الکتريکي آنها را از منبع تغذيه قطع کنيد. تعمير وسايل بايستي توسط متخصصين انجام شود. و توسط افراديکه آشنايي با برق ندارند خطرناک مي باشد.

 

مکانيکي :

حفاظها يا سپرها کمربند ، زنجير ، شفتهاي در حال چرخش و ديگر انواع وسايل در حال حرکت مکانيکي را شامل مي شود. تجهيزات آزمايشگاهي نيازمند حفاظ گذاري شامل پمپهاي خلا، مخلوط کنده ها ، خردکننده ها و آسيباب ها . سپر براي ابزارهاي با نيروي پرتاب استفاده ميشود . تجهيزات حفاظ از قبيل سانتريفوژ ها که داراي قطعات با سرعت بالا هستند و ابزارهايي که ارتعاش دارند(مثل سانتريفوژ و کمپرسورهوا ) براي پيشگيري از تمايل به خروج از مرکزشان در محلي و دور از بطريها و ساير موادي که ممکنه از رويشان قفسه ها يا ميز در اثر ارتعاش بيافتد قرار ميگيرد .

 

گازهاي تحت فشار :

گاز تحت فشار پتانسيل خطرات هستند. سيلندرها گاز ممکنه منفجر شوند يا مانند راکت پرتاب شوند اگر به صورت نامناسب حمل گرديده ، داراي نشتي باشند که ممکنه خطر انفجار را به همراه داشته باشد . اگر اتش گير باشد آْنها داراي خطرات قابل مشاهده هستند اگر محتوياتشان سمي بوده و منجر به مرگ شوند . مقررات OSHA استفاده و انبار کردن گازهاي تحت فشار را تحت پوشش قرار داده. انتقال سيلندرهاي گاز فقط بوسيله کارتها ، ماشينهاي مخصوص انجام شود. سيلندرهاي گاز ايمن بطور مناسب در طي انبار شده و منتقل مي شوند و استفاده مي شوند و شير ايمني روي سيلندرها در طي ذخيره سازي و انتقال بسته ميباشد. دائما محتويات سيلندرها را براي بررسي شناسايي کنيد .

 

پايش :

تعيين سياستهاي کاري ، فعاليتها ،‌ روش هاي کاري و رويه هاي پيشگيري از مواجه کارکنان با مواد خطرناک فقط بخشي از برنامه موثر ايمني مي باشد. تعيين همزمان پايش يا بازخورد سيستم براي اطمينان از اينکه خصوصيات حفاظتي واقعا کار ميکند، ضروري است .

 

پايش شيميايي :

پايش کننده هاي شيميايي توانايي اندازه گيري مستقيم غلظت در منطقه تنفسي اشخاص مي باشد . از ابزارهاي اکتيو متناسب با پمپ براي کشيدن هواي عبوري از سل يا از پايش پسيو که بر مبناي انتشار ميباشد. اين ابزارها مي توانند مواد معدني را بخوبي با جاذب مناسب جذب کنند. ذرات ميتوانند روي يک فيلتر با استفاده از ابزار اکتيو(پمپ) جمع آوري کند . سمپوزيوم اخير يک جزييات مشروحه اي از توسعه و استفاده پايشگرهاي فردي را براي اندازه گيري مواجه با مواد شيميايي آلوده کننده در محيط بيان نموده است .

 

پايش خطرات بيولوژيک :

پايشگرهاي خطرات بيولوژيکي ، بخش ضروري از پايش ميکروبيولوژيکي ميباشد. شامل آزمونهاي فيزيکي پيش از استخدام همراه با خون شناسي ،‌سرولوژيکي و ساير تستهاي مرتبط انجام ميشود . آزمونهاي سالانه که شامل سرولوژيکي و محيطهاي کشت ميکروبيولوژيکي ، مطالعات بيوشيميايي و راديوگرافياز سينه ، انجام گردد. واکسيناسيون و ديگر اندازه گيريهاي پروفيلاکسي مورد نياز است. اجراي مداوم قوانين ايمني آزمايشگاه برنامه پايش را کامل ميکند .

 

پايشهاي راديوشيميايي :

پايشهاي راديوشيميايي شامل اغشتن ، دستگاههاي بازرسي پرتابل و نمونه هاي هوا ، پايشهاي زيادي معمولا مورد نياز است . اندازه گيريمواجه هاي خارجي با دوزيمترهاي فردي . ترجيحا دوزيمترهاي فيلمي براي اندازه گيري تجمع پرتو فراتر از دوره زماني . اتاقکهاي يونيزاسيون جيبي لومينانس و اتاقکهاي انگشتري ميتوانند براي دوزيمترهاي فيلم را همراهي کند. شناساگرهاي پرتوهاي اسپکتروفتومتري گاما يا تمام بدن درصد مواد راديواکتيو درون بدن را تعيين نموده ، اما اين ابزارها گران و احتياج به آموزش تخصصي دارد. فضولات بدن نيز ميتوانند بررسي شوند براي هسته هاي راديويي . در مجموع براي پايش پرسنل پايش محيطي عمومي انجام دهيد. تمامي تجهيزات را تجزيه کرده و مشخص کنيد که با مواد راديواکتيو تماس داشته اند. آزمونهاي دوزيمتريک و اغشتن انجام دهيد . يک پنجره نازک از GM شمارنده مناسب براي نمونه هاي اغشتني و پايش پوست و لباس ميباشد . سنتيلاسيون هاي الفا نيز براي شناسايي منتشر کنندگان آلفا مورد نياز است.

 

انهدام مواد زايد :

توضيحات عمومي : طرح مورد استفاده براي اهدارم مواد شيميايي و بيولوژيکي در آزمايشگاه بايستي بوسيله سرپرست تهيه شود و اگر لازم بود توسط يک مشاور ايمني بازبيني شود . سيستم جمع آوري مناسب نصب کنيد . از مخزنهاي برچسب دار استفاده کنيد و انبارها را در مقابل حريق حفاظت نموده و محوطه اي جداگانه براي انبار کردن مواد خطرناک يا بسيار سمي در نظر بگيريد . از قوطي هاي ايمني فلزي براي ذخيره سازي حلالهاي زائد و مواد نامناسب را جداسازي کنيد. استفاده از مخازن ويژه براي ضايعات مواد بي بي نهايت خطرناک يا با سميت بالا کنيد و بسته بندي ويژه براي پيشگيري از شکسته شدن يا آسيب به مخزن براي اهداف حمل و نقل بکار بريد . مواد خطرناک نامناسب را جداگانه انبار کنيد .

روشهاي دفع مواد زايد :

روشهاي انهدام مواد زايد شامل سوزاندن ، به خاک سپاري ، تبخير سازي ، هضم کردن ، واکنش شيمايي ، عمليات ويژه و استفاده از متخصصان دفع مواد زايد از شرکتهاي ديگر ميباشد . اطلاعات ايمني شامل روش انتخاب براي دفع زباله هاي مواد معدني ويژه و ترکيبات آلي در جداول اطلاعات ايمني مواد شيمايي آمده است.

 

ضايعات شيمايي :

حلالهاي استفاده شده ميتوانند تقطير شده و بازيابي شده و مورد استفاده قرار گيرند . حلالهاي غير قابل حريق ميتوانند تبخير شوند اگر بخارهايشان مشکل محيطي بوجود نياورد. مقدار کمي از حلالهاي آتش گير و مواد شيميايي مي توانند روي زمين آتش بگيرند در مخزنهاي فلزي کم عمق يا در زباله سوزها بصورت اسيدي هضم شوند و مواد پايه اي قبل از دفع نهايي شود . بسياري از مواد قابل حل مي تواند با دقت ترقيق شده به سيستم فاضلاب هدايت شوند . اگر هيچ ضرري براي سيستم لوله کشي يا محيط نداشته باشند مي توانند قابل اطمينان باشد . در هر صورت ممکن ، مواد خطرناک را بوسيله واکنشهاي شيميايي يا ساير فرايندهايي به ترکيبات بي ضرر قبل از دفع تبديل کنيد . اگر امکان پذير نبود ، دفع مواد بسيار سمي يا خطرناک بوسيله متخصصان تجاري انجام گيرد . دفع سيلندرهاي گازي غير قابل بازگشت فقط توسط افراد اموزش ديده انجام گيرد .

 

مواد زايد بيولوژيکي :

تمامي مواد سمي يا عفوني و تمامي تجهيزات الوده يا وسايل را قبل از شستن ، انبار کردن يا از بين بردن ، ضدعفوني کنيد.اتوکلاو کردن يکي از روشهاي استريل سازي است . عموما گرما در اتوکلاو تحت فشار 103 کيلوپاسکال و دماي 121 درجه سانتي گراد براي 15 دقيقه مي باشد . بعد از اينکه تجهيزاتي که بايستي استريل شوند. به دماي 121 رسيدند زمان را اندازه گيري کنيد . اگر تجهيزات در کيسه هاي پلاستيکي درون اتوکلاو قرار دارد به آن آب بيافزاييد تا گرما مرطوب باشد. گرماي خشک و عمليات شيميايي براي استريل سازي وسايل غيرپلاستيکي به کار مي رود. پس از استريل سازي، زباله ها بصورت ايمن بوسيله سيستم دفع زباله ، از بين ميرود . زباله هاي قابل احتراق آلوده و بقاياي حيواني را در ظروف مخصوص ، جهت سوزاندن جمع آوري نماييد .

 

زباله هاي راديواکتيو :

معيارهاي دفعي عمومي براي زباله هاي راديواکتيو توسط کميته ملي حفاظت پرتوها تعيين شده است . اين پيشنهادات در کتابهاي فدرال موجود است . دو فلسفه عمومي زباله هاي راديواکتيو را پوشش ميدهد . 1) ترقيق و پراکندن ، که غلظت مواد راديواکتيو را کاهش ميدهد و 2) غليظ سازي و محدود کردن که معمولا شامل کاهش دادن حجم مواد زايد و ذخيره سازي انها براي فساد مي باشد . مواد زايد هوابرد بوسيله هر دو متد(ترقيق و تهويه ) قابل برطرف کردن ميباشد.

تهويه شامل تخليه از عميليات با هود به هوا گازهاي راديواکتيو شامل يدين ، کريپتون و زنون . بدين وسيله اسکرابر يا بوسيله واکنش با نيترات نقره قابل حذف کردن است. گازهي نوبل ميتوانند بوسيله جذب تکنيکهاي استاندارد که براي ذرات بکار مي رود. حذف شوند . روشهاي رقيق سازي براي مايعات با اکتيويته کم مناسبند . سطوح مياني ممکنه بوسيله فرايندهاي فيزيکي گوناگون مانند جداسازي زباله به بخش غيرراديواکتيو تا توسط ترقيق سازي دفع شوند و بخش راديواکتيويته زياد که ذخيره سازي ميشوند . زباله هاي جامد ممکنه شامل وسايل ، ظروف شيشه اي و ديگر مواد باشند . و حتي الامکان آلوده زدايي اين مواد و استفاده مجدد ميشوند . آلوده زدايي معمولا منجر به زباله هاي مايع ميشود مواد قابل احتراق که قابليت الوده زدايي ندارند اغلب سوزانده ميشوند .

 

منبع : http://hse-iranian.mihanblog.com/post/38