آدرس کانال تلگرام موسسه @iihsep

اخبار موسسه

عقد قرارداد مديريت HSE پروژه انتقال برق کارون با شرکت مهندسي امکان الکتريک

موسسه با شرکت مهندسي امکان الکتريک به عنوان پيمانکار اصلي اجراي خط انتقال برق 100 کيلومتر قرارداد مديريت HSE امضا نمود. کارفرماي اين پروژه شرکت توسعه و مهندسي نفت مي باشد.

تفاهمنامه آموزشي و پژوهشي موسسه با دانشکده نفت تهران دانشگاه صنعت نفت

موسسه در تاريخ 94/1/31 با دانشکده نفت تهران وابسته به دانشگاه صنعت نفت تفاهمنامه همکاري در زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مشترک، سمينارها و همايش هاي تخصصي و ساير فعاليت هاي علمي در حوزه ايمني، سلامت و محيط زيست امضا نمود.


انجام مميزي HSE-MS
تاریخ ارسال : 1390/10/15

خبرگزاري آريا- عمليات انتقال گاز اين مميزي با حضور نمايندگاني متشكل از نماينده شركت مشاور با نام بهين كيفيت پرداز ، نماينده واحد ايمني ، بهداشت و محيط زيست شركت انتقال گاز و نمايندگاني از ساير مناطق عمليات انتقال گاز در تاريخهاي 10 و 11 ديماه 1390 انجام پذيرفت.

به گزارش سرويس اقتصادي آريا، در اين مميزي فرايند واحد هاي عملياتي خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار گاز به همراه واحد هاي ستادي مورد مميزي قرار گرفت . در جلسه اختتاميه ، ضمن اعلام نتايج مميزي دو روزه ، نكات مثبت مشاهده شده در طي اين  مميزي همراه با پيشنهادهاي لازم  به منظور بهبود مستمر ارائه گرديد. برنامه مميزي در ساعت 16 مورخ 11/10/90 خاتمه يافت ./***